572/2003

Given i Helsingfors den 18 juni 2003

Statsrådets förordning om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 5 § 1 mom. avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) och 43 § 1 mom. och 44 § kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989), av dessa lagrum den sistnämnda lagens 43 § 1 mom. sådant det lyder i lag 57/1999 och 44 § sådan den lyder i lag 1412/1992:

1 §
Syfte

Syftet med denna förordning är att främja en minskning av mängden avfall från fordon och de olägenheter för miljön som avfallet föranleder, främja återvinningen av uttjänta fordon och återanvändningen av deras komponenter samt förbättra miljöskyddet när det gäller hanteringen av avfall från uttjänta fordon.

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på fordon och deras komponenter.

På fordon som godkänts genom det typgodkännande av små serier som avses i 30 § fordonslagen (1090/2002) tillämpas inte 6 § i denna förordning.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) fordon i 10 § fordonslagen avsedda fordon i kategorierna M1 och N1,

2) uttjänta fordon fordon som enligt 3 § 1 mom. avfallslagen (1072/1993) skall anses utgöra avfall,

3) producent fordonstillverkare eller importör som yrkesmässigt importerar fordon,

4) farliga ämnen farliga kemikalier enligt 11 § kemikalielagen (744/1989).

4 §
Planering och tillverkning av fordon

Fordonstillverkaren skall planera och tillverka fordonen så att

1) farliga ämnen används i så liten utsträckning som möjligt,

2) demonteringen av uttjänta fordon och återanvändningen eller återvinningen av deras komponenter är så lätt som möjligt och

3) återvunnet material används i så stor utsträckning som möjligt.

För att dessa mål skall nås skall fordonstillverkaren vid behov samarbeta med dem som tillverkar material, komponenter och utrustning för fordon.

5 §
Begränsningar och förbud gällande användningen av vissa farliga ämnen

Material, komponenter och utrustning i fordon som släpps ut på marknaden får inte innehålla bly, kvicksilver, kadmium eller sexvärt krom, utom i de fall som anges i bilaga 1.

Fordonskomponenter som innehåller ett farligt ämnen skall märkas eller på annat sätt göras identifierbara enligt bilaga 1.

6 §
Kodningsstandarder och demonteringsinformation

Producenterna samt tillverkarna av material och utrustning skall använda kodningsstandarder för komponenter och material i enlighet med bilaga 2 för att göra det lättare att urskilja de komponenter och material som lämpar sig för återanvändning och återvinning.

Producenterna skall för varje ny fordonstyp utarbeta och ge ut demonteringsinformation inom sex månader efter att fordonet första gången släpps ut på marknaden. Informationen skall i den omfattning som förbehandlingsanläggningarna för uttjänta fordon behöver känna till saken innehålla uppgifter om fordonets komponenter och material samt var de farliga ämnena är placerade i fordonet.

De som tillverkar och importerar fordonskomponenter skall på begäran till förbehandlingsanläggningarna sända uppgifter om demontering, lagring och provning av komponenter som kan återanvändas. Skyldigheten gäller dock inte uppgifter som omfattas av kommersiell eller industriell datasekretess.

7 §
Övervakning

Denna förordning övervakas av de i 3 § 1 mom. 12 punkten i avfallslagen avsedda tillsynsmyndigheterna.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG; EGT nr L 269, 21.10.2000, s. 34

Helsingfors den 18 juni 2003

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Överingenjör
Hannu Laaksonen

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.