461/2003

Given i Helsingfors den 13 juni 2003

Lag om ändring av 17 kap. 24 § rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i rättegångsbalken 17 kap. 24 § 2 och 3 mom., sådana de lyder, 2 mom. i lag 176/1966 och 3 mom. i lag 308/1987, som följer:

17 kap.

Om bevisning

24 §

En i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (460/2003) avsedd upphovsman till ett meddelande som gjorts tillgängligt för allmänheten, utgivare eller utövare av programverksamhet får vägra besvara en fråga om vem som har lämnat de upplysningar som meddelandet grundar sig på samt en fråga som inte kan besvaras utan att det framgår vem som har givit upplysningarna. Samma rätt har den som har fått del av nämnda omständigheter i anställning hos upphovsmannen, utgivaren eller utövaren av programverksamhet.

En person som avses i 2 mom. har också rätt att vägra besvara en fråga om vem som är upphovsman till ett meddelande som har gjorts tillgängligt för allmänheten samt en fråga som inte kan besvaras utan att upphovsmannens identitet avslöjas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 54/2002
GrUB 14/2002
RSv 288/2002

Helsingfors den 13 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.