578/2003

Given i Helsingfors den 18 juni 2003

Statsrådets förordning om arbetssäkerheten vid elementbyggande

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet föreskrivs med stöd av arbetarskyddslagen av den 23 augusti 2002 (738/2002):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Kraven på säkerhet och hälsa i denna förordning skall iakttas vid elementbyggande då byggnader eller konstruktioner eller andra anordningar helt eller delvis byggs av element. Dessa bestämmelser om elementbyggande tillämpas på nybyggnader och renovering och underhåll av byggnader och andra konstruktioner ovan eller under jord eller i vatten samt på installationsarbeten och rivningsarbeten, mark- och vattenbyggnad och planering av byggande i anslutning därtill.

På elementbyggande tillämpas statsrådets beslut om säkerheten vid byggnadsarbeten (629/1994) och social- och hälsovårdsministeriets beslut om användning av arbetsställningar och fallskyddskonstruktioner vid byggnadsarbeten (156/1998).

2 §
Definitioner

Med termerna gällande elementbyggande avses det som föreskrivs nedan i denna förordning.

Ett element är en prefabricerad konstruktion eller del därav som i ett bestämt arbetsskede behandlas som en fast helhet och som på grund av vikt eller form förutsätter att en lyftanordning används. Element kan vara av betong, stål, metall, trä, glas, plast eller annat material.

Elementbyggande är sådant byggande där byggnader eller andra konstruktioner helt eller delvis uppförs av element. Elementbyggande är byggande som avses i statsrådets beslut om säkerhet vid byggnadsarbeten. Utöver planering och projektering av byggande omfattar elementbyggande mottagande av element på byggplatsen, lagring, lyft och flytt, montering, fastsättning, stöttning, tillverkning av fogkonstruktioner, lödfogning, svetsning, fogning, tätning, assisterande arbeten och andra motsvarande arbeten.

Montering innebär lyft och flytt av ett element, styrning av elementet till dess plats, tillfällig stöttning och fastgörande av element samt sådana arbetsskeden i anslutning därtill som utförs på monteringsstället.

Gemensam byggarbetsplats är en arbetsplats där en arbetsgivare utövar den huvudsakliga bestämmanderätten och där samtidigt eller efter varandra flera än en arbetsgivare eller egenföretagare som arbetar mot ersättning är verksamma på sådant sätt att arbetet kan inverka på andra arbetstagares säkerhet eller hälsa.

Byggherre är en person eller organisation, somstyr eller övervakar byggprojektet.

Den som i huvudsak genomför byggprojektet är en huvudentreprenör eller, om en sådan inte finns, den byggherre eller någon annan som leder eller övervakar byggprojektet.

Egenföretagare är en person som utför arbete på basis av ett ackord- eller underleverantörsarbete eller något annat sådant avtal som avser en arbetsprestation, dock inte arbetsavtal, och som inte har arbetstagare i sin tjänst på arbetsplatsen.

Huvudprojekterare är en person vars uppgift är att ansvara för utformningen av byggnaden som helhet och se till att projektbeskrivningen och specialbeskrivningarna utgör en helhet som uppfyller de säkerhetskrav som ställs på genomförande av elementbyggande.

Planerare är en person vars uppgift är att sörja för att som separatuppgifter utarbetade planer för konstruktioner, byggnadsdelar eller system uppfyller de säkerhetskrav som ställs på genomförande av elementbyggande.

2 kap.

Planering av elementbyggande

3 §
Planering och byggförberedelser

Föreskrifter om beaktande av säkerheten vid planeringen av byggprojekt och vid projektering av byggnadsprojekt samt om säkerhetsplanering av byggnadsarbetena finns i statsrådets beslut om säkerheten vid byggnadsarbeten.

Byggherren skall i den dokumentation för planering och projektering av byggnadsarbetet som avses i 5 § statsrådets beslut om säkerheten vid byggnadsarbeten beakta för elementbyggande nödvändig säkerhetsinformation. I dokumentationen skall byggherren ge planeraren tillräckliga utgångsuppgifter om byggprojektets egenskaper och art och om förhållandena på byggplatsen samt ett projekteringsuppdrag i vilket ingår krav på att säkerheten i arbetet beaktas i elementbyggandet.

