541/2003

Given i Helsingfors den 13 juni 2003

Lag om fordonstrafikregistret

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Fordonstrafikregistret och dess syfte

Det riksomfattande fordonstrafikregistret, nedan registret, förs i syfte att förbättra trafiksäkerheten, minska den olägenhet för miljön som vägtrafiken orsakar, sköta beskattningsuppgifter och bilinteckningar inom vägtrafiken samt främja informationstjänsten för fordonstrafiken. Registret förs av Fordonsförvaltningscentralen, nedan registerföraren.

Fordonstrafikregistret är ett register över fordon samt beskattningen av och inteckningar i fordon, dem som framför fordon, säkerhetsrådgivare för landtransport och kort som används i färdskrivare vid vägtransporter.

Den registeransvarige får använda registret för skötseln av uppdrag eller förpliktelser som enligt lag ankommer på eller som med stöd av lagen påförts den.

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

Om inte något annat bestäms i denna lag, tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) på sekretess för och utlämnande av uppgifter i registret och personuppgiftslagen (523/1999) på annan behandling av personuppgifter.

2 kap.

Uppgifterna i registret

3 §
De registrerade

I registret får föras in uppgifter om fysiska och juridiska personer som

1) är ägare eller innehavare av ett fordon eller som har tillfällig rätt att använda ett fordon eller som ansöker om inteckning i bil eller har utfärdat en i lagen om inteckning i bil (810/1972) avsedd skriftlig förbindelse i pengar eller har åtagit sig att ansvara för eller innehar en förbindelse,

2) har ansökt om förar-, verkstads-, kontroll- eller företagskort enligt rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter eller som har ett sådant kort.

I registret får dessutom föras in uppgifter om fysiska personer som

1) har ansökt om körkortstillstånd eller som har körkortstillstånd, körkort eller körrätt,

2) har anmält sig till ADR-körtillståndsprov eller som har ADR-körtillstånd eller som har anmält sig till prov för säkerhetsrådgivare för landtransport eller som är säkerhetsrådgivare för landtransport,

3) har blivit misstänkta för eller som har gjort sig skyldiga till ett sådant brott vid framförande av ett motordrivet fordon som inverkar på körrätten,

4) har yrkeskörtillstånd för personbil eller trafiklärartillstånd,

5) har parkeringstillstånd för handikappade.

4 §
Basuppgifter som införs i registret

I registret får som basuppgifter införas uppgifter om

1) fysiska personers namn, personbeteckning eller, om uppgift om personbeteckning saknas, födelsetid, födelsehemkommun och födelsestat samt som andra basuppgifter adress och annan kontaktinformation om hemkommun, modersmål eller kontaktspråk och uppgift om dödsfall liksom om ett fordons ägare eller innehavare är en fysisk person; dessutom får fotografi och namnteckningsprov införas för de personer som avses i 3 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom. 1 och 2 punkten,

2) juridiska personers företags- och organisationsnummer samt uppgift om kontaktspråk.

5 §
Andra uppgifter som registreras om fysiska personer

I fråga om fysiska personer får utöver basuppgifter registreras för registrets syfte behövliga

1) uppgifter om beviljande, slag och klass av körkortstillstånd, körkort och körrätt samt andra motsvarande uppgifter,

2) uppgifter som gäller beviljande av ADR-körtillstånd och examen för säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen samt andra motsvarande uppgifter,

3) uppgifter som gäller förarundervisning och förarexamen,

4) uppgifter enligt rådets förordning om färdskrivare vid vägtransporter, om beviljande av förar-, verkstads-, kontroll- och företagskort samt andra motsvarande uppgifter,

5) uppgifter som avses i 20 § och som gäller begränsningar av utlämnandet av uppgifter,

6) uppgifter om beviljande av yrkeskörtillstånd för personbil och trafiklärartillstånd,

7) uppgifter som gäller lagstadgade avgifter och skatter samt betalning av dem,

8) uppgifter som gäller konkurs, skuldsanering eller företagssanering och utsökning av fordon,

9) uppgifter om arten av innehavarens besittningsrätt.

