560/2003

Given i Helsingfors den 18 juni 2003

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om grundläggande utbildning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

upphävs i förordningen den 20 november 1998 om grundläggande utbildning (852/1998) 15―17 § samt

ändras 5 § 2 mom. och 18 och 19 § som följer:

5 §
Ordnande av ersättande undervisning

En elev som deltar i någon annan undervisning i sin egen religion än den undervisning som skolan ordnar eller som med stöd av 18 § 1 punkten lagen om grundläggande utbildning till någon del redan kan anses ha kunskaper och färdigheter som motsvarar den grundläggande utbildningens lärokurs, kan på vårdnadshavarens begäran befrias från sådan undervisning eller handledd verksamhet som avses i 1 mom. Den undervisning eleven får kan då underskrida det timantal som bestäms i 3 §.

18 §
Rektors och lärares beslutanderätt i vissa situationer

Beslut om att i enlighet med 36 § 1 mom. lagen om grundläggande utbildning ge kvarsittning, att i enlighet med paragrafens 2 mom. uppmana en elev att lämna klassrummet eller något annat rum där undervisningen ges eller att i enlighet med paragrafens 4 mom. ålägga en elev att utföra uppgifter efter skoldagens slut fattas av elevens lärare. Beslut om att i enlighet med nämnda paragrafs 2 mom. uppmana en elev att lämna en skoltillställning fattas av rektor eller en lärare. Beslut om att i enlighet med nämnda paragrafs 3 mom. förvägra en elev undervisning fattas av rektor.

19 §
Ny bedömning och rättelse av bedömning

Begäran om omprövning av ett beslut som gäller studieframstegen eller kvarstannande i årskurs eller slutbedömningen skall göras inom två månader efter att vårdnadshavaren fått kännedom om saken. Om ny bedömning beslutar skolans rektor och elevens lärare gemensamt.

Om den nya bedömning som avses i 1 mom. eller det beslut genom vilket begäran har avslagits är uppenbart felaktigt, kan länsstyrelsen på vårdnadshavarens begäran ålägga läraren att företa en ny bedömning eller bestämma vilket vitsord eleven skall få, eller bestämma att beslutet om studieframstegen eller kvarstannande i årskurs skall ändras.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2003.

Helsingfors den 18 juni 2003

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Direktör
Eeva-Riitta Pirhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.