Vid projekteringen av ett byggprojekt som genomförs i form av separata entreprenader, skall byggherren eller den som styr eller övervakar projektet, för att garantera säkerheten för arbetstagarna och andra som arbetar på arbetsplatsen, fastställa regler för samordnande av de olika entreprenörernas arbete och de olika arbetsmomenten.

I planeringen av byggprojektet skall det sörjas för att säkerheten i elementbyggandet beaktas. I planeringen skall lämnas tillräcklig information om hur elementen skall lyftas och hanteras på ett säkert sätt samt om utrustning för fastgörande av monteringsplattformar, skyddsräck eller andra motsvarande säkerhetsanordningar som behövs under arbetets gång. Dessutom skall det ges tillräcklig information för tillfälligt stöttande av elementen och för slutgiltig fastsättning så att stabiliteten under byggnadsskedet bevaras i alla olika skeden av monteringsarbetet.

I de geotekniska planer som gäller byggandet skall även tillfälliga laster som lyftanordningar och lagringen av elementen medför beaktas.

4 §
Säkerhetsplaneringen av elementbyggande

Den som i huvudsak genomför byggprojektet skall i den säkerhetsplanering av byggarbetena som avses i 7 § statsrådets beslut om säkerheten vid byggnadsarbeten beakta de särskilda säkerhetsåtgärderna vid elementbyggande. Den som i huvudsak genomför byggprojektet skall identifiera och reda ut de olägenheter och risker som orsakas av elementbyggandet, planera deras förebyggande med parterna samt, när de inte kan undanröjas, i samarbete med parterna bedöma deras betydelse för arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

5 §
Planeringen av användningen av byggarbetsplatsområdet

Den som i huvudsak genomför byggprojektet skall i planeringen av den användning av byggarbetsplatsområdet som avses i 8 § statsrådets beslut om säkerheten vid byggnadsarbeten särskilt uppmärksamma åtminstone följande:

1) mottagnings- och lagringsplatser för element,

2) placeringen av lyftkranar och lyftplatser och därvid att de som utför lyftarbetet har en så god sikt till elementlagret och monteringsobjektet som möjligt,

3) kranarnas lyftradier och lyftkapaciteter,

4) de vägar för flytt- och transporttrafik där element transporteras samt trafikanslutningarna för byggplats- och persontrafiken, samt

5) placeringen av personlyftanordningar och tillträdesvägar och uppgångsleder.

Den i 1 mom. avsedda planen skall uppdateras.

Den som i huvudsak genomför byggprojektet skall sörja för att underlaget för elementens lagringsplatser, transportlederna, lyftplatserna för kranar samt hanterings- och lastningsplatserna är sådant att markytan inte ger efter eller att det uppstår formförändringar som äventyrar säkerheten i arbetet. Om man inte är säker på underlagets bärförmåga och stabilitet måste detta undersökas med hjälp av en tillförlitlig metod, och vid behov skall underlaget förstärkas.

3 kap.

Plan för montering

6 §
Plan för montering av element

Planen för monteringen av element skall finnas i skriftlig form på byggarbetsplatsen. Av monteringsplanen skall framgå uppgifter om de element som används, deras lyft och montering, elementens monteringsordning, mätningssystem och toleranser, minimistödytor, tillfälligt stöttande under monteringen, den slutliga fastsättningen av elementen samt arbetsplattformar och fallskydd. I planen för monteringen av elementen skall lämnas nödvändig information om åtminstone de saker som ingår i referensförteckningen i bilagan till denna förordning.

Vid utarbetande av planen för montering av element skall de arbetarskyddskrav som olika parter ställer på elementbyggande beaktas.