I fråga om de uppgifter som avses i 1 mom. föreskrivs vid behov närmare genom förordning av statsrådet.

6 §
Registrering av känsliga uppgifter

I registret får dessutom, utöver vad som bestäms i 4 och 5 §, införas

1) för beslutsfattandet och övervakningen i fråga om körrätt nödvändiga uppgifter om hälsotillståndet för dem som ansöker om körkortstillstånd och dem som innehar körrätt samt personer som saknar körrätt,

2) nödvändiga uppgifter om parkeringstillstånd för handikappade, befrielse från fordonsskatt och återbäring av bilskatt,

3) för beslutsfattandet och övervakningen i fråga om körrätt uppgifter om brott som har begåtts vid framförande av ett motordrivet fordon eller ett släpfordon, om straff och administrativa eller andra påföljder för dessa brott samt uppgifter om utfärdande av körförbud, hinder för erhållande av körkortstillstånd eller körkort, återkallande av ADR-körtillstånd och annat tillstånd, körrättens upphörande och varning samt uppgifter om den gärning eller den misstänkta gärning som utgör grunden för dessa.

7 §
Andra uppgifter som införs i registret

Sådana uppgifter om fordon som syftet med registret förutsätter får införas i registret enligt följande:

1) tekniska data och identifieringsuppgifter,

2) uppgifter om besiktning och godkännande samt uppgifter om andra tekniska kontroller,

3) uppgifter som gäller registrering, försäkringar, användningssyfte och tillfällig användning,

4) uppgifter om inteckningar,

5) uppgifter om beskattning och utsökning.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som avses i 1 mom. utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

8 §
Korrigering av registeruppgifter

Bestämmelser om rätten att ändra uppgifter om ett fordon finns i 95 § fordonslagen (1090/2002). I övrigt tillämpas det som bestäms i 29 § personuppgiftslagen.

En uppgift som konstaterats vara oriktig skall antecknas som oriktig och uppgiften får sparas fem år efter det att felet upptäcktes, om det är nödvändigt för att trygga den registrerades, någon annan parts eller den registeransvariges rättigheter. En sådan uppgift får användas endast i syfte att trygga dessa rättigheter.

9 §
Utplåning av personuppgifter ur registret

Personuppgifter utplånas ur registret enligt följande:

1) uppgifter om brott som avses i 75 § 1 mom. vägtrafiklagen (267/1981) sedan tio år förflutit från det att beslutet om dem vunnit laga kraft; en uppgift om ett enskilt straff som funnits i registret i tio år utplånas dock inte, om registret innehåller en sådan uppgift om den registrerade som med stöd av det ovan sagda ännu inte kan utplånas,

2) uppgifter om andra brott än sådana som avses i 1 punkten och uppgifter om påföljder som polisen fastställt genom ett administrativt beslut, om uppgifterna inte har samband med ett brott som avses i 1 punkten, sedan fem år förflutit från det att beslutet om dem vunnit laga kraft,

3) brottsuppgifter om misstänkta personer när de befriats från åtal genom ett beslut som vunnit laga kraft eller när åtalsrätten för det misstänkta brottet preskriberats,

4) uppgifter om en registrerads hälsotillstånd sedan fem år förflutit från det att de registrerades,

5) en registrerads fotografi och namnteckning sedan tio år förflutit från det att körkortet eller ett annat kort beställdes,

6) uppgifter i anslutning till beviljade tillstånd och kort sedan fem år förflutit från det att giltighetstiden för tillståndet eller kortet i fråga gick ut eller sedan ett år förflutit från den registrerades död.

Om polisen i fall som avses i 1 mom. 3 punkten har fattat ett administrativt beslut om körrätt eller körtillstånd, utplånas uppgifterna om det misstänkta brottet sedan fem år förflutit från det att beslutet vunnit laga kraft.

