421/2003

Given i Helsingfors den 6 juni 2003

Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995) 8 och 61 §, 88 § 5 och 8 mom., rubriken för 11 kap., 100 § 3 mom., 102 §, 116 § 1 mom. 4 punkten och 125 § 1 mom.,

av dessa 88 § 5 mom., rubriken för 11 kap., 100 § 3 mom. och 125 § 1 mom. sådana de lyder i lag 942/2000, 102 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 308/1998 samt 88 § 8 mom. och 116 § 1 mom. 4 punkten sådana de lyder i lag 1323/1997, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 288/2000, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till lagen en ny 49 a §, till 88 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 1323/1997 och 942/2000, nya 6―8 mom., varvid de nuvarande 6 och 7 samt det ändrade 8 mom. blir 9―11 mom., till lagen en ny 100 a § samt till 116 § 1 mom., sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1323/1997, en ny 4 a-punkt som följer:

2 §

Till verksamhetskretsen kan även höra arbetstagare som av arbetsgivaren utsänts till en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att, utan att under denna tid stå i anställningsförhållande till arbetsgivaren, vara anställd av arbetsgivaren eller arbeta vid ett moder- eller dotter- eller systerbolag som hör till samma ekonomiska helhet som arbetsgivaren eller vid ett intresseföretag eller i ett annat företag, i vilket arbetsgivaren har bestämmanderätt.


8 §

Över grundandet skall upprättas en stiftelseurkund som skall dateras och undertecknas av arbetsgivaren.

Stiftelseurkunden skall innehålla en plan för den tilltänkta verksamheten (verksamhetsplan) och ett förslag till stadgar för stiftelsen och i den skall även anges

1) stiftarens namn, medborgarskap, bostadsort och postadress, samt

2) det grundkapital som tillfaller stiftelsen vid dess grundande.

49 a §

En A-pensionsstiftelse och en AB-pensionsstiftelses A-avdelning skall med skäliga mellanrum informera andra till dess verksamhetskrets hörande personer än pensionstagare eller andra förmånstagare om pensionsstiftelsens stadgar av vilka omfattningen av deras pensionsrätt och valmöjligheterna i systemet framgår. Samtidigt skall information ges om de rättsmedel som står till buds för dem som hör till verksamhetskretsen.

61 §

Tilläggspensionsförmån enligt det frivilliga tilläggspensionssystemet och annan förmån till pensionstagare eller andra förmånstagare skall även betalas ut till andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under samma förutsättningar som i Finland. Förmånerna kan betalas ut också till stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte något annat bestäms i pensionsstiftelsens stadgar.

88 §

Vid köp av sådana förmåner som motsvarar pensioner och andra förmåner som baserar sig på lagen om pension för arbetstagare till en B-pensionsstiftelse eller till en AB-pensionsstiftelses B-avdelning från en försäkringsanstalt enligt 1 mom. i den situation som avses i 78 § 1 mom., skall sådant verksamhetskapital som avses i 48 a § överföras till minst ett belopp som motsvarar solvensgränsen i 48 b § 1 mom. Om pensionsstiftelsens verksamhetskapital är större än det belopp som motsvarar solvensgränsen överförs verksamhetskapitalet i sin helhet, dock högst till solvensgränsens dubbla belopp eller ett belopp som fastställs genom den förordning av social- och hälsovårdsministeriet som avses i 6 mom., beroende på vilket av dessa belopp som är störst.

