588/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kreditinstitutslagen av den 30 december 1993 (1607/1993) 17 § 1 mom. 1 punkten,

ändras 8 § 3 mom., 10 §, det inledande stycket i 11 § 1 mom., 11 § 2 mom., 11 a §, det inledande stycket i 12 § 1 mom., 12 § 3―5 och 7 mom., 17 a, 27, 28 och 65 p §, 70 § 3 mom., 80 § och 104 § 4 mom.,

av dessa lagrum 8 § 3 mom., 70 § 3 mom. och 80 § sådana de lyder i lag 1340/1997, 10 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 570/1996, 524/1998 och 69/2003, 11 a § och 12 § 3―5 mom. sådana de lyder i lag 1500/2001, 12 § 7 mom. sådant det lyder i nämnda lagar 570/1996 och 1500/2001, 17 a § sådan den lyder i lag 45/2002, och 65 p § sådan den lyder i nämnda lag 524/1998, samt

fogas till 11 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 949/1996, ett nytt 1 mom., varvid de nuvarande 1 och 2 mom. blir 2 och 3 mom., samt ett nytt 4 mom., som följer:

8 §
Firma

Finansinspektionen kan ge ett företag som hör till en depositionsbanks konsolideringsgrupp tillstånd att i sin firma använda benämningen "bank" eller en hänvisning till depositionsbankens verksamhet.

10 §
Koncession

Finansinspektionen beviljar på ansökan ett kreditinstitut koncession. En depositionsbank, ett kreditföretag eller ett betalningsförmedlingsföretag kan få koncession för sin verksamhet. Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om de utredningar som skall fogas till ansökan.

Insättningsgarantifondens utlåtande skall begäras om en depositionsbanks koncessionsansökan. Dessutom skall begäras ett utlåtande från ersättningsfonden för investerarskydd, om kreditinstitutet enligt sin bolagsordning kan tillhandahålla investeringstjänster. När koncession söks av en sammanslutning som är dotterföretag till ett kreditinstitut med verksamhetstillstånd i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller av ett dotterföretag till ett sådant kreditinstituts moderföretag, skall utlåtande av den statens tillsynsmyndighet som övervakar finansmarknaden begäras. På samma sätt skall förfaras om samma fysiska eller juridiska personer har bestämmande inflytande såväl i den koncessionssökande sammanslutningen som i det ovan angivna kreditinstitutet.

Finansinspektionen skall ge sitt koncessionsbeslut inom sex månader efter att ha mottagit ansökan eller, om ansökan är bristfällig, efter att sökanden har lämnat in de för ärendets avgörande behövliga handlingarna och utredningarna. Koncessionsbeslutet skall dock alltid ges inom 12 månader efter mottagandet av ansökan.

Om beslutet inte har givits inom den tid som föreskrivs i 3 mom. kan sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att ett beslut har givits. Finansinspektionen skall underrätta besvärsmyndigheten om beslutet ifall detta har givits efter att besvär anförts. Anförande och behandling av besvär som avses i detta moment skall i övrigt i tillämpliga delar ske enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

11 §
Beviljande av koncession

Koncession skall beviljas om det på basis av den utredning som mottagits kan säkerställas att kreditinstitutet uppfyller de allmänna förutsättningarna för beviljande av koncession som föreskrivs i 2 mom. samt de övriga krav som i denna lag ställs på kreditinstitut. Koncession kan beviljas också för ett nytt kreditinstitut innan det registreras.

Allmänna förutsättningar för beviljande av koncession är att


Finansinspektionen har efter att ha hört sökanden rätt att förena koncessionen med sådana nödvändiga begränsningar eller villkor i fråga om kreditinstitutets affärsverksamhet, som är nödvändiga för tillsynen. Efter att koncessionen beviljats kan Finansinspektionen på kreditinstitutets ansökan ändra koncessionsvillkoren.

Kreditinstitutet kan, om inte annat följer av koncessionsvillkoren, inleda sin verksamhet omedelbart efter att koncessionen har beviljats och kreditinstitutet har tillställt Finansinspektionen de uppgifter som avses i 17 § samt, ifall koncessionen har beviljats för ett nytt företag, efter att företaget har registrerats.

11 a §
Registreringsanmälan om koncession

Finansinspektionen skall anmäla koncessionen för registrering. En depositionsbanks koncession skall dessutom för kännedom anmälas till insättningsgarantifonden och, om kreditinstitutet tillhandahåller investeringstjänster, till ersättningsfonden för investerarskydd. En koncession som har beviljats för ett nytt företag registreras samtidigt som företaget.

12 §
Återkallande av koncession eller begränsning av verksamheten

Finansinspektionen kan återkalla ett kreditinstituts koncession, om


Finansinspektionen skall återkalla koncessionen då kreditinstitutet har försatts i konkurs eller likvidatorerna har givit slutredovisning om likvidationen.

Finansinspektionen skall anmäla återkallandet av koncessionen för registrering. Dessutom skall insättningsgarantifonden, säkerhetsfonden och ersättningsfonden för investerarskydd underrättas om återkallandet, om kreditinstitutet är medlem i fonden.

Finansinspektionen kan för viss tid begränsa verksamheten enligt ett kreditinstituts koncession och, om ett missförhållande inte har avhjälpts inom utsatt tid därefter ändra koncessionsvillkoren så att verksamheten varaktigt begränsas om det vid skötseln av kreditinstitutet har konstaterats förekomma oskicklighet eller oförsiktighet och om det är uppenbart att detta allvarligt kan skada finansmarknadens stabilitet, betalningssystemens störningsfria funktion eller borgenärernas fördel.


