514/2003

Given i Helsingfors den 13 juni 2003

Lag om ändring av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 33 kap. 4 §, 36 kap. 1 § 2 mom. samt 37 kap. 11 och 14 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 33 kap. 4 § och 36 kap. 1 § 2 mom. i lag 769/1990, 37 kap. 11 § i lag 602/1997 och 37 kap. 14 § i lag 369/2001, samt

fogas till 33 kap. 1 §, sådan den lyder i nämnda lag 769/1990, ett nytt 2 mom. och till 2 §, sådan den lyder i nämnda lag 769/1990, ett nytt 2 mom., till 33 kap. en ny 7 § i stället för den 7 § som upphävts genom lag 875/2001 och till 36 kap. en ny 9 § som följer:

33 kap.

Om förfalskningsbrott

1 §
Förfalskning

Försök är straffbart.

2 §
Grov förfalskning

Försök är straffbart.

4 §
Innehav av förfalskningsmaterial

Den som utan godtagbart skäl

1) tar emot, anskaffar, transporterar eller innehar ett bevismedel som är falskt eller förfalskat, eller som

2) tillverkar, tar emot, anskaffar, säljer, överlåter eller innehar ett redskap eller tillbehör som med fog kan misstänkas huvudsakligen bli använt för begående av förfalskningsbrott,

skall för innehav av förfalskningsmaterial dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

7 §
Straffansvar för juridiska personer

På förfalskning, grov förfalskning och innehav av förfalskningsmaterial tillämpas vad som föreskrivs om straffansvar för juridiska personer.

36 kap.

Om bedrägeri och annan oredlighet

1 §
Bedrägeri

För bedrägeri döms också den som i sådant syfte som nämns i 1 mom. matar in, ändrar, förstör eller undertrycker data eller på något annat sätt ingriper i ett informationssystems funktion så att resultatet av databehandlingen förvanskas och därigenom orsakar ekonomisk skada för någon annan.


9 §
Straffansvar för juridiska personer

På bedrägeri som avses i 1 § 2 mom. i detta kapitel och på grovt bedrägeri som har begåtts så som anges i 1 § 2 mom. tillämpas vad som föreskrivs om straffansvar för juridiska personer.

37 kap.

Om betalningsmedelsbrott

11 §
Förberedelse till betalningsmedelsbedrägeri

Den som för utförande av betalningsmedelsbedrägeribrott

1) tillverkar, i landet inför, anskaffar, tar emot eller innehar en betalningsmedelsblankett, eller som

2) tillverkar, i landet inför, anskaffar, tar emot, innehar, säljer eller överlåter redskap eller tillbehör som särskilt lämpar sig för tillverkning av betalningsmedelsblanketter, eller upptagningar, programvara, redskap eller tillbehör som särskilt lämpar sig för betalningsrörelse som sker via datanät,

skall för förberedelse till betalningsmedelsbedrägeri dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

14 §
Straffansvar för juridiska personer

På penningförfalskning, grov penningförfalskning, lindrig penningförfalskning, förberedelse till penningförfalskning, användning av falska pengar, betalningsmedelsbedrägeri, grovt betalningsmedelsbedrägeri och förberedelse till betalningsmedelsbedrägeri tillämpas vad som föreskrivs om straffansvar för juridiska personer.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

RP 2/2003
LaUB 1/2003
RSv 2/2003
Rådets rambeslut 2001/413/RIF; EGT nr L 149, 2.6.2001, s. 1

Helsingfors den 13 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.