Vid köp av en sådan förmån som baserar sig på lagen om pension för arbetstagare till en B-pensionsstiftelse eller till en AB-pensionsstiftelses B-avdelning i de situationer som avses i 100 § 1 mom., skall verksamhetskapital överföras till ett belopp som i den övertagande försäkringsanstalten möjliggör en sådan placeringsfördelning som med tillräcklig sannolikhet och med tillräcklig trygghet på längre sikt kan förväntas ge den avkastning enligt beräkningsräntan som avses i 12 a § lagen om pension för arbetstagare på det sätt som närmare bestäms genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Om det dubbla beloppet av solvensgränsen i 48 b § 1 mom. som räknats ut på basis av de tillgångar som överförs är större än det belopp av verksamhetskapitalet som fastställts enligt ovan avsedda förordning, skall det verksamhetskapital som överlåts ur pensionsstiftelsen fastställas enligt ovan nämnda förordning, och den utträdande arbetsgivaren skall komplettera det verksamhetskapital som överförs så att det motsvarar det dubbla beloppet av solvensgränsen i 48 b § 1 mom. som räknats ut på basis av de tillgångar som överförs. Om beloppet av det verksamhetskapital som fastställts enligt ovan nämnda förordning blir större än den andel av verksamhetskapitalet som motsvarar den försäkringsverksamhet som överlåts, skall ur pensionsstiftelsen överlåtas den andel av verksamhetskapitalet som motsvarar den försäkringsverksamhet som överlåts, och den utträdande arbetsgivaren skall komplettera det verksamhetskapital som överlåts så att det motsvarar det belopp som fastställts i ministeriets förordning. Vid beräkningen av den andel som den försäkringsverksamhet som överlåts utgör av pensionsstiftelsens verksamhetskapital skall bestämmelserna om fastställande av det pensionsansvar som skall användas vid beräkningen av solvensen beaktas vid fastställandet av nivån på pensionsstiftelsens verksamhetskapital.

Vid överföring av verksamhetskapital i enlighet med 5 och 6 mom. skall

1) verksamhetskapital som med stöd av lagen om pension för arbetstagare ackumulerats under åren 1997―1999 fram till utgången av 2005 överföras till den övertagande försäkringsanstalten till hela det belopp som kvarstår vid tidpunkten för överföringen,

2) utan hinder av 2 och 3 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i den lag (1293/ 1996) som nämns i 1 punkten kraven i fråga om verksamhetskapitalet uppfyllas till sitt fulla belopp, samt

3) det verksamhetskapital som överförs bildas av poster som den övertagande försäkringsanstalten kan räkna till sitt verksamhetskapital.

Vad som bestäms i 5―7 mom. tillämpas också på en partiell överlåtelse av försäkringsverksamheten. Bestämmelserna i de nämnda momenten tillämpas likväl inte på överlåtelse av försäkringsverksamheten vid delning som sker enligt 100 §.


Bestämmelserna i den andra meningen i 1 mom. samt 2―4 mom. tillämpas inte på verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare.

11 kap.

Fusion och delning av en pensionsstiftelse samt överlåtelse eller övertagande av försäkringsverksamheten

100 §

Ett avtal om fusion (fusionsavtal) samt ett avtal om delning (delningsavtal) skall godkännas av de arbetsgivare som hör till pensionsstiftelserna och av pensionsstiftelsernas styrelser eller, om pensionsstiftelserna har ett förvaltningsråd, av förvaltningsråden. Ett avtal om överlåtelse av försäkringsverksamheten skall godkännas av den överlåtande pensionsstiftelsens styrelse eller, om pensionsstiftelsen har ett förvaltningsråd, av förvaltningsrådet. Om försäkringsverksamheten överlåts till en annan pensionsstiftelse, skall den övertagande pensionsstiftelsens styrelse eller, om pensionsstiftelsen har ett förvaltningsråd, också förvaltningsrådet godkänna avtalet. Beslut om fusion, delning och överlåtelse av försäkringsverksamheten kan fattas även om den överlåtande eller den ursprungliga pensionsstiftelsen har trätt i likvidation. Vid överlåtelse av en del av försäkringsverksamheten skall på motsvarande sätt iakttas vad som bestäms om överlåtelse av försäkringsverksamhet.


100 a §

En pensionsstiftelse kan överta den försäkringsverksamhet som avses i 100 § och som en annan försäkringsanstalt överlåter, en pensionskassas ansvar eller ett arbetspensionsförsäkringsbolags arbetsgivarspecifika försäkringsbestånd.

