587/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Finansinspektionens ställning

Finansinspektionen verkar i anslutning till Finlands Bank.

På Finansinspektionens förvaltning tillämpas, utöver denna lag, lagen om Finlands Bank (214/1998) och andra bestämmelser om Finlands Bank, om inte något annat föreskrivs i denna lag. På Finansinspektionens verksamhet tillämpas lagen om förvaltningsförfarande (598/1982).

Ärenden som gäller Finansinspektionen skall i statsrådet behandlas av finansministeriet.

2 §
Mål

Syftet med Finansinspektionens verksamhet är att upprätthålla stabiliteten på finansmarknaden och förtroendet för finansmarknadens funktion.

3 §
Uppgift

Finansinspektionen övervakar i lagen angivna tillsynsobjekts och övriga finansmarknadsaktörers verksamhet såsom föreskrivs i denna lag och i annan lag. Dessutom instruerar Finansinspektionen finansmarknadsaktörerna att i sin verksamhet tillämpa goda förfaranden samt främjar kunskaperna om finansmarknaden.

Tillsynen över försäkrings- och pensionsanstalter samt finans- och försäkringskonglomerat regleras särskilt.

4 §
Verksamhet

Finansinspektionen sköter sin uppgift genom att

1) bevilja de i lagen nämnda tillsynsobjekten verksamhetstillstånd och fastställa deras stadgar samt besluta om återkallelse av verksamhetstillstånd,

2) övervaka att tillsynsobjekten följer bestämmelserna om finansmarknaden och de föreskrifter som har meddelats med stöd av dem samt övervaka att tillsynsobjekten iakttar sina stadgar och villkoren i sitt verksamhetstillstånd,

3) övervaka emissionen av och handeln med finansiella instrument samt iakttagandet av bestämmelserna om clearing- och förvaringsverksamhet och de föreskrifter som har meddelats med stöd av dem,

4) meddela de bestämmelser som behövs för tillämpning av lagen, så som särskilt föreskrivs i lag,

5) leda och övervaka sparbanksinspektionens verksamhet,

6) följa och analysera de i denna lag nämnda tillsynsobjektens ekonomiska ställning, lednings-, övervaknings- och riskhanteringssystem, verksamhetsförutsättningar samt förändringar i verksamhetsmiljön,

7) ta initiativ till lagstiftning och andra åtgärder som berör finansmarknaden samt genom att delta i beredning av lagstiftning,

8) främja god praxis i de i lagen angivna tillsynsobjektens och i övriga finansmarknadsaktörers verksamhet,

9) främja tillgången till informationsmaterial om finansmarknadens verksamhet,

10) delta i myndigheternas nationella och internationella samarbete,

11) förebygga lagstridigt utnyttjande av det finansiella systemet,

12) utföra sina övriga lagstadgade uppgifter.

5 §
Tillsynsobjekt

Med tillsynsobjekt avses i denna lag

1) kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (1607/1993),

2) säkerhetsfonder och den insättningsgarantifond som avses i kreditinstitutslagen,

3) utländska kreditinstituts filialer och representationskontor som avses i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993),

4) fondbolag och förvaringsinstitut som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999),

5) värdepappersföretag som avses i lagen om värdepappersföretag (579/1996),

6) den ersättningsfond för investerarskydd som avses i lagen om värdepappersföretag,

7) utländska värdepappersföretags filialer och representationskontor som avses i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996),

8) fondbörs som avses i värdepappersmarknadslagen (495/1989),

9) optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988),

10) clearingorganisationer och clearingmedlemmar som avses i värdepappersmarknadslagen,

11) den värdepapperscentral och den registreringsfond som avses i lagen om värdeandelssystemet (826/1991) samt den clearingfond som avses i värdepappersmarknadslagen,

12) kontoförande institut som avses i lagen om värdeandelssystemet samt en annan utländsk, som kontoförande institut auktoriserad sammanslutnings verksamhetsställe i Finland,

13) pantlåneinrättningar som avses i lagen om pantlåneinrättningar (1353/1992),

14) den sammanslutning av andelsbanker och det centralinstitut som avses i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001),

15) kreditinstituts och värdepappersföretags holdingsammanslutningar,

16) företag vari en fondbörs, ett optionsföretag, en clearingorganisation eller en värdepapperscentral har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen,

17) konglomerats holdingsammanslutningar som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (44/2002), om Finansinspektionen fungerar som den samordnande tillsynsmyndighet för konglomeratet som avses i den nämnda lagen.

