550/2003

Given i Helsingfors den 13 juni 2003

Lag om införande av lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Lagen om kommunala pensioner träder i kraft den 1 augusti 2003.

Lagens 24 § 3 mom. tillämpas från den 1 januari 2004. Lagens 7 kap., andra och tredje satsen i andra meningen i 96 §, 115 § 4 mom., 120 § 4 mom., sista meningen i 121 § 1 mom., 136 §, 153 § 3 mom., 160 § och 161 § 3 mom. tillämpas på pensionsansökningar som anhängiggörs den 1 januari 2004 eller därefter. Bestämmelserna tillämpas dock inte när pensionssökanden får pension enligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1―4 eller 10―13 punkten lagen om pension för arbetstagare (395/1961), om pensionen beviljats före bestämmelsernas ikraftträdande och betalas ut den 1 januari 2004 och grundar sig på sökandens eget tjänste- eller arbetsavtalsförhållande eller egen företagarverksamhet, så länge som pensionen betalas utan avbrott eller en avbruten pension börjar betalas på nytt.

2 §

Genom denna lag upphävs lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/ 1964) jämte ändringar.

Lagen om kommunala pensioner tillämpas på pensioner och förmåner som beviljats med stöd av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare och med stöd av den kommunala pensionsanstaltens pensionsstadga, som utfärdats med stöd av 3 § 1 mom. lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare.

3 §

De bestämmelser om pensionsrätt och fastställande av pension som finns i lagen om kommunala pensioner tillämpas inte på tjänsteinnehavare, arbetstagare och familje- och närståendevårdare som är födda 1939 eller tidigare och inte på familjepension som beviljas efter dem. Deras pensionsskydd och familjepensionsskyddet efter dem bestäms fortfarande med stöd av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare samt den pensionsstadga som nämns i 2 § 2 mom., sådana de lydde innan lagen om kommunala pensioner trädde i kraft.

4 §

Lagen om kommunala pensioner tillämpas inte på en tjänsteinnehavares eller arbetstagares fortlöpande tjänste- eller arbetsavtalsförhållande som har fortsatt utan avbrott räknat från den 30 juni 1964, om tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren har lämnat det meddelande som avses i 16 § lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare.

En tjänsteinnehavare och arbetstagare som har behållit sin rätt till pension från ett medlemssamfund enligt dess egen pensionsstadga, är skyldig att betala i 133 § lagen om kommunala pensioner föreskriven pensionsavgift till det medlemssamfund som sköter hans eller hennes pensionsskydd.

5 §

Lagen om kommunala pensioner tillämpas från och med lagens ikraftträdande på sådana tjänste- och arbetsavtalsförhållanden till medlemssamfund, sådana på uppdragsavtal baserade anställningar för familjevårdare och närståendevårdare samt sådana förtroendeuppdrag som omfattas av lagen.

På anställningar som upphört innan lagen om kommunala pensioner trätt i kraft, anställningar som avslutats enligt 1 § 8, 9 eller 11 mom. eller 1 b § 1 mom. i den kommunala pensionsanstaltens pensionsstadga, som nämns i 2 § 2 mom., och på anställningar som fortsätter när lagen träder i kraft tillämpas i fråga om pensionsskyddets tillämplighet, tid som berättigar till pension, pensionen, pensionstillväxten och fastställandet av pensionslönen för tiden före lagens ikraftträdande lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare och den kommunala pensionsanstaltens pensionsstadga samt dessas ikraftträdelsebestämmelser sådana de har lytt innan lagen om kommunala pensioner trädde i kraft.

Om en anställning har avslutas i enlighet med 1 § 8, 9 eller 11 mom. eller 1 b § 1 mom. i den kommunala pensionsanstaltens pensionsstadga anses vid tillämpningen av lagen om kommunala pensioner den nya anställningen ha börjat dagen efter nämnda avslutande.

