564/2003

Given i Helsingfors den 18 juni 2003

Statsrådets förordning om grunderna för måltidsstöd för högskolestuderande

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas när sådant statsunderstöd som avses i 49 § lagen om studiestöd (65/1994) beviljas studentrestauranger för måltidsstöd för högskolestuderande och för kostnader för lokaler och fasta anläggningar i studentrestauranger som är belägna någon annanstans än i högskolans lokaler.

2 §
Förutsättningar för beviljande av understöd

Förutsättningarna för att få understöd som beviljas för sänkning av priset på måltider för studerande är att

1) restaurangverksamheten är nödvändig för att tillräckliga måltidsmöjligheter skall kunna ordnas för de studerande,

2) restaurangverksamheten ordnas på ett ändamålsenligt sätt,

3) måltiderna för studerande fyller de allmänna kvalitetskraven i fråga om hälsosam och näringsrik mat,

4) restaurangföreståndaren prissätter en måltid för studerande till högst det maximipris som har fastställts i denna förordning sänkt med beloppet av måltidsstödet, och

5) det icke nedsatta priset på en måltid för studerande inte överstiger det pris utan mervärdesskatt som restaurangens övriga kunder skall betala för en likadan måltid.

Förutsättningarna för att få extra understöd som beviljas för kostnader för lokaler och fasta anläggningar är att

1) den som förestår studentrestaurangen har beviljats understöd för sänkning av priset på måltider för studerande,

2) kostnaderna för lokaler och fasta anläggningar i studentrestaurangen inte i huvudsak finansieras med allmänna medel, och

3) den andel som måltiderna för studerande utgör av restaurangens omsättning inte är obetydlig.

I storleken på det extra understödet kan annan användning av lokalerna och inkomsterna av detta beaktas.

3 §
Maximipris på måltider som berättigar till understöd

Lunch är en måltid som förutom huvudrätt omfattar dryck, sallad, bröd och smörgåsfett. En specialportion är en måltid som är tillredd av dyrare råvaror.

Maximipriset är 3,82 euro för en sådan lunch och minst 4,80 och högst 5,85 euro för en sådan specialportion som berättigar till understöd. Det pris som den studerande skall betala för måltiden sänks med beloppet av måltidsstödet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2003.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning den 12 december 2001 om grunderna för måltidsstöd för högskolestuderande (1256/2001).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

5 §
Övergångsbestämmelse

Understöd för sänkning av priset på studentmåltider samt extra understöd kan fortsättningsvis betalas ut, om den som förestår studentrestaurangen har beviljats rätt till understöd innan denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 18 juni 2003

Kulturminister
Tanja Karpela

Konsultativ tjänsteman
Leena Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.