6 §
Andra finansmarknadsaktörer

Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag

1) emittenter av värdepapper som är föremål för offentlig handel och annat sådant handelsförfarande som avses i 3 kap. 16 § värdepappersmarknadslagen samt andra som är skyldiga att offentliggöra prospekt enligt 2 kap. 3 § värdepappersmarknadslagen,

2) mäklare och andra sådana anställda hos värdepappersförmedlare som avses i 4 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen,

3) andra sådana börsaktörer som avses i 3 kap. 4 § 1 mom. 4 punkten värdepappersmarknadslagen, samt andra parter i annan offentlig handel enligt det nämnda kapitlets 12 a § samt utländska optionsföretag som avses i 1 kap. 4 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer och andra sådana aktörer i optionsföretag som avses i 8 § 3 mom. i det nämnda kapitlet,

4) anmälningspliktiga som avses i 5 kap. 2 och 4 § värdepappersmarknadslagen och i 99 § lagen om placeringsfonder,

5) personer som gör köpeanbud som avses i 6 kap. 1 § värdepappersmarknadslagen samt inlösningsskyldiga som avses i 6 § i det nämnda kapitlet och andra som avses i den nämnda paragrafen,

6) personer som enligt 2 kap. 9 och 10 § värdepappersmarknadslagen är skyldiga att offentliggöra förvärv och överlåtelser av aktier och andelar,

7) personer som enligt 3 kap. 2 d § eller 4 a kap. 3 a § värdepappersmarknadslagen, 2 kap. 3 a § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer, 16 § lagen om placeringsfonder, 18 § kreditinstitutslagen, 14 § lagen om värdepappersföretag eller 8 § lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat är skyldiga att till Finansinspektionen göra anmälan om förvärv och överlåtelser av aktier och andelar.

2 kap.

Förvaltning

7 §
Förvaltningsorgan

Finansinspektionens verksamhet leds av en direktion.

Bankfullmäktige har uppgifter som gäller Finansinspektionens förvaltning och tillsynen över dess verksamhet enligt vad som föreskrivs i denna lag.

8 §
Bankfullmäktige

Bankfullmäktige skall

1) övervaka den allmänna ändamålsenligheten och effektiviteten i Finansinspektionens verksamhet,

2) utnämna medlemmar och suppleanter i direktionen,

3) förordna en av de på förslag av finansministeriet eller Finlands Bank utnämnda direktionsmedlemmarna till ordförande för direktionen och en till vice ordförande samt, på framställning av direktionen, en ställföreträdare för direktören,

4) besluta om grunderna för bestämmande av direktörens lön, tjänstledigheter och semestrar samt om annat som berör direktörens tjänsteförhållande,

5) besluta om att tilldela direktören varning,

6) på framställning av direktionen fastställa Finansinspektionens arbetsordning,

7) övervaka att den anmälningsskyldighet uppfylls som i 34 § föreskrivs för direktionens medlemmar och suppleanter.

9 §
Direktion

Finansinspektionens direktion består av sex medlemmar och tre suppleanter. Medlemmarna och suppleanterna utnämns så att två medlemmar och en suppleant utnämns på förslag av finansministeriet, en medlem och en suppleant på förslag av Finlands Bank samt en medlem och en suppleant på förslag av social- och hälsovårdsministeriet. Till direktionen hör dessutom Finansinspektionens direktör och Försäkringsinspektionens överdirektör. Direktionens medlemmar och suppleanter skall vara väl förtrogna med finansmarknadens funktion.

Direktionens mandatperiod är tre år.

Direktionen är beslutför när fyra medlemmar eller suppleanter är närvarande. Av de närvarande skall en vara ordföranden eller vice ordföranden. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst.

10 §
Direktionens uppgifter

Direktionen skall i fråga om tillsynen över finansmarknaden

1) uppställa de särskilda målen för Finansinspektionens verksamhet och besluta om riktlinjerna för verksamheten samt styra och övervaka måluppfyllelsen och iakttagandet av riktlinjerna,

2) besluta om meddelande av föreskrifter med stöd av bestämmelserna,

3) besluta om principerna för Finansinspektionens internationella samarbete,

4) dra försorg om utvecklingen av samarbetet mellan de myndigheter som övervakar finansmarknaden samt fastställa principerna för samarbetet med Försäkringsinspektionen,

5) döma ut vite som Finansinspektionen har förelagt.

