420/2003

Given i Helsingfors den 6 juni 2003

Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) 11 § 2 mom., 78 §, 81 § 1 mom., 82 § 1 mom., 111 § 3 mom., rubriken för 12 kap., 132 § 1―4 och 7 mom., 134 och 135 §,

av dessa 78 § och 81 § 1 mom. sådana de lyder i lag 84/1999, rubriken för 12 kap. sådan den lyder i lag 943/2000, 132 § 2―4 och 7 mom. sådana de lyder i lag 1322/1997 och 135 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 309/1998, samt

fogas till 12 § nya 8 a- och 8 b-punkter, till lagen nya 84 a och 90 a § samt till 132 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1322/1997, nya 4 och 5 mom., varvid det ändrade 4 mom., de nuvarande 5 och 6 mom. samt det ändrade 7 mom. blir 6―9 mom., som följer:

11 §

Stiftelseurkunden skall innehålla en plan för den tilltänkta verksamheten (verksamhetsplan) och ett förslag till stadgar för kassan och i den skall även anges

1) stiftarnas yrke, medborgarskap, hemort och postadress, samt

2) när och hur konstituerande stämma skall sammankallas.


12 §

I försäkringskassans stadgar skall anges


8 a) vilka skyldigheter en delägare som avgår eller utesluts har gentemot pensionskassan, i synnerhet när det gäller delägarens skyldighet att komplettera verksamhetskapitalet i en situation som avses i 132 § 9 mom.,

8 b) vilken skyldighet en delägare som ansluter sig till pensionskassan har att komplettera verksamhetskapitalet i en situation som avses i 134 § 2 mom.,


78 §

För de försäkringspremier som skall betalas till en försäkringskassa skall finnas en grund eller så skall premierna fastställas i stadgarna. Grunderna för premierna skall i fråga om annan än lagstadgad verksamhet ges in till Försäkringsinspektionen för kännedom.

81 §

I försäkringsverksamhet skall, om inte annat bestäms någon annanstans i lag, iakttas i Försäkringsinspektionens föreskrifter fastställda beräkningsgrunder vid

1) beräkning av ansvarsskulden, samt

2) fastställande av fribrev och återköp.


82 §

Ändras grunderna för ansvarsskulden, skall de nya grunderna tillämpas också på dem som blivit medlemmar före ändringen, om inte särskilda grunder fastställs för dem. Om ansvarsskulden enligt de nya grunderna är större än enligt de gamla grunderna, kan Försäkringsinspektionen bevilja försäkringskassan tillstånd att till denna del hålla ansvarsskulden lägre under en viss tid, dock högst tio år. Skillnaden skall årligen minskas enligt en plan som Försäkringsinspektionen har godkänt.


84 a §

Pensionskassan skall med skäliga mellanrum informera de medlemmar i kassan som är berättigade till tilläggspensionsförmåner om pensionskassans gällande stadgar, av vilka omfattningen av medlemmarnas tilläggsförmåner och valmöjligheter framgår. Samtidigt skall information ges om de rättsmedel som står till buds för medlemmarna.

90 a §

En tilläggsförmån för de medlemmar i kassan eller andra försäkrade som hör eller har hört till tilläggsförmånssystemet skall även betalas ut till andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under samma förutsättningar som i Finland.

Tilläggförmåner kan också betalas ut till stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om inte något annat bestäms om detta i kassans stadgar.

111 §

Kassamötet kan utöver vad som bestäms i 1 mom. besluta att kassan skall träda i likvidation och upplösas. I fråga om en pensionskassa kan ett sådant beslut dock verkställas endast om kassan har överlåtit hela sitt ansvar på någon annan pensionskassa eller pensionsstiftelse eller något annat försäkringsbolag. I det ansvar som baserar sig på lagen om pension för arbetstagare ingår härvid inte det för skaderika år riskteoretiskt beräknade utjämningsbeloppet.

12 kap.