10 §
Utplåning av personuppgifter som ansluter sig till fordon

Personuppgifter som hänför sig till fordon utplånas ur registret sedan tio år förflutit från utgången av det år under vilket fordonet slutgiltigt har avförts ur registret.

3 kap.

Den registeransvariges rätt att få uppgifter

11 §
Rätt att få uppgifter från myndigheter

Utan hinder av vad som bestäms om hemlighållande av uppgifter har den registeransvarige rätt att få uppgifter enligt följande:

1) ur befolkningsdatasystemet uppgifter om en persons namn, personbeteckning, adress, hemkommun, födelsehemkommun, födelsestat, modersmål eller kontaktspråk och dödsfall samt uppgifter om begränsningar av utlämnandet av uppgifter enligt 25 § 4 mom. befolkningsdatalagen (507/1993),

2) ur Patent- och registerstyrelsens och Skattestyrelsens företags- och organisationsdatasystem uppgifter som avses i 4 § 2 mom. om juridiska personer,

3) från justitieförvaltningen uppgifter om brott som begåtts vid framförande av ett motordrivet fordon eller ett släpfordon och om straff och andra påföljder för dessa brott samt uppgifter om insolvensförfaranden,

4) från utsökningsmyndigheterna uppgifter om utsökning av fordon,

5) från polisen uppgifter om tillgrepp av motordrivna fordon och släpfordon samt uppgifter om körrätt och ansökan i anslutning därtill, körkortstillstånd, undervisningstillstånd, övningstillstånd, trafiklärartillstånd, yrkeskörtillstånd för personbil, parkeringstillstånd för handikappade, körkort, hinder för erhållande av körkortstillstånd eller körkort, körförbud och grunderna för dem, indragning av ADR-körtillstånd, administrativa påföljder i anslutning till körrätt samt körkortstillstånd och andra tillstånd samt uppgifter om överlämnande och omhändertagande av körkort och tillstånd som avses här,

6) från försvarsmakten uppgifter om försvarsmaktens körkort,

7) från tullverket uppgifter om förflyttningstillstånd för fordon som verket beviljat och om trafikförsäkring som gäller under tillståndets giltighetstid,

8) från länsstyrelsen uppgifter om trafiktillstånd och tillstånd att hålla bilskola.

Uppgifterna översänds via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

12 §
Rätt att få uppgifter från andra än myndigheter

Utan hinder av vad som bestäms om hemlighållande av uppgifter har den registeransvarige rätt att från andra än myndigheter få uppgifter enligt följande:

1) från tillverkare och importörer av fordon uppgifter om godkännande av fordon och med stöd av konsumentskyddslagen (38/1978) föreskrivna uppgifter om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp,

2) från trafikförsäkringscentralen och trafikförsäkringsbolag uppgifter om grupptrafikförsäkringar, försummelse av betalning av trafikförsäkringspremier samt om avställningstid för fordon,

3) från förarexamensmottagare uppgifter om förarundervisning, övervakning av förarundervisningen, förarexamen och andra prov samt examensbevis och körkort och utlämnande av dem samt om ADR-körtillstånd och ADR-körtillståndsprov,

4) från besiktningsförrättare och avtalsregistrerare uppgifter om besiktnings- och registreringsuppdrag,

5) från dem som hanterar förar-, verkstads-, kontroll- och företagskort enligt rådets förordning om färdskrivare vid vägtransporter uppgifter om dessa kort,

6) från dem som tillverkar körkort uppgifter om tillverkningen och leveransen av körkort.

Uppgifterna översänds via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

4 kap.

Uppgifternas offentlighet och utlämnande av uppgifter

13 §
Allmänna förutsättningar för utlämnande av uppgifter

Den registeransvarige bestämmer om utlämnandet av uppgifter.