Direktionen skall i fråga om Finansinspektionens förvaltning

1) besluta om tillsynsavgifterna,

2) behandla Finansinspektionens årliga budget,

3) överlämna Finansinspektionens arbetsordning till bankfullmäktige för fastställelse,

4) utnämna och säga upp Finansinspektionens högsta tjänstemän, med undantag för direktören,

5) i fråga om tjänstemän som den utnämnt besluta om avstängning från tjänsteutövning och om varning,

6) enligt vad som föreskrivs i arbetsordningen avgöra Finansinspektionens interna förvaltningsärenden,

7) tillställa bankfullmäktige en årlig berättelse över Finansinspektionens verksamhet,

8) vid behov, dock minst en gång om året, ge bankfullmäktige en berättelse över målsättningarna för Finansinspektionens verksamhet och måluppfyllelsen.

Utöver det som föreskrivs i 1 och 2 mom. avgör direktionen de vittbärande och principiellt viktiga ärenden som direktören hänskjuter till den. Direktionen kan dessutom överta avgörandet av ärenden som enligt lag eller Finansinspektionens arbetsordning skall avgöras av direktören eller av någon annan tjänsteman och som avsevärt kan påverka finansmarknadens stabilitet eller utveckling i övrigt.

Beslutanderätt som enligt 1 mom. 2 punkten tillkommer direktionen kan enligt arbetsordningen delegeras till direktören när det gäller mindre betydande ärenden.

11 §
Direktör

Chef för Finansinspektionen är en direktör.

Direktören utnämns och avsätts av republikens president. Bankfullmäktige gör framställning till statsrådet om tillsättning av tjänsten.

Behörighetsvillkor för direktörstjänsten är för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med finansmarknaden och i praktiken visad ledarförmåga.

Ställföreträdare för direktören då denne har förhinder är en av bankfullmäktige tillförordnad tjänsteman vid Finansinspektionen.

12 §
Direktörens uppgifter

Direktören skall

1) leda Finansinspektionens verksamhet och fatta beslut i ärenden som inte hör till direktionen,

2) svara för att Finansinspektionens uppgifter sköts effektivt och ändamålsenligt samt i enlighet med direktionens instruktioner,

3) svara för att de ärenden som skall behandlas i direktionen blir vederbörligen beredda,

4) hålla direktionen informerad om sådana genom Finansinspektionens verksamhet uppdagade omständigheter som påverkar utvecklingen på finansmarknaden samt svara för övriga redogörelser till direktionen,

5) behandla ärenden som gäller utnämning och uppsägning av andra än de högsta tjänstemännen vid Finansinspektionen,

6) i fråga om tjänstemän som han eller hon har utnämnt besluta om tjänsteutövning samt om varning.

Om direktörens beslut gäller

1) verksamhetstillstånd för tillsynsobjekt, ändring av tillståndsvillkor, återkallelse av verksamhetstillstånd och upplösning av sammanslutningen av andelsbanker och begränsning av tillsynsobjekts verksamhet eller, om någon annan myndighet är behörig att fatta beslutet, att framställa om återkallelse av verksamhetstillståndet eller begränsning av verksamheten,

2) fastställelse av tillsynsobjekts stadgar, med undantag av mindre ändringar i dem,

3) offentlig anmärkning och varning,

4) att ålägga tillsynsobjekt att vidta åtgärder för att återkalla verkställigheten av beslut eller för att återkalla eller rätta till åtgärder eller förfaranden,

5) att begränsa utdelning av tillsynsobjekts tillgångar,

6) förbud som avses i 17 a § 3 mom. kreditinstitutslagen och i 12 b § 3 mom. lagen om värdepappersföretag,

7) offentliggörande av viktiga ställningstaganden som gäller den allmänna utvecklingen på finansmarknaden,

skall saken innan beslut fattas tas upp till behandling i direktionen.

Om ett beslut enligt 2 mom. skall fattas skyndsamt kan direktören avgöra ärendet. Direktörens beslut skall i så fall i efterhand tas upp till behandling i direktionen.

I arbetsordningen kan tas in närmare föreskrifter om direktörens uppgifter. I arbetsordningen kan också föreskrivas att beslutanderätt som enligt 1 mom. tillkommer direktören kan delegeras till någon annan tjänsteman vid Finansinspektionen.

13 §
Arbetsordning

Närmare föreskrifter om behandlingen av ärenden, beslutsfattandet och tjänstemännens uppgifter vid Finansinspektionen samt om Finansinspektionens övriga interna förvaltning ges i arbetsordningen.

3 kap.

Tillsynsbefogenheter

14 §
Sammankallnings- och närvarorätt

En företrädare för Finansinspektionen har rätt att närvara vid tillsynsobjektens besluts- och förvaltningsorgans möten samt rätt att vid behov sammankalla möten. Företrädaren har rätt att yttra sig på mötena och att få de anmärkningar som han eller hon anser vara befogade förda till protokollet.