Av monteringsplanen för element skall vid behov framgå konstruktionsplanerarens uppgifter om bevarandet av stabiliteten hos enskilda element och hos hela konstruktionen i olika arbetsskeden medan monteringsarbetet pågår.

Monteringsplanen för element skall godkännas på behörigt sätt av de olika planerarna.

I monteringsplanen för element skall i fråga om lyft anges lyftanordningarna, lasternas vikter enligt elementtyp, lyftplatserna, lyftutrustningar enligt elementtyp, styrningen av lyften och möjliga begränsningar. I monteringsplanen skall för element väljas en tornkran, en mobilkran eller någon annan kran med tillräckliga prestanda och övriga för ändamålet lämpliga egenskaper. Lyftkapaciteten och räckvidden hos lyftanordningen skall vara tillräcklig. Lyftfästena hos elementen, exempelvis lyftkrokarna, skall fastställas i detalj.

Monteringsplanen för element skall innehålla uppgifter som behövs för en trygg användning av elementens lagringsställningar. Då lagringssättet bestäms skall bland annat placeringen av tyngdpunkterna hos höga element och elements osymmetriska form beaktas. Vid lagringen av element skall elementtillverkarens anvisningar beaktas.

Monteringsplanen för element skall innehålla anvisningar om tillfällig stöttning och nedmonteringen av stöttningen med hänsyn till de belastningar som orsakas av stöttningen och förhållandena. Dessutom skall det utredas vilka åtgärder som måste vidtas för att tillräcklig hållfasthet, stabilitet och sidoriktad hållfasthet av delvis monterade konstruktioner skall uppnås samt i samband med användningen av tillfälliga förband och stöd. Anvisningar skall vara uppgjorda enligt monteringsskede och i dem skall elementtillverkarens anvisningar för enskilda produkter iakttas.

I stöttningen av elementen skall särskild uppmärksamhet ägnas säkerheten i arbetet då det gäller balkar, takfackverk, till formen asymmetriska element, avsmalningar eller fästanordningar för plattor, snett monterade hållplattor samt element som monteras i avvikande placeringsföljd.

4 kap.

Säkerheten i arbetet vid elementbyggande

7 §
Information och samarbete på gemensamma byggarbetsplatser

På en gemensam byggarbetsplats skall den som i huvudsak genomför byggprojektet med hänsyn till elementbyggandets art säkerställa att arbetsgivaren och dennes arbetstagare har fått nödvändiga uppgifter och anvisningar om de risker och olägenheter på arbetsplatsen som är förknippade med elementbyggandet samt om förhållningsregler gällande säkerheten i arbetet.

På en gemensam byggarbetsplats skall arbetsgivare och egenföretagare med hänsyn till elementbyggandets art var för sig och genom tillräckligt samarbete se till att verksamheten inte äventyrar arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Egenföretagare skall iaktta de säkerhetsanvisningar för arbetsplatsen som de får av den som i huvudsak genomför byggprojektet på den gemensamma byggarbetsplatsen.

8 §
Besiktningar på byggarbetsplatsen

Bestämmelser om besiktningar på byggarbetsplatserna ingår i 11―15 § statsrådets beslut om säkerheten vid byggnadsarbeten. Bestämmelser om besiktningar av lyftkranar ingår i statsrådets beslut om anskaffning, trygg användning och besiktning av maskiner och annan arbetsutrustning som används i arbete (856/1998).

9 §
Undervisning och handledning

Arbetsgivaren skall ge arbetstagare introduktion i arbetet, tillräcklig information och tillräckliga anvisningar om riskerna i elementbyggande samt om avvärjandet av riskerna. Därtill skall arbetsgivaren se till att arbetstagaren får tillräcklig handledning om åtminstone följande:

1) arbetsförhållandena och arbetsskedena inom elementbyggandet,

2) arbetsmetoderna i samband med exempelvis lagring, lyft, montering och fallskydd,

3) trygg användning av arbetsredskap, exempelvis trygg fastsättning och användning av lyfthjälpmedel, och

4) trygga arbetsrutiner, exempelvis åtgärder för att förverkliga fallskyddsplanen.