En uppgift får inte lämnas ut, om utlämnandet av grundad anledning kan misstänkas äventyra den registrerades integritetsskydd, den registrerades intressen eller rättigheter eller statens säkerhet. Andra uppgifter än uppgifter som utlämnas enskilt och statistikuppgifter får lagras i mottagarens datasystem endast med den registeransvariges tillstånd.

14 §
Utlämnande av enskilda offentliga uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har var och en rätt att enskilt få uppgifter eller en kopia av offentliga uppgifter i registret enligt följande:

1) uppgifter om fordon och beskattningen av fordon, inteckningar i fordon, fordonsägares och fordonsinnehavares namn samt adress och kontaktinformation som förts in i registret på basis av fordonets registreringstecken eller tillverkningsnummer,

2) uppgifter om körkortsklass och tidpunkten för körkortets beviljande på basis av personbeteckning.

Uppgifterna kan översändas också via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

15 §
Utlämnande av offentliga uppgifter i elektronisk form

Personuppgifter och andra uppgifter i registret får utlämnas via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form

1) till myndigheter för skötseln av uppdrag eller förpliktelser som föreskrivs i lag eller med stöd av lag,

2) till trafikförsäkringscentralen för fastställande av gottgörelse enligt trafikförsäkringslagen (279/1959), för skötseln av trafikförsäkringen och ersättningssystemet samt för upprätthållandet av trafikolycksdataregistret och till trafikförsäkringsbolagen och Statskontoret för skötseln av trafikförsäkringen och ersättningssystemet,

3) till undersökningskommissioner för trafikolyckor för undersökning av trafikolyckor,

4) till besiktningsförrättare för besiktningsuppdrag som gäller fordon och som föreskrivs i lag eller med stöd av lag,

5) till avtalsregistrerare för registreringsuppdrag som gäller fordon och som föreskrivs i lag,

6) till förarexamensmottagare för i lag eller med stöd av lag föreskrivna förarexamensuppdrag, övervaknings- och körkortsuppdrag i anslutning till förarundervisningen, ADR-körtillstånds- och ADR-körtillståndsprovärenden samt övervakningen av ADR-körtillståndsutbildningen,

7) till dem som hanterar kort för färdskrivare vid vägtransporter för hanteringen av korten,

8) till registermyndigheter i landskapet Åland eller en stat som anslutit sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan EES-stat, för utförandet av registreringsuppdrag och övervakningsåtgärder i fråga om fordon och körkort samt åtgärder i anslutning till överlåtelse av fordon och utlämnandet av körkort i landskapet Åland och staterna i fråga,

9) till myndigheter i en EES-stat, Europeiska gemenskapernas kommission och myndigheter som avses i internationella överenskommelser för skötseln av förpliktelser som följer av gemenskapens lagstiftning eller internationella överenskommelser som är bindande för Finland.

Innan uppgifter lämnas ut skall mottagaren lägga fram en utredning om skydd för uppgifterna. Mottagaren får lämna vidare uppgifter som erhållits i elektronisk form endast för skötsel av lagstadgade uppgifter.

16 §
Vidareutlämnande av uppgifter

Uppgifter får inte lämnas vidare till tredje part utan behörigt tillstånd. Detta förbud gäller inte uppgifter som utlämnas enskilt. Myndigheter har rätt att lämna uppgifter vidare, om utlämnandet baserar sig på lag, på en förpliktelse i en internationell överenskommelse som är bindande för Finland eller på Europeiska gemenskapens lagstiftning. Polisen har dessutom rätt att lämna ut uppgifter om körrätt, körkort, brott som misstänks ha begåtts eller har begåtts vid framförande av ett motordrivet fordon eller ett släpfordon, körförbud och fordon till polismyndigheter och judiciella myndigheter i en annan stat samt till myndighetsorganisationer som bedriver internationell brottsbekämpning.