Vad som föreskrivs i 1 mom. skall tillämpas också på den fondandelsägarstämma och på det representantskap som avses i lagen om placeringsfonder.

15 §
Granskningsrätt och rätt att få uppgifter

Finansinspektionen har rätt att på ett tillsynsobjekts verksamhetsställe granska handlingar och andra dokument som gäller tillsynsobjektet och dess kunder samt rätt att få kopior av handlingarna och dokumenten. Finansinspektionen har också rätt att granska tillsynsobjekts datasystem samt kassa och övriga tillgångar. Vidare har Finansinspektionen rätt att på övriga på finansmarknaden verksamma sammanslutningars och stiftelsers verksamhetsställen granska sådana handlingar och övriga dokument rörande sammanslutningen eller stiftelsen som den behöver för att fullgöra sitt uppdrag samt att få kopior av handlingarna och dokumenten.

Tillsynsobjekt och övriga finansmarknadsaktörer skall utan obefogat dröjsmål tillställa Finansinspektionen de för tillsynen relevanta uppgifter och redogörelser som den ber om. Finansinspektionen kan meddela föreskrifter om vilka uppgifter om tillsynsobjekts ekonomiska ställning, ägare, interna kontroll och riskhantering, förvaltnings- och kontrollorgan, anställda samt verksamhetsställen som regelbundet skall rapporteras till Finansinspektionen.

Finansinspektionen har rätt att av tillsynsobjekts och övriga på finansmarknaden verksamma sammanslutningars och stiftelsers revisorer få alla för tillsynen relevanta uppgifter samt att få för tillsynen relevanta kopior av sådana handlingar och dokument rörande tillsynsobjekt eller andra på finansmarknaden verksamma sammanslutningar och stiftelser som revisorerna har i sin besittning.

Vad som i 1―3 mom. föreskrivs om tillsynsobjekt skall också tillämpas på finländska företag som hör till samma inhemska eller utländska koncern eller konsolideringsgrupp som tillsynsobjektet eller som är dettas intresseföretag. Finansinspektionen har dessutom rätt att av ett tillsynsobjekt få de uppgifter som avses i 2 mom. om utländska företag som hör till samma koncern eller konsolideringsgrupp som tillsynsobjektet och om dettas utländska intresseföretag samt rätt att granska handlingar och övriga dokument som innehåller sådana uppgifter och som tillsynsobjektet har i sin besittning samt att få kopior av dem. I lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat föreskrivs om Finansinspektionens rätt att få uppgifter om företag som hör till samma finans- och försäkringskonglomerat som ett tillsynsobjekt.

Finansinspektionen har rätt att granska för tillsynen relevanta uppgifter på verksamhetsställen till företag som är ombud för tillsynsobjekt eller som på uppdrag av ett tillsynsobjekt sköter uppgifter som gäller dess bokföring, datasystem, riskhantering eller interna kontroll i övrigt.

Finansinspektionen har rätt att ur det bötesregister som avses i 46 § lagen om verkställighet av böter (672/2002) få de uppgifter som är nödvändiga för att utreda om ett tillsynsobjekts ägare, styrelsemedlemmar, verkställande direktör eller anställda har den tillförlitlighet som lagen förutsätter. Särskilda bestämmelser gäller om rätten att få uppgifter ur straffregistret.

16 §
Yppandeförbud

Finansinspektionen kan utfärda förbud för den som är närvarande vid en inspektion som Finansinpektionen utför för att undersöka ett brott eller en förseelse eller som Finansinspektionen har begärt uppgifter eller utredningar av för att undersöka ett brott eller en förseelse mot yppande av information eller redogörelser till den som undersökningen avser eller till någon annan. Förbudet skall ges skriftligen. På förutsättningarna för och giltigheten av ett sådant förbud tillämpas 48 § förundersökningslagen (449/1987). Förbudet gäller oberoende av ändringssökande, om inte besvärsmyndigheten bestämmer annorlunda eller något annat föreskrivs någon annanstans i lag.

Den som bryter mot ett förbud som avses i 1 mom. skall dömas till straff enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen (39/1889), om inte strängare straff föreskrivs någon annanstans i lag.

17 §
Revisorernas anmälningsskyldighet

Ett tillsynsobjekts revisorer skall utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om sådana omständigheter eller beslut i fråga om ett tillsynsobjekt som de i sitt uppdrag har fått kännedom om och som kan anses

1) väsentligt strida mot bestämmelser som gäller tillsynsobjektet eller dess verksamhet eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av dem och som reglerar villkoren för verksamhetstillståndet eller verksamheten,

2) äventyra tillsynsobjektets fortsatta verksamhet, eller

3) leda till en anmärkning i revisionsberättelsen eller till ett negativt utlåtande om fastställande av bokslutet.