I elementbyggandet skall detaljerad undervisning och handledning ges enligt de aktuella arbetsmetoderna innan ett nytt arbete och en ny arbetsuppgift påbörjas, då arbetsuppgifterna ändras samt innan nya arbetsredskap och arbetsmetoder tas i bruk. Arbetstagarna skall få handledning i fråga om elementtillverkarnas anvisningar. Undervisningen och handledningen skall vid behov kompletteras.

Arbetstagaren skall iaktta de anvisningar som arbetsgivaren ger utifrån sina befogenheter.

10 §
Lyft av element från transportmedel till upplag och lagring av element

Före lyft och förflyttning av element skall det fastställas att elementets beskaffenhet är behörig och att de inte har skador förorsakade av transport eller förflyttning. Lossningen av elementlasten skall genomföras enligt tillverkarens anvisningar.

Vid lyft och förflyttning av element till lagerplatsen får dessa inte lyftas över en arbetstagar. Stabiliteten hos transportfordonet får inte äventyras då elementen lossas. När elementen lagras skall de stödas och bindas så att de inte kan falla, stjälpa, flytta på sig eller glida. Då fallhöjden är över två meter skall ställningen förses med ett ändamålsenligt skyddsräck. Det skall finnas ändamålsenliga säkra förbindelseleder på lagringsplatsen. Elementlagrets stabilitet får inte äventyras vid lyft i samband med in- och utlagring.

Varje enskilt element skall förses med nödvändiga identifikationsuppgifter om elementtillverkare, elementets vikt samt anvisningar om hur elementet skall lyftas på ett säkert sätt (lyftfästen, lyftkrokar). Vid behov skall på byggarbetsplatsen finnas uppgifter om elementens jämviktsställen. Omärkta element får inte lyftas, transporteras eller monteras utan tillförlitlig utredning.

Den som sänder element för transport skall ge nödvändiga anvisningar om lastning, lossning och montering av elementen. Ett element eller en förpackning vars totalvikt är minst 1 000 kilogram, skall förses med en synlig och beständig beteckning av vilken totalvikten framgår. Om elementets exakta vikt inte är känd skall en ungefärlig vikt anges.

11 §
Fallskydd

Den som i huvudsak genomför byggprojektet skall se till att en fallskyddsplan tillämpas på byggplatsen för att avvärja risken för fall och se till att planen innefattar praktiska lösningar för fallskydd vid kanterna på arbetsplattformar och förbindelseleder och vid olika öppningar som föranleds av byggarbetet.

De olika parterna i elementbyggandet skall i samarbete och för egen del vidta åtgärder för att upprätta fallskydd så som anges i statsrådets beslut om säkerheten vid byggnadsarbeten och i social- och hälsovårdsministeriets beslut om användning av arbetsställningar och fallskyddskonstruktioner vid byggnadsarbeten exempelvis med hjälp av skyddsräcken, skyddslock, skyddsnät eller passagehinder. Om det inte är möjligt att använda fallskyddskonstruktioner eller fallskyddsanordningar skall fallskyddet säkerställas med hjälp av personlig skyddsutrustning såsom säkerhetssele och säkerhetsbälte. Fastsättandet av säkerhetsselar och säkerhetsbälten skall planeras och genomföras i enlighet med de olika byggnadsskedena allt eftersom byggarbetet framskrider. En skyddskonstruktion som avlägsnats på grund av monteringen av ett element skall sättas in på nytt omedelbart efter att monteringen av elementet avslutats.

12 §
Lyft och montering av element

Element skall lyftas och monteras enligt monteringsplanen och de anvisningar som elementets tillverkare gett. Om en avvikelse från planerna eller anvisningarna inte kan undgås, skall det bedömas i vilken utsträckningen säkerheten påverkas av ändringen, och vid behov skall ändringen först godkännas av den som gjort upp planen i fråga innan arbetet kan fortgå. Ändringarna skall antecknas i planerna. För svåra lyftarbeten skall vid behov utarbetas en lyftplan.

