542/2003

Given i Helsingfors den 11 juni 2003

Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät

På föredragning av miljöministern föreskrivs med stöd av 11 och 18 § miljöskyddslagen av den 4 februari 2000 (86/2000):

1 §
Syfte

Syftet med denna förordning är att minska utsläppen av hushållsavloppsvatten och miljöföroreningen med särskilt beaktande av de riksomfattande målen för vattenvården.

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på behandling och ledning av hushållsavloppsvatten samt på anläggning och underhåll av avloppssystem, på slam som alstras av avloppsvatten samt på insamling och behandling av sådant.

Förordningen tillämpas inte:

1) på fastighetens avloppssystem, om fastigheten bör anslutas till ett i 3 § lagen om vattentjänster (119/2001) avsett vattentjänstverks avloppssystem,

2) på behandling eller avledning av hushållsavloppsvattnet, om därtill krävs miljötillstånd, eller

3) om avledning av hushållsavloppsvattnet inte enligt 103 § 2 mom. miljöskyddslagen kräver rening av avloppsvattnet innan det släpps ut i miljön.

Bestämmelserna i 4 § tillämpas inte, om strängare krav föreskrivs någon annanstans i lag eller med stöd därav. I 4 § 2 mom. föreskrivs dessutom om tillämpning av 4 § i ett område som omfattas av kommunens miljöskyddsbestämmelser, som utfärdats med stöd av 19 § miljöskyddslagen.

På avledning av hushållsavloppsvattnen tillämpas i de fall som avses i 2 mom. 3 punkten, utan hinder av nämnda bestämmelse, kravet på utredning i 6 §.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) hushållsavloppsvatten från toaletter, kök, tvättutrymmen och motsvarande ställen och anläggningar i bostäder, på kontor, i affärsbyggnader och anläggningar, samt avloppsvatten som beträffande egenskaper och sammansättning motsvarar detta och kommer från mjölkrum på kreaturslägenheter eller från annan näringsverksamhet,

2) system för behandling av avloppsvatten en i bilaga 1 punkt 1 avsedd enhet som består av utrustning och strukturer avsedda för rening eller annan behandling av hushållsavloppsvatten,

3) avloppssystem den helhet av avlopp för hushållsavloppsvatten samt system för behandling av avloppsvatten som finns i byggnader och utanför byggnaderna och som behövs för avledning och behandling av hushållsavloppsvattnen från byggnaderna,

4) belastningstal för glesbebyggelsen den genomsnittliga belastning som de obehandlade avloppsvatten, som en boende orsakar i gram per dygn (g/d), varvid värdet ett för belastningstalet avser en dygnsbelastning på 50 g/d med organisk materia uttryckt som biologisk syreförbrukning under sju dagar (BSF7), 2,2 g/d totalt fosfor och 14 g/d totalt kväve,

5) belastning av obehandlat avloppsvatten en belastning som uttrycks som produkten av det genomsnittliga antal boende som använder avloppssystemet och belastningstalet för glesbebyggelsen, eller, om hushållsavloppsvattnet kommer från annan verksamhet än boende, den genomsnittliga belastning som under ett dygn enligt undersökningar kommer till avloppsvattenbehandlingen,

6) slam den sedimenterade eller flytande materia som uppstår från avloppsvatten i slamavskiljare, minireningsverk eller annan behandling och som kan avskiljas från avloppsvattnet som en separat fraktion.

4 §
Allmänna krav på behandlingen av avloppsvatten

Den belastning som avloppsvatten utgör i miljön skall i fråga om organisk materia (BSF7) minskas med minst 90 procent, med totalt fosfor med minst 85 procent och med totalt kväve med minst 40 procent jämfört med belastningen från obehandlat avloppsvatten.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte i områden där kommunens miljöskyddsbestämmelser enligt 19 § miljöskyddslagen om maximibelastningen med avloppsvatten gäller, om dessa föreskriver att belastningen på miljön med organisk materia (BSF7) skall minskas med minst 80 procent, med totalt fosfor med minst 70 procent och med totalt kväve med minst 30 procent jämfört med belastningen från obehandlat avloppsvatten.

5 §
System för behandlingen av avloppsvatten

Ett i förordningens bilaga 1 punkt 1 avsett system för behandling av hushållsavloppsvatten skall lämpa sig för denna användning och bör kunna användas och underhållas så att kraven på behandlingen av avloppsvatten tillgodoses.