17 §
Sekretessbelagda uppgifter och utlämnande av dem

Känsliga uppgifter som avses i 6 § samt fotografier på personer och namnteckningsprov får inte lämnas ut, om ingenting annat följer av 28 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Sekretessbelagda uppgifter i registret får dock lämnas ut som följer:

1) till polisen och andra förundersökningsmyndigheter samt åklagare för utredning av brott och för åtal,

2) till polisen och försvarsmakten för behandling av körkortsärenden,

3) till domstolar för handläggning av ärenden som gäller körrätt,

4) till myndigheter som övervakar trafiken,

5) uppgifter om handikappades parkeringstillstånd till myndigheter som övervakar parkering,

6) uppgifter om brott och påföljder vid brottet samt andra påföljder till trafiktillståndsmyndigheter för handläggning av trafiktillståndsärenden,

7) uppgifter om brott och påföljder för brottet samt andra påföljder till myndigheter som beviljar tillstånd för bilskola för handläggning av tillstånd för bilskola,

8) till förarexamens mottagare, fotografier för identifiering av personer, uppgifter om en persons hälsotillstånd för förarexamen, uppgifter om körförbud för kontroll av körerfarenhet och för ADR-körtillstånd och uppgifter om omständigheter som utgör ett hinder för erhållande av körkort,

9) till handläggare av kort för färdskrivare vid vägtransporter, fotografier för hantering av kortet,

10) till undersökningskommissioner för trafikolyckor uppgifter som är nödvändiga för undersökningarna,

11) till de myndigheter i landskapet Åland och en EES-stat som registrerar fordon eller körkort eller har hand om övervakningen av dessa, uppgifter som är nödvändiga för registrering, övervakning och överlåtelse av fordon och körkort.

I de fall som avses i 1 mom. 1―9 och 11 punkten får uppgifterna lämnas ut också med hjälp av en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form. Innan uppgifter utlämnas skall mottagaren lägga fram en utredning om skydd för uppgifterna.

18 §
Utlämnande av uppgifter till utlandet

Den registeransvarige får av grundad anledning och enskilt lämna ut uppgifter ur registret till myndigheter och för skötseln av myndighetsuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om de villkor för utlämnandet av uppgifter som ställs i 22, 22 a eller 23 § personuppgiftslagen uppfylls.

Uppgifter kan också översändas via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

19 §
Utlämnande av uppgifter för andra ändamål

Utan hinder av 16 § 3 mom. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får uppgifter ur registret lämnas ut

1) om en fysisk persons namn och adress eller annan kontaktinformation för opinions- och marknadsundersökningar, direktmarknadsföring samt annan adress- och informationstjänst,

2) för uppdatering av kontaktinformation och fordonsuppgifter i kundregister,

3) för statistikföring, historisk eller vetenskaplig forskning och annan därmed jämförbar forskning, om de villkor som föreskrivs i personuppgiftslagen för utlämnande för dessa ändamål uppfylls, och statistikuppgifter,

4) för andra ändamål som den registeransvarige godkänner.

De uppgifter som avses i 1 mom. kan översändas också via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

Uppgifter om en fysisk person får lämnas ut enligt 1 mom. 1, 2 och 4 punkten endast om den verksamhet för vilken uppgifterna begärs ansluter sig till trafiksäkerhet, fordon, fordonstrafik, miljöolägenheter som fordonstrafiken orsakar eller framförandet av fordon.

Som urvalsgrund när personuppgifter lämnas ut för opinions- och marknadsundersökningar, direktmarknadsföring samt annan adress- och informationstjänst får användas en persons adress eller annan kontaktinformation, hemkommun, ålder, kön, modersmål eller kontaktspråk, körkortsklass och tidpunkten för dess beviljande samt uppgifter som gäller fordon samt dessutom en identifieringsuppgift som ansluter sig till personen. I fråga om användning av uppgifter som gäller fordon som urvalsgrund bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

20 §
Andra begränsningar av utlämnande av uppgifter

En person har dessutom, utöver vad som bestäms i 30 § personuppgiftslagen, rätt att förbjuda att adressuppgifter och annan kontaktinformation lämnas ut via adresstjänst till andra än myndigheter, trafikförsäkringscentralen, trafikförsäkringsbolag, undersökningskommissioner för trafikolyckor, besiktningsförrättare, förarexamensmottagare, avtalsregistrerare eller för någon annan i lag föreskriven användning.