Parterna i lyftarbetet skall tillsammans och för egen del innan lyftarbetet inleds se till att markytan på lyftplatserna för lyftkranarna har en tillräcklig bärförmåga. Under lyftkranarnas stödben skall tillräckligt stora stödunderlag eller andra stödkonstruktioner användas.

Lyft- och transportredskap skall vara lämpliga för användningsändamålet och försedda med behövliga besiktningsmärkningar.

Vid monteringen av element skall användas tornkran, mobilkran eller någon annan kran med tillräckliga prestanda och övriga för ändamålet lämpliga egenskaper. En kran med otillräckliga prestanda eller som i fråga om lasthanteringen eller andra egenskaper inte lämpar sig för montering får inte användas som monteringskran.

Kranföraren eller den arbetstagare som styr monteringsarbetet skall ha fri sikt till lagringsplatsen för elementen och till monteringsplatsen. Styrningen av lyften skall ske med hjälp av radiotelefoner, handsignaler eller en ändamålsenlig krankamerautrustning så att lyftarbetet kan utföras på ett säkert sätt. Det skall utses en särskild person som ger handsignalerna, och denna person skall ges handledning om godkänd signalering.

Innan monteringsarbetet påbörjas skall man försäkra sig om att det inte befinner sig personer under monteringsstället medan monteringen pågår. Vid behov skall en vakt placeras ut. Byggnadsavfall och byggnadsmaterial som medför fara för säkerheten skall avlägsnas från monteringsstället.

Vid lyft av element skall det förhindras att elementet pendlar farligt och stöter mot redan monterade element eller andra byggnadsdelar. Vid behov skall styrlina eller andra liknande hjälpmedel användas.

13 §
Stöttning och infästning av element

Innan monteringsarbetet påbörjas skall skicket hos de konstruktioner som skall bära upp elementet granskas. Det får inte finnas skadliga brott eller sprickor i dem. Stödytorna skall vara jämna och rena. Elementens fästningsanordningar skall vara i skick och på plats. Varje element skall före monteringen besiktas okulärt enligt elementplanerarens och tillverkarens anvisningar. Särskild uppmärksamhet skall ägnas lyftkrokarna och de för stöttning och fästning av elementet nödvändiga anordningarna.

Vid monteringen av elementen skall man sörja för tillräcklig bärförmåga och stabilitet hos delvis monterade konstruktioner och för att nödvändiga förband och stöd används samt för sidoriktad hållfasthet. Elementen skall fästas slutgiltigt i ett så tidigt skede som möjligt.

Lyftanordningar får inte avlägsnas innan det säkerställts att elementen hålls fast och att stöttningen överensstämmer med monteringsplanens anvisningar. Stöttningarna får inte nedmonteras innan den slutgiltiga fästningen gjorts.

5 kap.

Tilläggsföreskrifter om särskilda material

14 §
Tilläggsföreskrifter om säkerheten vid byggande med betongelement

Betongelement får inte lyftas eller monteras förrän betongen har uppnått en sådan hållfasthet som krävs. Med betongelementen skall levereras uppgifter om datum för tillverkningen av betongelementen.

I monteringsplanen för betongelement skall bland annat åtminstone följande beaktas:

1) konstruktionsmaterialen för fogar, exempelvis stålkvalitet, betongklass och motsvarande information,

2) svetsfogarnas svetsningssätt, exempelvis svetsningsklasser,

3) anvisningar för skyddande av gjutmassan mot skadlig inverkan av vädret, exempelvis köld, samt

4) andra faktorer som väsentligt inverkar på hållfastheten i fogarna.

