440/2003

Given i Helsingfors den 5 juni 2003

Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp på marknaden och av användning av arsenikförening och trä som behandlats med den samt kvicksilverförening och dibutyltennväteborat och produkter som innehåller dessa

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 43 § 1 mom. och 44 § i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989), 5 § 1 mom. och 18 § 1 mom. avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) samt med stöd av 24 § 2 mom. i produktsäkerhetslagen av den 12 december 1986 (914/1986), sådana dessa lagrum lyder, 43 § 1 mom. kemikalielagen i lag 57/1999 och dess 44 § i lag 1412/1992, 18 § 1 mom. avfallslagen i lag 605/1997 och 24 § 2 mom. produktsäkerhetslagen i lag 539/1993:

1 §

Utsläpp på marknaden och användning av arsenikförening och trä behandlat med den samt av kvicksilverförening och dibutyltennväteborat begränsas enligt bilagan.

Denna förordning tillämpas inte på forskning, utvecklingsarbete och analyser, inte heller på export utanför Europeiska gemenskapen.

2 §

Trä som släpps ut på marknaden och som har behandlats med arsenik eller preparat som innehåller arsenik skall märkas individuellt med texten: "Vain ammattimaiseen ja teollisuuskäyttöön, sisältää arseenia." "Endast för användning i industrianläggningar och för yrkesmässigt bruk. Innehåller arsenik."

Trä som släpps ut på marknaden i förpackningar skall märkas med texten: "Puuta käsiteltäessä käytettävä käsineitä. Hengityksensuojainta ja silmiensuojainta käytettävä puuta sahatessa tai työstettäessä. Syntynyt puujäte on käsiteltävä ongelmajätteenä hyväksynnän saaneessa laitoksessa." "Använd skyddshandskar vid hantering av detta trä. Använd dammfiltermask och skyddsglasögon vid sågning eller annan bearbetning av detta trä. Avfall från detta trä skall behandlas som farligt avfall av ett godkänt företag."

3 §

Trä som behandlats med arsenik och som tagits ur bruk får endast överlåtas till en sådan mottagare som avses i 15 § 1 mom. 1-3 punkten avfallslagen (1072/1993).

4 §

Tillsynen över efterlevnaden av denna förordning handhas av övervakningsmyndigheterna enligt kemikalielagen, avfallslagen och produktsäkerhetslagen inom deras respektive verksamhetsområden.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2004.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 3 december 1992 om begränsning av användningen av arsen- och kvicksilverföreningar och dibutyltennväteborat (1224/1992).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Kommissionens direktiv 2003/2/EG; EGT nr L 4, 9.1.2003, s. 9

Helsingfors den 5 juni 2003

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Konsultativ tjänsteman
Pirkko Kivelä

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.