Ett tillsynsobjekts revisorer är också skyldiga att till Finansinspektionen anmäla sådana i 1 mom. nämnda omständigheter eller beslut som de får kännedom om i sitt uppdrag i en sammanslutning som hör till samma konsolideringsgrupp som tillsynsobjektet eller i en sammanslutning som har sådant bestämmande inflytande i tillsynsobjektet som avses i 1 kap. 5 § bokföringslagen (1336/1997) eller vari tillsynsobjektet har sådant bestämmande inflytande som avses ovan.

En revisor som har handlat i god tro blir inte ansvarig för ekonomisk skada som eventuellt orsakas av åtgärder som avses i denna paragraf.

18 §
Anlitande av utomstående sakkunniga

Finansinspektionen kan för en utredning som är nödvändig för tillsynen över ett tillsynsobjekt eller någon annan på finansmarknaden verksam sammanslutning eller stiftelse anlita en revisor eller någon annan utomstående sakkunnig. Denne handlar under tjänsteansvar och har de befogenheter som nämns i 15 §. Den sakkunnige skall ha i förhållande till uppdragets art och omfattning tillräcklig kännedom om finanssektorn samt om bokföring och rättsliga frågor. I fråga om den sakkunniges oberoende ställning tillämpas 33 §.

Finansinspektionen kan bestämma att arvodet till den sakkunnige skall betalas av medel som tillhör ett tillsynsobjekt eller en annan på finansmarknaden verksam sammanslutning eller stiftelse, om skälet till att anlita en sakkunnig beror på tillsynsobjektet, sammanslutningen eller stiftelsen. Arvodet bör svara mot den allmänna arvodesnivån inom branschen. Om arvodet inte kan indrivas hos tillsynsobjektet, sammanslutningen eller stiftelsen skall det betalas av Finansinspektionen.

19 §
Verkställighetsförbud

Finansinspektionen kan förbjuda verkställigheten av ett tillsynsobjekts beslut eller av en åtgärd som tillsynsobjektet har planerat eller av något annat förfarande som strider mot bestämmelserna om finansmarknaden eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av dem eller mot tillsynsobjektets stadgar som bygger på dessa bestämmelser eller verksamhetstillstånd.

Om ett tillsynsobjekt har verkställt ett beslut som avses i 1 mom. eller andra sådana åtgärder eller förfaranden som avses i 1 mom., kan Finansinspektionen ålägga tillsynsobjektet att återkalla verkställigheten, åtgärden eller förfarandet eller att vidta rättelseåtgärder. En förutsättning för tillämpning av detta moment är att verkställigheten av beslutet, åtgärden eller förfarandet kan äventyra insättarnas eller övriga borgenärers ställning eller finansmarknadens stabilitet eller annars orsaka allvarliga störningar på finansmarknaden.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om tillsynsobjekts beslut skall på motsvarande sätt tillämpas på beslut av fondandelsägarstämma och representantskap som avses i lagen om placeringsfonder.

20 §
Begränsning av utdelning

Om Finansinspektionen anser att ett tillsynsobjekt som i lagen har ålagts krav på kapitaltäckning inte har gjort tillräckliga avskrivningar eller reserveringar i sitt bokslut eller att bokslutet annars inte ger en rättvisande bild av dess ekonomiska ställning, kan Finansinspektionen begränsa användningen av tillsynsobjektets utdelningsbara tillgångar för andra ändamål än för att öka kapitaltäckningen samt begränsa annan utdelning av tillgångar till aktie- eller andelsägare, om utdelningen kan äventyra insättarnas eller andra borgenärers ställning eller finansmarknadens stabilitet eller annars förorsaka allvarliga störningar på finansmarknaden.

21 §
Utfärdande av bokföringsföreskrifter

Finansinspektionen kan för tillsynsobjekt och för sådana finansiella institut som avses i 30 § kreditinstitutslagen utfärda för tillsynen relevanta tekniska föreskrifter om löpande bokföring av affärstransaktioner samt om bokföring av förbindelser utanför balansräkningen, med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 kap. 4―10 § bokföringslagen och i föreskrifter som har meddelats med stöd av dem.

22 §
Tillsättning av ombud

Finansinspektionen kan tillsätta ombud för att övervaka tillsynsobjekts verksamhet, om det vid skötseln av dess angelägenheter har förekommit oskicklighet, oförsiktighet eller missbruk eller om någon annan särskild orsak förutsätter det. Finansinspektionen fastställer ett arvode som skall betalas till ombudet av tillsynsobjektets medel. Arvodet bör svara mot den allmänna arvodesnivån inom branschen. Om arvodet inte kan indrivas hos tillsynsobjektet skall det betalas av Finansinspektionen.