6 §
Utredning om avloppssystemet

Det skall finnas en beskrivning av avloppssystemet som gör det möjligt att bedöma den belastning som avloppsvattnet orsakar på omgivningen. Denna beskrivning skall uppfylla kraven i bilaga 1 punkt 2 B. Beskrivningen skall förvaras på fastigheten och vid behov företes för tillsynsmyndigheten.

7 §
Plan för avloppssystemet

Om ett avloppssystem skall anläggas eller dess verksamhet effektiveras skall planen för detta fogas till den ansökan om byggnads- eller åtgärdslov eller till den anmälan om byggande som skall lämnas in enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999).

Planen skall uppfylla de allmänna kraven i bilaga 1 punkt 2 A och dimensioneringskraven i punkt 2 C. En sådan plan motsvarar den beskrivning som avses i 6 §.

8 §
Byggande av avloppssystem

Då avloppssystemet byggs skall den i 7 § avsedda planen följas.

I övrigt skall de föreskrifter som ingår i markanvändnings- och bygglagen och som getts med stöd därav följas.

9 §
Bruk och underhåll av avloppssystemet

Det skall finnas aktuella bruks- och underhållsanvisningar för varje avloppssystem. Dessa instruktioner skall uppfylla kraven i bilaga 2. Instruktionerna skall förvaras på fastigheten och vid behov företes för tillsynsmyndigheten.

Avloppssystemet skall användas och underhållas enligt instruktionerna så att det fungerar på avsett sätt och så att de behövliga kraven tillgodoses.

Slammet från avloppssystemet och avfallet från sluten avloppstank skall avlägsnas och behandlas enligt föreskrifterna i avfallslagen (1072/1993) eller de föreskrifter som getts med stöd av den.

10 §
Övervakning av och tillgång till uppgifter om systemet för behandling av avloppsvatten

Finlands miljöcentral skall följa med den utrustningen och de metoder för behandling av avloppsvatten som finns allmänt tillgängliga på marknaden samt de resultat som de ger. Aktuella uppgifter från denna övervakning som bygger på opartisk och tillförlitlig bedömning skall hållas lätt tillgängliga för medborgarna.

11 §
Ikraftträdelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

12 §
Övergångsbestämmelser

Den i 6 § avsedda undersökningen och de i 9 § avsedda instruktionerna om användning av och service på avloppssystemen skall föreligga senast inom två år efter att förordningen har trätt i kraft. Fastigheter som saknar vattentoalett skall utarbeta undersökningen och instruktionerna senast inom fyra år efter att förordningen har trätt i kraft.

De befintliga avloppssystem som är i brukbart skick och de ännu inte byggda system vars anläggning avgjorts i samband med bygglovet innan förordningen har trätt i kraft skall genast inom tio år efter att förordningen har trätt i kraft motsvara kraven i 4 §, om inte annat föranleds av 3 eller 4 mom.

Bestämmelserna i 4 § skall utan hinder av 2 mom. tillämpas, om det på fastigheten utförs sådana reparations- och ändringsarbeten som motsvarar nybyggnation eller om det på fastigheten genomförs en mera omfattande tillbyggnad eller om avloppssystemet förändras väsentligt så, att det förutsätter byggnads- eller åtgärdstillstånd eller anmälan om byggande enligt markanvändnings- och bygglagen.

Om övergångsbestämmelsen i 2 mom. gäller en fastighet, och om det är oskäligt att fastighetsinnehavaren skall iaktta behandlingskraven i 4 §, om belastningen på miljön kan anses ringa, och om de åtgärder som efterlevanden av kraven förutsätter är dyra eller i tekniskt hänseende exceptionellt krävande, kan förbättringen av avloppssystemet göras senare än vad 2 mom. anger, dock senast inom 14 år efter att denna förordning trätt i kraft, eller senare i samband med att de åtgärder som avses i 3 mom. genomförs. Fastighetsinnehavaren skall inom den övergångstid som anges i 2 mom. informera kommunens miljöskyddsmyndighet om att förbättringsåtgärderna vidtas senare och samtidigt förklara att de ovan avsedda kraven kommer att tillgodoses. Kommunens miljöcentral skall årligen tillställa den regionala miljöcentralen ett sammandrag av de anmälningar som kommit in.

Helsingfors den 11 juni 2003

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Regeringsråd
Ulla Kaarikivi-Laine

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.