459/2003

Given i Helsingfors den 12 juni 2003

Statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli, föreskrivs med stöd av lagen den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003):

1 §
Statsrådets kanslis uppgifter

Till statsrådets kanslis uppgifter hör:

1) samordning av regeringens och riksdagens arbete,

2) följande av hur regeringsprogrammet genomförs,

3) åtgärder i anslutning till skifte av regering och till regeringens arbete,

4) samordning av beredningen och behandlingen i de olika ministerierna av ärenden som avgörs inom Europeiska unionen,

5) ärenden som gäller ändringar i Europeiska unionens grundfördrag i samråd med utrikesministeriet,

6) samordning av ärenden som gäller ändringar i Europeiska unionens grundfördrag samt ärenden som gäller fördrag och andra internationella förpliktelser som skall behandlas inom Europeiska unionen,

7) horisontella och institutionella frågor som är centrala för utvecklingen av Europeiska unionen,

8) utnämningsärenden som gäller Europeiska gemenskapernas kommission, Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätt, Europeiska centralbankens direktion samt Ekonomiska och sociala kommittén,

9) planering av framtidspolitiska och andra samhällspolitiska frågor,

10) statsrådets gemensamma information och samordningen av ministeriernas externa information samt den allmänna utvecklingen och samordningen av statsförvaltningens externa information,

11) den officiella korrespondensen mellan riksdagen och regeringen, riksdagsspörsmål, frågestunder samt övriga kontakter mellan regering och riksdag,

12) berättelsen över regeringens åtgärder,

13) statsrådets organisation och beslutsprocesser,

14) statsrådets arkiv och registratorskontor samt annan informationstjänst,

15) översättning av statsrådets handlingar till vartdera inhemska språket samt språktjänst som gäller termer och benämningar inom förvaltningen,

16) ärenden gällande titlar som förlänas av republikens president,

17) ärenden gällande republikens presidents kansli som skall handläggas i statsrådet,

18) justitiekanslersämbetets ekonomiförvaltning,

19) beviljande av partistöd,

20) beredning av inkomstpolitiken,

21) ekonomiska rådets sekreteriatuppgifter,

22) verksamheten i statsrådets representationslokaler,

23) statsrådets transportservice,

24) säkerhetstjänsten vid statsrådet och statsrådets gemensamma beredskap för undantagsförhållanden,

25) uppgifter som inte hör till något annat ministerium.

2 §
Statsrådets kanslis organisation

Statsministern är chef för statsrådets kansli.

Vid kansliet finns följande verksamhetsenheter:

1) förvaltnings- och utvecklingsenheten,

2) statsrådets informationsenhet,

3) statsrådets EU-sekretariat,

4) statsrådets sessionsenhet,

5) statsrådets translatorsbyrå,

6) informationstjänsten, samt

7) statsrådets säkerhetsenhet.

Angående verksamhetsenheternas interna organisation bestäms vid behov i kansliets interna föreskrifter som fastställs av understatssekreteraren.

3 §
Utövande av beslutanderätten

De ärenden om vilka beslut skall fattas vid kansliet avgörs av statsministern eller, i fråga om sitt ansvarsområde, den minister som har förordnats att behandla ärenden som hör till statsrådets kanslis ansvarsområde. Kansliets tjänstemän avgör dock i enlighet med vad som föreskrivs genom kansliets arbetsordning de ärenden om vilka kansliet skall besluta.

Verksamhetsenheternas förmän kan förbehålla sig beslutanderätten i ärenden som annars skulle ankomma på en underlydande.

4 §
Arbetsordningen för statsrådets kansli

I kansliets arbetsordning ingår närmare bestämmelser om ledningen av kansliet och om ledningsgrupperna vid kansliet, de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare samt beredningen av ärenden vid kansliet samt om delegering av beslutanderätt till kansliets föredragande tjänstemän.

5 §
Statsrådets kanslis tjänstemän

Vid statsrådets kansli finns en statssekreterare, en understatssekreterare och andra tjänstemän.

Vid kansliet finns dessutom visstidsanställda tjänstemän som bistår statsministern och som statsministern utnämner för högst sin mandatperiod. Till kansliets personal hör även de andra ministrarnas visstidsanställda specialmedarbetare, vilka utnämns av statsministern.

Vid kansliet finns en säkerhetschef, som försvarsmakten på begäran av statsministern har kommenderat till uppdraget.

Vid kansliet kan anställas även personal i arbetsavtalsförhållande.

Chefen för EU-sekretariatet har titeln statssekreterare för EU-ärenden och biträdande chefen för EU-sekretariatet titeln understatssekreterare för EU-ärenden.