Om ett tillsynsobjekt har försatts i likvidation eller konkurs kan Finansinspektionen förordna ett ombud för att övervaka realiseringen av tillsynsobjektets egendom. Finansinspektionen fastställer ombudets arvode som skall betalas av tillsynsobjektets medel.

Ombudet handlar under tjänsteansvar, med de befogenheter som nämns i 14 och 15 §. Ombudet skall ha i förhållande till uppdragets art och omfattning tillräcklig kännedom om finanssektorn och rättsliga frågor. I fråga om ombudets oberoende ställning tillämpas 33 §.

23 §
Begränsning av investeringstjänster

Finansinspektionen kan för högst tre månader förbjuda ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut att tillhandahålla sådana investeringstjänster som avses i lagen om värdepappersföretag samt sådana förvarings- och förvaltningstjänster som avses i 16 § 1 mom. 5 punkten i den nämnda lagen samt att ta emot medel som avses i 2 mom. 1 punkten i nämnda paragraf, om det med beaktande av värdepappersföretagets eller kreditinstitutets ekonomiska tillstånd finns anledning att misstänka att värdepappersföretaget eller kreditinstitutet uppenbarligen hotas av insolvens samt att ersättningsfonden för investerarskydd uppenbarligen kan bli tvungen att ersätta investerarnas fordringar.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också utländska värdepappersföretags och kreditinstituts filialer i Finland, om företaget eller institutet är medlem i den finländska ersättningsfonden för investerarskydd.

24 §
Vite

Om ett tillsynsobjekt eller någon annan finansmarknadsaktör försummar att i sin verksamhet följa bestämmelserna om finansmarknaden eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av dem eller om tillsynsobjektet försummar att iaktta sina stadgar eller villkoren i sitt verksamhetstillstånd, kan Finansinspektionen vid vite ålägga tillsynsobjektet eller finansmarknadsaktören att fullgöra sin skyldighet, om försummelsen inte är obetydlig.

Finansinspektionen kan vid vite ålägga ett tillsynsobjekts eller en annan på finansmarknaden verksam sammanslutnings eller stiftelses revisor och ett sådant företag som avses i 15 § 4 mom. att fullgöra sin skyldighet, om dessa försummar att fullgöra sina skyldigheter enligt 15 § och om försummelsen inte är obetydlig.

Vitet döms ut av Finansinspektionen.

4 kap.

Administrativa påföljder

25 §
Offentlig anmärkning

Tillsynsobjekt och andra på finansmarknaden verksamma sammanslutningar och stiftelser som uppsåtligt eller av oaktsamhet handlar i strid mot bestämmelserna om finansmarknaden eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av dem eller om tillsynsobjekt uppsåtligt eller av oaktsamhet handlar i strid med villkoren i sitt verksamhetstillstånd kan av Finansinspektionen tilldelas offentlig anmärkning, om förseelsen är så obetydlig att ärendet inte bedömt som en helhet föranleder strängare åtgärder.

Offentlig anmärkning kan dessutom under de förutsättningar som föreskrivs i 1 mom. tilldelas en fysisk person som avses i 6 § om denne handlar i strid mot sådana personligen förpliktande bestämmelser eller föreskrifter som avses i 1 mom.

Offentlig anmärkning kan inte tilldelas tillsynsobjekt och andra som är verksamma på finansmarknaden, om de omedelbart efter att ha upptäckt sitt fel självmant vidtagit åtgärder för att rätta till saken.

Av informationen om en offentlig anmärkning skall framgå om beslutet har vunnit laga kraft. Om besvärsmyndigheten upphäver ett beslut som avses i denna paragraf skall Finansinspektionen informera om besvärsmyndighetens beslut på motsvarande sätt som den informerat om den offentliga anmärkningen.

Vad som föreskrivs i denna paragraf påverkar inte Finansinspektionens skyldighet att producera och distribuera information om sin verksamhet, så som särskilt föreskrivs om saken.

26 §
Offentlig varning

Finansinspektionen kan tilldela dem som avses i 25 § offentlig varning om den förseelse eller försummelse som avses i den nämnda paragrafen är fortgående eller upprepad eller annars så klandervärd att en offentlig anmärkning inte kan anses vara tillräcklig. På offentlig varning skall i övrigt tillämpas vad som i 25 § föreskrivs om offentlig anmärkning.

5 kap.