Vid övertagande av den försäkringsverksamhet, det ansvar och det försäkringsbestånd som baserar sig på lagen om pension för arbetstagare och som avses i 1 mom., skall det verksamhetskapital som övertas uppgå till minst det belopp som fastställs genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet eller det belopp som motsvarar det dubbla beloppet av solvensgränsen i 48 b § 1 mom. som räknas ut på basis av de tillgångar som övertas, om detta är störst. Om det tilläggsförsäkringsansvar som överförs från den överlåtande pensionsanstalten är mindre än det ovan nämnda beloppet, skall den anslutande arbetsgivaren komplettera verksamhetskapitalet upp till det belopp som avses ovan.

102 §

Inom fyra månader efter det att den överlåtande pensionsstiftelsen och den övertagande försäkringsanstalten har godkänt fusionsavtalet eller avtalet om överlåtelse av försäkringsverksamheten skall de ansöka om Försäkringsinspektionens samtycke till avtalet och om fastställelse av den ändring av stadgarna som fusionen eller överlåtelsen av försäkringsverksamheten förutsätter samt, om det är fråga om en fusion enligt 101 §, av stadgarna för den nya pensionsstiftelsen. Försättande av en pensionsstiftelse i likvidation och upplösning av den enligt 78 § 4 mom. eller överlåtelse av ett försäkringsbestånd eller en del av det enligt 100 § och 125 § 1 mom. eller övertagande av en försäkringsverksamhet eller en del av den enligt 100 a § är dock inte möjligt, om åtgärden gäller försäkringsverksamhet som baserar sig på lagen om pension för arbetstagare och om det vid tidpunkten för överlåtelsen har förflutit mindre än fem år sedan överlåtelsen av samma försäkringsverksamhet eller en del av den. Minimikravet på fem år beaktas dock inte vid sådana överlåtelser av försäkringsverksamheten som beror på att arbetsgivaren har blivit utesluten ur pensionsstiftelsen med stöd av pensionsstiftelsens stadgar eller att arbetsgivaren har blivit tvungen att avgå ur pensionsstiftelsen på grund av att arbetsgivaren inte längre uppfyller villkoren för att höra till pensionsstiftelsens verksamhetskrets.

Till en ansökan om Försäkringsinspektionens samtycke till en pensionsstiftelses fusion eller överlåtelse av försäkringsverksamheten eller en del av den skall fogas fusionsavtalet eller avtalet om överlåtelse av försäkringsverksamheten i original samt en styrkt kopia av de beslut genom vilka den överlåtande pensionsstiftelsen och den övertagande pensionsanstalten har godkänt avtalet. Försäkringsinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om den ansökan som avses i denna paragraf och om de utredningar som behövs för ansökan.

I fråga om ansökan om fusion eller överlåtelse av försäkringsverksamheten skall Försäkringsinspektionen, om den inte anser att ansökningen utan vidare utredning skall avslås, på den övertagande försäkringsanstaltens bekostnad införa en kungörelse i Officiella tidningen. I kungörelsen skall de som önskar framställa anmärkningar mot ansökningen uppmanas framställa dem till Försäkringsinspektionen inom en av den utsatt tid som inte får vara längre än två månader. Försäkringsinspektionen skall ålägga den överlåtande eller övertagande pensionsstiftelsen att utan dröjsmål sörja för att det i enlighet med Försäkringsinspektionens anvisningar informeras om kungörelsen på den arbetsgivares anslagstavla som åtgärden gäller. Pensionsstiftelsen skall underrätta de pensionstagare eller andra förmånstagare som omfattas av den försäkringsverksamhet som överlåts om övertagandet av försäkringsverksamheten eller en del av den senast i samband med den första utbetalningen av förmånerna efter överlåtelsen. Om fusionen eller överlåtelsen eller övertagandet av försäkringsbeståndet eller en del av det gäller frivilliga tilläggspensioner och andra förmåner som inte kan betalas enligt pensionsstiftelsens stadgar, skall information om kungörelsen ges till de personer som hör till den överlåtande pensionsstiftelsens verksamhetskrets, till pensionstagare och andra förmånstagare samt till arbetsgivare på det sätt som bestäms i pensionsstiftelsens stadgar.

