561/2003

Given i Helsingfors den 18 juni 2003

Statsrådets förordning om ändring av gymnasieförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

upphävs i gymnasieförordningen av den 6 november 1998 (810/1998) 10 § 1 mom. och 11 §, samt

ändras 12 och 13 § som följer:

12 §
Rektors och lärares beslutanderätt i vissa situationer

Beslut om att i enlighet med 26 § 2 mom. gymnasielagen uppmana en studerande att för den tid som återstår av lektionen lämna klassrummet eller något annat rum där undervisningen ges skall fattas av den lärare som håller lektionen eller undervisningstillfället. Beslut om att i enlighet med nämnda paragrafs 3 mom. uppmana en studerande att lämna en tillställning som arrangeras av läroanstalten fattas av rektor eller en lärare. Beslut om att i enlighet med nämnda paragrafs 3 mom. förvägra en studerande undervisning fattas av rektor.

13 §
Ny bedömning och rättelse av bedömning

Begäran om omprövning av ett beslut som gäller studieframstegen eller slutbedömningen skall göras inom två månader efter delgivningen. Om ny bedömning beslutar skolans rektor och den studerandes lärare gemensamt.

Om den nya bedömning som avses i 1 mom. eller det beslut genom vilket begäran har avslagits är uppenbart felaktigt, kan länsstyrelsen på den studerandes begäran ålägga läraren att företa en ny bedömning eller bestämma att beslutet om studieframstegen skall ändras eller bestämma vilket vitsord den studerande skall få.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2003.

Helsingfors den 18 juni 2003

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Direktör
Eeva-Riitta Pirhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.