Om en person har grundad anledning att misstänka att hans eller hennes egen eller familjens hälsa eller säkerhet kan komma att hotas, kan den registeransvarige på skriftlig begäran besluta att personuppgifter som gäller honom eller henne inte får lämnas ut ur registret till andra än myndigheter. Detta beslut kan första gången gälla högst fem år. Begränsningens giltighetstid kan förlängas med två år i sänder.

När en sådan begränsning av utlämnande av uppgifter som avses i 11 § 1 mom. 1 punkten och som finns införd i befolkningsdatasystemet överförs till registret skall begränsningen utvidgas till att omfatta de uppgifter som avses i 2 mom.

En persons namn får i fall som avses i 2 mom. lämnas ut till avtalsregistrerare, förarexamensmottagare och trafikförsäkringscentralen för skötseln av uppdrag som föreskrivs i lag. Vid utlämnande av uppgifter som omfattas av en begränsning av utlämnandet, skall mottagaren underrättas om begränsningen samt om hur uppgifterna får användas och hur de skall skyddas.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

21 §
Avgifter

Avgifter för fordonstrafikregistrets informationstjänster tas ut enligt de grunder som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

22 §
Straffbestämmelser

Till straff för brott mot den sekretess som föreskrivs i 17 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen (39/1889), om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

Bestämmelser om straff för dataintrång i registret finns i 38 kap. 8 § strafflagen, för personregisterbrott som riktar sig mot registret i 38 kap. 9 § strafflagen och för personregisterförseelse i 48 § 2 mom. personuppgiftslagen.

23 §
Bemyndigande

Närmare bestämmelser om verkställigheten av lagen utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet bestäms ytterligare om skyldighet för dem som behandlar uppgifter i registret att till den registeransvarige anmäla felaktigheter i registeruppgifterna.

6 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

24 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Lagens 8 § 2 mom., 9 §, 14 § 1 mom. 2 punkten och 20 § tillämpas dock från den 1 januari 2005.

Genom denna lag upphävs lagen den 15 september 1989 om ett datasystem för vägtrafiken (819/1989) jämte ändringar, med undantag av 6 § 3 mom. samt 6 a och 16 §, som upphävs den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

25 §
Övergångsbestämmelser

När 20 § börjar tillämpas skall de begränsningar av utlämnandet som har registrerats i datasystemet för vägtrafiken med stöd av 16 § 1 mom. lagen om ett datasystem för vägtrafiken utvidgas till att omfatta adresstjänst, och de begränsningar som registrerats i datasystemet med stöd av lagens 16 § 2 mom. ändras till sådana begränsningar som avses i 20 § 2 mom. i denna lag.

Om det i annan lagstiftning hänvisas till lagen om ett datasystem för vägtrafiken eller dess bestämmelser, skall hänvisningen anses avse denna lag eller motsvarande bestämmelser i den.

Om det i annan lagstiftning hänvisas till ett datasystem för vägtrafiken eller dess register skall hänvisningen anses avse fordonstrafikregistret.

Sådana tillstånd att använda uppgifter i datasystemet för vägtrafiken som gäller när denna lag träder i kraft gäller till utgången av 2004. På dessa tillstånd tillämpas de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft.

Den registeransvarige skall se till att fordonstrafikregistret överensstämmer med denna lag före utgången av 2005.

RP 171/2002
TrUB 25/2002
RSv 263/2002

Helsingfors den 13 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.