I stöttningen av betongelement i monteringsskedet och vid fastställandet av minimistödytor skall åtminstone bland annat följande utredas:

1) betongelementleverantörernas anvisningar,

2) behovet och genomförandet av tillfällig stöttning för olika betongelementstyper: sär-skilt i fråga om excentriskt stödda konstruktioner,

3) minimistödytor för väggar, plattor, pelare och balkar samt monteringsobjektens storlekar och placeringar,

4) fästanordningar som exempelvis innergängor, vidhäftningsskivor, pelarband samt fästanordningarnas storlek, typ och placering,

5) tidpunkten för avlägsnande av tillfälliga stöd, och

6) monteringen av stödstänger exempelvis i stöttningen av den nedre delen i jorden och med valv samt användning av stöd stänger för att förhindra att stödstångens backbalk vrids.

Betongelement skall fastgöras så snart som möjligt enligt planerarens eller tillverkarens anvisning om slutgiltig fästning. Då den temporära stöttningen avlägsnas skall planerarens anvisningar om tidpunkten och ordningsföljden för nedmontering samt eventuell efterstöttning följas. Betongelementet får lösgöras från lyftredskapen först då det är tillförlitligt stöttat enligt anvisningarna. Ett över 1,5 meter brett väggelement skall stöttas med minst två stödstänger, om inte annat förutsätts i monteringsplanen. Fästanordningar som skall monteras på hårdnad betong skall göras enligt instruktionerna. Instruktioner för olika typer av fästanordningar skall finnas tillgängliga på byggarbetsplatsen.

15 §
Tilläggsföreskrifter om säkerheten vid byggande med stålelement och element av andra metaller

I elementbyggande skall då elementleveransen tas emot bland annat kontrolleras att elementen är försedda med för säkerheten i arbetet nödvändiga märkningar som exempelvis vikt, lyftfästen, stommaterialets beteckning och mått. Vid behov skall elementen vara försedda med uppgifter om placering och placeringsbeteckningar. Då elementleveransen tas emot skall det säkerställas att pelare, balkar, korsverk, förstyvningar och övriga material överensstämmer med monteringsplanen.

I elementbyggande skall lyfthjälpredskap fastgöras på platser i enlighet med planerarens anvisningar. Element som exempelvis pelare, balkar, korsverk, förstyvningar, förband, skivkonstruktioner och övrigt material skall vara i balans då de lyfts. Vid lyftet skall det säkerställas att lyftmetoden inte orsakar belastningar som skadar konstruktionerna. Vid behov skall lyftbalkar användas. Lyftredskapen får inte avlägsnas förrän man har förvissat sig om att elementet hålls fast och att stöttningen överensstämmer med monteringsplanen. Stöden får inte avlägsnas förrän elementen har fastgjorts slutgiltigt.

16 §
Tilläggsföreskrifter om säkerheten vid byggande med träelement

Vid utarbetande av monteringsplanen för träelement skall stabiliteten under byggskedet och säkerheten vid monteringen beaktas i planeringen av träelementens fogar. Säkerheten i arbetet skall planeras då det gäller elementkonstruktioner med exempelvis småelement-, storelement- och rumselementsystem, limträelement, plywoodelement och motsvarande element.

I träelementbyggande skall träelementens lyftfästen kontrolleras innan lyftet äger rum. Lyftredskapen skall fastgöras på de ställen som monteringsplanen avser. Träelementen skall vara i balans under lyftet. Vid behov skall lyftbalk användas. Lyftredskapen får inte avlägsnas förrän man har förvissat sig om att träelementen som exempelvis limträkonstruktioner, pelare, väggar och korsverk hålls fast och att stöttningen överensstämmer med monteringsplanen. Stöden få inte avlägsnas förrän träelementen fastgjorts slutgiltigt. Det skall särskilt ses till att konstruktionerna inte spricker eller på annat sätt skadas i fogarna eller vid lyftkrokarna eller andra delar av konstruktionen.

6 kap.

Ikraftträdelsebestämmelser

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriet beslut av den 27 september 1984 om säkerhetsföreskrifter för elementbyggande (697/1984).

Rådets direktiv 92/57/EEG; EGT nr L 245, 26.8.1992, s. 6―22

Helsingfors den 18 juni 2003

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Toivo Niskanen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.