6 §

När lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare samt den kommunala pensionsanstaltens pensionsstadga och dessas ikraftträdelsebestämmelser tillämpas betraktas en anställning som omfattas av lagen om kommunala pensioner som en anställning som omfattas av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare. Med i lagen om kommunala pensioner avsedd pension enligt lagen om kommunala pensioner och anställningar som omfattas av den avses också pension som före lagens ikraftträdande intjänats på grundval av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare samt anställningar som omfattats av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare.

7 §

Om en person som omfattas av lagen om kommunala pensioner har rätt till pension enligt lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare och den kommunala pensionsanstaltens pensionsstadga vid lägre ålder än vad som föreskrivs i lagen om kommunala pensioner, tillämpas på honom eller henne till denna del lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare samt den kommunala pensionsanstaltens pensionsstadga och dessas ikraftträdelsebestämmelser, om där nämnda villkor för erhållande av pension vid en lägre ålder än den som föreskrivs i lagen om kommunala pensioner uppfylls.

Om en person som omfattas av lagen om kommunala pensioner har rätt till tilläggspensionsandel enligt den kommunala pensionsanstaltens pensionsstadga, görs samordningen av pensionerna enligt bestämmelserna i pensionsstadgan. Samordningsgränsen bestäms då med användning av ett procenttal som uträknats enligt pensionsstadgans bestämmelser, om de villkor för dess användning som nämns i pensionsstadgan uppfylls vid tidpunkten för pensionsfallet. När pensionen begränsas enligt 75 § lagen om kommunala pensioner beaktas inte tilläggspensionsandel som intjänats före 1995.

8 §

Utan hinder av vad som i det inledande stycket i 14 § 1 mom. lagen om kommunala pensioner föreskrivs, har en anställd som är född före 1947 och övergått till deltidsarbete, rätt till deltidspension när han eller hon har fyllt 56 år. Ålderspensionen för en sådan anställd utökas för tiden i deltidspension, med avvikelse från 51 § 2 mom. lagen om kommunala pensioner, med 1/6 procent av den lön som utgör grund för deltidspensionen för varje månad, under vilken den anställde har fått deltidspension. På motsvarande sätt utökas ålderspensionen för en anställd som är född åren 1947―1951 och fått deltidspension för första gången efter att han eller hon har fyllt 60 år, med 1/12 procent av den lön som utgör grund för deltidspensionen för varje månad, under vilken den anställde har fått deltidspension.

Utan hinder av vad som i 36 § 1 mom. 1 punkten lagen om kommunala pensioner föreskrivs om villkor för arbetslöshetspension, tillämpas på en i 3 c § 12 mom. i den kommunala pensionsanstaltens pensionsstadga avsedd, före 1945 född anställd som har varit arbetslös den 1 januari 2000, i stället för 15 kalenderår 20 kalenderår, förutsatt att de övriga villkor som anges i den kommunala pensionsanstaltens pensionsstadga är uppfyllda.

9 §

En tjänsteinnehavare och arbetstagare som har valt yrkesbaserad pensionsålder enligt 16 a § lagen om kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare och vars till pension berättigande kommunala anställning fortsätter utan avbrott fram till pensionsfallet i enlighet med vad som bestäms i lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare och dess ikraftträdelsebestämmelser har inte rätt till förtida ålderspension, individuell förtidspension eller deltidspension.

10 §

Om pensionsjämkning enligt 89 § lagen om kommunala pensioner skall göras första gången före 2004, används som pensionsjämkningsgrund den summa som fås när i stället för 42,89 euro, som nämns i 89 §, från 58,53 euro, som användes 1990, har dragits av 1,12 euro varje påföljande år. Beloppen motsvarar 1966 års indextal 142, och de justeras årligen från ingången av januari enligt det indextal som fastställs för tillämpningen av den första meningen i 9 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare.

11 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 94/2002
RP 197/2002
ShUB 56/2002
RSv 270/2002
Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 (31971R1408); EGT nr L 149, 5.7.1971, s 2

Helsingfors den 13 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.