Tillsynssamarbete med utländska myndigheter

27 §
Tillsyn över marknadsrisker

Finansinspektionen skall, när det gäller marknadsrisker som hänför sig till den finländska finansmarknaden, samarbeta med tillsynsmyndigheten i den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där kreditinstitutet eller värdepappersföretaget är etablerat.

28 §
Tillsyn över att utomlands etablerade filialer följer värdstatens lagstiftning

När tillsynsmyndigheten i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har meddelat att ett finländskt kreditinstitut eller värdepappersföretag inte följer gällande bestämmelser när det tillhandahåller tjänster från sin filial eller på annat sätt, skall Finansinspektionen vidta åtgärder för att säkerställa att den mot bestämmelserna stridande verksamheten avslutas. Finansinspektionen skall också underrätta den andra statens tillsynsmyndighet om vilka åtgärder den har vidtagit.

29 §
Inspektion av filialer som är etablerade i Finland

Tillsynsmyndigheten i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan, när det är nödvändigt för tillsynen över ett kredit- eller finansinstitut eller ett värdepappersföretag, inspektera eller låta inspektera institutets eller företagets filial i Finland efter att först ha underrättat Finansinspektionen om saken.

På begäran av tillsynsmyndigheten i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan Finansinspektionen inom ramen för sin behörighet inspektera en filial som etablerats i Finland av ett kredit- eller finansinstitut från den andra staten eller ett värdepappersföretags filial eller på annat sätt kontrollera riktigheten av uppgifter som har lämnats om filialen.

30 §
Anmälan om åtgärder som gäller utländska kreditinstitut, finansiella institut eller värdepappersföretag

Finansinspektionen skall underrätta tillsynsmyndigheten i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om att ett kredit- eller finansinstitut eller ett värdepappersföretag, som från den andra staten har etablerat sig i Finland eller tillhandahåller tjänster i Finland bedriver verksamhet som strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna och inte på uppmaning av Finansinspektionen har vidtagit åtgärder för att avsluta den mot bestämmelserna eller föreskrifterna stridande verksamheten.

31 §
Rätt att inspektera och få uppgifter om finländska företag inom utländska konsolideringsgrupper

Finansinspektionen har rätt att inspektera sådana företag i Finland som hör till ett utländskt kreditinstituts eller värdepappersföretags konsolideringsgrupp och att inspektera i Finland etablerade dotterföretag till ett sådant företags moderföretag, om den myndighet som övervakar finanssektorn i den ifrågavarande staten har befogenheter att inspektera ett sådant företag och om myndigheten ber om inspektion för gruppbaserad tillsyn.

Om en myndighet som övervakar finanssektorn i en annan stat har behov av att i Finland granska uppgifter som är väsentliga för den gruppbaserade tillsynen och som gäller ett företag som avses i 1 mom. skall myndigheten be Finansinspektionen utföra inspektionen. Finansinspektionen skall då antingen utföra inspektionen själv eller låta den myndighet som begärt inspektionen delta i den.

6 kap.

Bestämmelser om Finansinspektionens tjänstemän

32 §
Tillämpliga bestämmelser

I fråga om Finansinspektionens tjänstemän, tjänster och tjänsteförhållanden gäller denna lag och i tillämpliga delar lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998).

33 §
Oberoende ställning

Medlemmarna och suppleanterna i Finansinspektionens direktion samt Finansinspektionens tjänstemän skall i sitt uppdrag inta en oberoende ställning i förhållande till tillsynsobjekten och andra sammanslutningar och stiftelser som är verksamma på finansmarknaden och de får inte heller höra till tillsynsobjektens förvaltningsråd, styrelse, representantskap eller principaler eller vara revisorer eller anställda hos tillsynsobjekten eller hos någon annan sammanslutning eller stiftelse som är verksam på finansmarknaden. I fråga om jäv för de i paragrafen nämnda personerna tillämpas lagen om förvaltningsförfarande.

34 §
Anmälningsskyldighet

Medlemmarna och suppleanterna i Finansinspektionens direktion samt Finansinspektionens tjänstemän skall till den förteckning som förs av Finansinspektionens direktion göra anmälan om krediter som de har fått av något tillsynsobjekt samt om borgen och andra ansvarsförbindelser som ett tillsynsobjekt har ställt för dem.

Medlemmarna och suppleanterna i Finansinspektionens direktion samt Finansinspektionens tjänstemän har motsvarande skyldighet som avses i 5 kap. värdepappersmarknadslagen att göra anmälan till den förteckning som förs av Finansinspektionens direktion. Var och en har rätt att få uppgifter ur den förteckning som avses i detta moment.

