566/2003

Utfärdat i Helsingfors den 18 juni 2003

Statsrådets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Kittilä och Muonio kommuner

Statsrådet har med stöd av bestämmelserna om förutsättningarna och befogenheterna gällande ändring i kommunindelningen i 1, 3, 5―7 och 10―12 § kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) samt med beaktande av vad som bestäms i 2 § språklagen av den 1 juni 1922 (148/1922), sådant detta lagrum lyder i lag 10/1975, beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Från Kittilä kommun överförs följande fastigheter till Muonio kommun: Av Valtion metsämaa Pallas―Ounastunturi nationalpark Rnr 261―893―2―1, från Raattama by Pallasjärvi Rnr 261―408―7―0 och från Kyrö by Uuusi―Ollila Rnr 261― 412―13―27.

Verkningar på språklig indelning

Överföringarna föranleder ingen ändring i kommunernas språkliga indelning.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2004.

Tillkännagivande av beslutet

Beslutet skall meddelas i vederbörande kommuner såsom kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunerna. Beslutet och motiveringen till detta skall hållas på kommunens anslagstavla till dess att beslutet har vunnit laga kraft.

I övrigt svarar inrikesministeriet för tillkännagivande av beslutet.

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut får sökas av vederbörande kommun och en medlem i kommunen genom besvär.

Ändring söks genom en besvärsskrift som adresseras och lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen.

Besvärsskriften skall lämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, Unionsgatan 16, 00130 Helsingfors, inom 30 dagar från det att beslutet publicerats i författningssamlingen.

I besvärsskriften skall anges ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation samt det överklagade beslutet, den ändring som söks i beslutet och grunderna för den ändring som söks.

Helsingfors den 18 juni 2003

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Överinspektör
Mika Riipi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.