6 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor är

1) för understatssekreteraren, utöver vad som bestäms i reglementet för statsrådet (262/2003), juris kandidatexamen eller juris magisterexamen,

2) för chefen för statsrådets EU-sekretariat och biträdande chefen för statsrådets EU-sekretariat samt för chefen för informationstjänsten högre högskoleexamen och god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

3) för statsrådets informationschef,

a) högre högskoleexamen och omfattande erfarenhet av informationsverksamhet eller

b) långvarig och omfattande erfarenhet av informationsverksamhet samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

4) för det regeringsråd som är chef för statsrådets translatorsbyrå, utöver vad som bestäms i reglementet för statsrådet, fullständigt behärskande av vartdera inhemska språket,

5) för konsultativa tjänstemän, generalsekreteraren i ekonomiska rådet och specialsakkunniga högre högskoleexamen och god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och

6) för överinspektörer högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde.

Av tjänstemän som är förmän för verksamhetsenheter förutsätts i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap och av generalsekreteraren i ekonomiska rådet samt biträdande chefen för statsrådets EU-sekretariat i praktiken visad ledarförmåga.

Av biträdande chefer och övertranslatorer vid statsrådets translatorsbyrå förutsätts högre högskoleexamen. Av den som särskilt granskar krävande juridiska översättningar förutsätts juris kandidatexamen eller juris magisterexamen.

Av dem som utför översättningsarbete vid statsrådets translatorsbyrå förutsätts högskoleexamen eller diplomtranslatorsexamen. Av alla dem som utför uppgifter som nämns i 3 mom. och i detta moment förutsätts fullständigt behärskande av vartdera inhemska språket.

7 §
Tillsättande av tjänster och utnämnande till tjänsteförhållande för viss tid

Angående utnämning av statssekreterare, understatssekreterare, programdirektörer, avdelningschefer, regeringsråd, konsultativa tjänstemän och regeringssekreterare gäller vad som bestäms i reglementet för statsrådet. Chefen för EU-sekretariatet och biträdande chefen för EU-sekretariatet utnämns av statsrådet.

Tjänstemän som bistår statsministern och avses i 5 § 2 mom. utnämns av statsministern.

En ministers specialmedarbetare utnämns av statsministern på framställning av vederbörande minister för högst den sistnämndes mandatperiod.

Den övriga personalen utnämns eller anställs av kansliet.

8 §
Tjänstledighet

Tjänstledighet som en tjänsteman enligt lag, förordning eller tjänstekollektivavtal har rätt till beviljas av kansliet.

9 §
Statssekreterarens uppgifter

Statssekreteraren skall utöver vad som bestäms i reglementet för statsrådet

1) bistå statsministern vid ledningen av de tjänstemäns verksamhet som avses i 5 § 2 mom. och

2) vara ordförande vid kanslichefsmötena och beredskapschefsmötena.

10 §
Understatssekreterarens uppgifter

Understatssekreteraren skall i egenskap av underordnad till statssekreteraren leda och övervaka kansliets verksamhet samt i detta syfte

1) svara för kansliets funktioner och se till att dess uppgifter sköts effektivt,

2) ansvara för nivån på beredningen av lagstiftningen vid kansliet,

3) svara för beredningen av målsättningarna inom kansliet och för uppföljningen av dem,

4) svara för att organisationen inom kansliet upprätthålls och utvecklas,

5) leda och utveckla personalförvaltningen och den övriga interna förvaltningen vid kansliet,

6) svara för ordnandet av kansliets interna revision,

7) svara för övervakningen och samordningen av tjänstemannaberedningen inom kansliet och

8) vid bildandet av regering vara föredragande vid statsrådet.

11 §
Bevakning och initiativ

Statssekreteraren och understatssekreteraren skall inom kansliets ansvarsområde följa utvecklingen i hemlandet och utomlands samt ta behövliga initiativ till lagstiftningsreformer och andra reformer.

12 §
Förordnande om beredning

Statssekreteraren kan bestämma att en tjänsteman vid kansliet skall bereda och föredra ett ärende som annars skulle behandlas av någon annan tjänsteman eller själv överta beredningen eller föredragningen av ärendet. Samma rätt har i enskilda fall understatssekreteraren och förmannen för en verksamhetsenhet i ett ärende som annars skulle behandlas av en underlydande tjänsteman.

13 §
Personal i arbetsavtalsförhållande

Vad som i 6–8 § bestäms om tjänster och tjänstemän tillämpas i tillämpliga delar även på personal i arbetsavtalsförhållande.

14 §
Samarbetsförfarande

I samarbetet mellan statsrådets kansli och dess personal skall iakttas lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/1988) och vad som bestäms i avtal som har ingåtts med stöd av den.

15 §
Ställföreträdare

När statssekreteraren är förhindrad att sköta sin tjänst eller är på semester träder i statssekreterarens ställe understatssekreteraren eller, när också understatssekreteraren har förhinder, någon annan av statsministern förordnad tjänsteman. När understatssekreteraren är förhindrad att sköta sin tjänst eller är på semester träder en av statsministern förordnad tjänsteman i understatssekreterarens ställe.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2003.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 29 juni 2000 om statsrådets kansli (617/2000).

Helsingfors den 12 juni 2003

Statsminister
Anneli Jäätteenmäki

Statssekreterare
Risto Volanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.