35 §
Avstängning från uppdrag

Om en direktionsmedlem eller suppleant står åtalad för tjänstebrott eller är föremål för undersökning av tjänstebrott, kan bankfullmäktige medan åtalet är anhängigt eller undersökningen pågår besluta att medlemmen eller suppleanten skall avstängas från uppdraget och gå miste om sina arvodesförmåner.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

36 §
Rätt och skyldighet att lämna uppgifter

Utan hinder av vad som i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) föreskrivs om sekretess har Finansinspektionen rätt att lämna ut uppgifter till Försäkringsinspektionen och till andra myndigheter som övervakar finansmarknaden eller svarar för dess funktion samt till sammanslutningar som i sitt hemland enligt lag sköter uppgifter som motsvarar Finansinspektionens, och till Statens säkerhetsfond, för att de skall kunna sköta sina uppgifter, samt till förundersöknings- och åklagarmyndigheter för utredning av brott. Dessutom har Finansinspektionen rätt att till myndigheter som svarar för tillsynen över organ som deltar i tillsynsobjekts och andra på finansmarknaden verksamma sammanslutningars eller stiftelsers likvidations- eller konkursförfarande, lämna ut uppgifter som har anknytning till tillsynsobjektens och andra på finansmarknaden verksamma sammanslutningars och stiftelsers likvidations- eller konkursförfarande samt att till myndigheter som svarar för tillsynen över tillsynsobjekts och andra på finansmarknaden verksamma sammanslutningars och stiftelsers revisorer lämna ut uppgifter som har anknytning till tillsynen över tillsynsobjektens och andra på finansmarknaden verksamma sammanslutningars och stiftelsers revisorer.

Om det visar sig att en och samma gäldenär har betydande förbindelser eller förpliktelser gentemot flera tillsynsobjekt eller om det finns skäl att misstänka att en kunds verksamhet orsakar tillsynsobjekten skada, har Finansinspektionen rätt att underrätta dem om detta. Dessutom har Finansinspektionen rätt att lämna ut uppgifter om ett tillsynsobjekt till sådana arrangörer av offentlig handel och till sådana clearingorganisationer som avses i värdepappersmarknadslagen samt till sådana optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer och till värdepapperscentralen som avses i lagen om värdeandelssystemet samt uppgifter om andra finansmarknadsaktörer till arrangörer av offentlig handel, om uppgifterna behövs för att trygga deras tillsynsuppgift eller tillförlitligheten i deras clearingverksamhet.

Finansinspektionen får inte lämna vidare sekretessbelagda uppgifter som har erhållits från tillsynsmyndigheter i andra stater eller vid inspektion i en annan stat, om inte den tillsynsmyndighet som har lämnat uppgiften eller den behöriga tillsynsmyndigheten i det land där inspektionen har gjorts har gett sitt uttryckliga samtycke. Dessa uppgifter får användas endast för skötseln av uppgifter enligt denna lag eller för de ändamål som samtycket gäller.

Finansinspektionen skall utan dröjsmål informera finansministeriet och Finlands Bank om den fått veta något som enligt Finansinspektionens bedömning kan äventyra finansmarknadens stabilitet eller orsaka betydande störningar i det finansiella systemet.

37 §
Sökande av ändring

Finansinspektionens beslut får överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol i enlighet med vad som i förvaltningsprocesslagen (586/1996) föreskrivs om överklagande av statsrådets och ministeriernas beslut, om inte annat bestäms någon annanstans i lag.

Ett beslut av Finansinspektionen kan verkställas trots att det har överklagats, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat eller om inte annat bestäms någon annanstans i lag.

Vad som föreskrivs i 2 mom. skall emellertid inte tillämpas på Finansinspektionens beslut som gäller återkallelse av verksamhetstillstånd eller av fastställelse av stadgar.

8 kap.

Ikraftträdande

38 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 och genom den upphävs lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (503/1993) jämte ändringar.

Vad som i 26 § i den genom lagen om finansinspektionen upphävda lagen om bankinspektionen (1273/1990) föreskrivs om Finlands Banks ansvar för bankinspektionens avtalsförpliktelser, skall iakttas efter att denna lag har trätt i kraft.

Mandatperioden för finansinspektionens direktion som utnämnts med stöd av den upphävda lagen upphör då denna lag träder i kraft. Innan lagen träder i kraft kan vidtas åtgärder för utnämning av medlemmar och suppleanter i den direktion som avses i denna lags 9 § samt för fastställelse av den arbetsordning som avses i 13 §.

Hänvisningar i andra lagar till den lag om finansinspektionen som upphävs genom denna lag anses avse hänvisningar till denna lag.

RP 175/2002
EkUB 27/2002
RSv 277/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.