Försäkringsinspektionen skall be konkurrensverket om ett utlåtande om en sådan ansökan som avses i 1 mom., när det arrangemang som avses i ansökan omfattas av den tillsyn över företagsförvärv som avses i lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992).

Bestämmelserna i 2 mom. tillämpas inte när överlåtelsen av en del av försäkringsverksamheten gäller endast en enskild person som hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets, under förutsättning att Försäkringsinspektionen har gett sitt samtycke till detta.

Försäkringsinspektionen skall ge sitt samtycke till en åtgärd som avses i 1 mom., om åtgärden inte inkräktar på de förmåner som tillkommer de personer som hör eller har hört till verksamhetskretsen eller pensionstagarna eller de övriga förmånstagarna och om den inte anses äventyra en sund utveckling av försäkringsverksamheten.

Försäkringsverksamheten överförs på den övertagande försäkringsanstalten vid den tidpunkt som bestäms i överlåtelseavtalet, då Försäkringsinspektionen har gett sitt samtycke till åtgärden, om inte Försäkringsinspektionen i sitt beslut bestämmer en senare tidpunkt.

Om samtycke inte söks inom föreskriven tid eller om det förvägras, förfaller fusionen eller överlåtelsen av försäkringsverksamheten.

116 §

Utöver vad 9 § stadgar skall i sampensionsstiftelsens stadgar nämnas


4) när en arbetsgivare skall utträda eller uteslutas ur pensionsstiftelsen samt den utträdande eller uteslutna arbetsgivarens skyldigheter mot pensionsstiftelsen samt i synnerhet arbetsgivarens skyldighet att komplettera verksamhetskapitalet i de situationer som avses i 88 § 6 mom.,

4 a) vilken skyldighet en arbetsgivare som ansluter sig till pensionsstiftelsen har att komplettera verksamhetskapitalet i en situation som avses i 100 a § 2 mom.,


125 §

Om en arbetsgivare utträder eller utesluts ur en sampensionsstiftelse, skall denna arbetsgivares pensionsansvar och de tillgångar som täcker ansvaret överlåtas på en annan pensionsstiftelse, en pensionskassa eller ett försäkringsbolag med iakttagande i tillämpliga delar av 11 kap. I de tillgångar som överlåts skall i första hand inbegripas placeringarna i anslutning till arbetsgivarens verksamhet, om inte något annat överenskoms. När något annat inte överenskoms i avtalet om överlåtelse av försäkringsverksamheten, överförs övriga tillgångar i form av kontanter. Detsamma gäller en arbetsgivare som upphör med den verksamhet inom vilken de personer som hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets är verksamma, om inte Försäkringsinspektionen har gett samtycke enligt 78 § 3 mom. till att pensionsstiftelsen fortsätter verksamheten för denna arbetsgivares del. En sampensionsstiftelse kan också med Försäkringsinspektionens samtycke delas utan likvidationsförfarande så att den till en eller flera pensionsstiftelser som grundas överlåter sin försäkringsverksamhet i dess helhet eller i fråga om en viss eller vissa arbetsgivare. Vad som i 100 och 107 § bestäms om delning av en pensionsstiftelse iakttas i tillämpliga delar också i fråga om delning av en sampensionsstiftelse.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

Vid beräkning av den minimitid om fem år som avses i 102 § 1 mom. beaktas inte de övertaganden av försäkringsverksamhet som har skett före lagens ikraftträdande.

Ansökan om överlåtande av försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare skall behandlas och avgöras enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande, om Försäkringsinspektionens samtycke har sökts före lagens ikraftträdande. Försäkringsinspektionen kan dock på sökandens begäran besluta att ansökan behandlas och avgörs enligt denna lag.

RP 221/2002
ShUB 52/2002
RSv 255/2002

Helsingfors den 6 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.