När Finansinspektionen återkallar koncessionen för ett kreditinstitut som har verksamhet också i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller då den begränsar ett sådant kreditinstituts koncessionsenliga verksamhet, skall den underrätta tillsynsmyndigheten i den andra staten om sitt beslut.

17 a §
Ledningen av kreditinstitut och holdingsammanslutningar

Ett kreditinstituts styrelse och verkställande direktör skall leda kreditinstitutet med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och suppleanterna samt verkställande direktören skall vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. De skall dessutom ha sådan allmän kännedom om kreditinstitutsverksamhet som kan anses vara behövlig med beaktande av arten och omfattningen av kreditinstitutets verksamhet.

En person som avses i 1 mom. anses inte vara tillförlitlig om han eller hon under de fem senaste åren genom en dom som har vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff eller under de tre senaste åren till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att han eller hon är uppenbart olämplig som kreditinstitutets styrelsemedlem eller suppleant eller verkställande direktör.

Finansinspektionen kan för viss tid, högst fem år, förbjuda en person att vara ett kreditinstituts styrelsemedlem eller suppleant eller verkställande direktör eller vice verkställande direktör, om

1) denne vid skötseln av sina uppgifter har ådagalagt uppenbar oskicklighet eller oförsiktighet och om det är uppenbart att detta allvarligt kan skada stabiliteten i kreditinstitutets verksamhet, insättarnas eller investerarnas ställning eller borgenärernas fördel, eller

2) denne inte uppfyller de krav som föreskrivs i 1 mom.

Vad som föreskrivs i 1―3 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas på holdingsammanslutningar. En holdingsammanslutning skall omedelbart underrätta Finansinspektionen om utbyte av de personer som avses i 1 mom.

27 §
Etablering av filial i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett kreditinstitut som har för avsikt att etablera en filial i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall hos Finansinspektionen ansöka om etableringstillstånd. Tillståndet skall beviljas om tillräcklig tillsyn över filialen kan ordnas och om etableringen av filialen, med beaktande av kreditinstitutets förvaltning och ekonomiska tillstånd, inte är ägnad att äventyra kreditinstitutets verksamhet. Finlands Banks utlåtande skall begäras om tillståndsansökan. Finansinspektionen har, efter att ha hört sökanden, rätt att förena tillståndet med sådana begränsningar och villkor i fråga om filialens verksamhet som behövs för tillsynen.

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om de utredningar som skall fogas till koncessionsansökan.

28 §
Indragning av filial utomlands

Om ett kreditinstitut inte uppfyller de förutsättningar som nämns i 26 och 27 § kan Finansinspektionen sätta ut en tid inom vilken saken skall rättas till och, om så ej sker inom den utsatta tiden, i tillämpliga delar iaktta vad som föreskrivs i 12 §.

65 p §
Återkallande av koncession samt insättarnas och investerarnas fordringar

När Finansinspektionen med stöd av 12 § fattar beslut om återkallelse av en depositionsbanks koncession kan den samtidigt bestämma att insättarnas fordringar skall betalas ur insättningsgarantifonden. När Finansinspektionen med stöd av 12 § fattar beslut om återkallelse av ett kreditinstituts koncession kan den samtidigt bestämma att investerarnas fordringar skall betalas ur ersättningsfonden för investerarskydd, i enlighet med 6 kap. lagen om värdepappersföretag.

70 §
Begränsningar av kundriskerna

Om summan av ett kreditinstituts kundrisker eller stora kundrisker överstiger den gräns som anges i 1 eller 2 mom., skall kreditinstitutet omedelbart rapportera detta till Finansinspektionen och vidta åtgärder för att uppfylla de krav som är förenade med kundriskerna. Finansinspektionen skall, efter att ha fått den ovannämnda rapporten eller annars fått kännedom om att de i 1 eller 2 mom. angivna gränserna har överskridits, sätta ut en tid inom vilken kreditinstitutet vid äventyr av att koncessionen återkallas skall uppfylla det i 1 och 2 mom. angivna kravet. Om kravet inte har uppfyllts ens efter den utsatta tiden, kan Finansinspektionen fatta beslut om återkallelse av koncessionen.


80 §
Skyldighet att öka kapitalbasen och den konsoliderade kapitalbasen

Om kreditinstitutets kapitalbas eller konsoliderade kapitalbas sjunker under det minimibelopp som anges i denna lag skall kreditinstitutet eller holdingsammanslutningen utan dröjsmål rapportera detta till Finansinspektionen och vidta åtgärder för att uppfylla kapitalkravet. Finansinspektionen skall, efter att ha fått den rapport som avses ovan eller annars ha fått kännedom om att kapitalbasen eller den konsoliderade kapitalbasen har sjunkit under den i lagen angivna gränsen, sätta ut en tid inom vilken kapitalkravet och det konsoliderade kapitalkravet, vid äventyr att koncessionen återkallas, skall vara uppfyllt. Om kravet inte har uppfyllts ens efter den utsatta tiden kan Finansinspektionen besluta om återkallelse av koncessionen.

104 §
Kapitalbasens minimibelopp

Om kapitalbasen sjunker under det belopp som anges i denna paragraf skall bestämmelserna i 80 § tillämpas.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

Om en koncessionsansökan har lämnats in till finansministeriet innan denna lag trätt i kraft skall på behandlingen av ärendet tillämpas den lag som gällde innan denna lag trädde i kraft.

RP 175/2002
EkUB 27/2002
RSv 277/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.