Fusion, överföring och övertagande av ansvar samt delning av en pensionskassa

132 §

En försäkringskassa (överlåtande kassa) kan med Försäkringsinspektionens samtycke träffa avtal om fusion med en annan försäkringskassa (övertagande kassa), genom vilket den överlåtande kassans ansvar och övriga skulder samt tillgångar utan likvidationsförfarande övergår till den övertagande kassan. En försäkringskassa (överlåtande kassa) kan likaså med Försäkringsinspektionens samtycke överlåta sitt ansvar på en annan kassa, på en pensionsstiftelse som avses i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) eller på ett försäkringsbolag (övertagande försäkringsanstalt). En pensionskassa kan också med Försäkringsinspektionens samtycke överlåta ansvar enligt lagen om pension för arbetstagare som gäller en delägares försäkring i kassan (delägarspecifikt ansvar) till en annan pensionskassa, till en pensionsstiftelse eller till ett arbetspensionsförsäkringsbolag som avses i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997).

När ansvar som motsvarar pensioner och andra förmåner som baserar sig på lagen om pension för arbetstagare överförs till en övertagande försäkringsanstalt i en situation som avses i 111 § 1 mom., skall sådant verksamhetskapital som avses i 83 b § överföras till minst ett belopp som motsvarar solvensgränsen i 83 c § 1 mom. Om pensionskassans verksamhetskapital är större än det belopp som motsvarar solvensgränsen, överförs verksamhetskapitalet i sin helhet, dock högst till solvensgränsens dubbla belopp eller ett belopp som fastställs genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet, beroende på vilket av dessa belopp som är störst. Verksamhetskapitalet kan till övriga delar återbetalas till delägarna så som bestäms i 83 a § 4 mom.

När ansvar som motsvarar pensioner och andra förmåner som baserar sig på lagen om pension för arbetstagare överförs till en övertagande försäkringsanstalt i en situation som avses i 111 § 3 mom., skall verksamhetskapital överföras till ett belopp som i den övertagande försäkringsanstalten möjliggör en sådan placeringsfördelning som med tillräcklig sannolikhet och med tillräcklig trygghet på längre sikt kan förväntas ge den avkastning enligt beräkningsräntan som avses i 12 a § lagen om pension för arbetstagare på det sätt som närmare bestäms genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Om det dubbla belopp av solvensgränsen i 83 c § 1 mom. som räknats ut på basis av de tillgångar som överförs är större än det belopp av verksamhetskapitalet som fastställts enligt ovan avsedda förordning, skall det verksamhetskapital som överlåts ur pensionskassan fastställas enligt ovan avsedda förordning, och det verksamhetskapital som överförs skall kompletteras så att det motsvarar det dubbla belopp av solvensgränsen i 83 c § 1 mom. som räknats ut på basis av de tillgångar som överförs. Om beloppet av det verksamhetskapital som fastställts enligt ovan avsedda förordning blir större än den andel av pensionskassans verksamhetskapital som motsvarar det ansvar som överlåts, skall ur pensionskassan överlåtas den andel av verksamhetskapitalet som motsvarar det ansvar som överlåts, och det överlåtna verksamhetskapitalet skall kompletteras så att det motsvarar det belopp som fastställts i ministeriets förordning. Vid beräkningen av den andel som det ansvar som överlåts utgör av pensionskassans verksamhetskapital skall bestämmelserna om fastställande av den ansvarsskuld som skall användas vid beräkningen av solvensen beaktas vid fastställandet av nivån på pensionskassans verksamhetskapital. Verksamhetskapitalet kan till övriga delar återbetalas till delägarna så som bestäms i 83 a § 4 mom.

Vid överföring av verksamhetskapital enligt 2 och 3 mom. skall

1) verksamhetskapital som med stöd av lagen om pension för arbetstagare ackumulerats under åren 1997―1999 fram till utgången av 2005 överföras till den övertagande försäkringsanstalten till hela det belopp som kvarstår vid tidpunkten för överföringen,

2) utan hinder av 2 och 3 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (1293/1996) kraven i fråga om verksamhetskapitalet uppfyllas till sitt fulla belopp, samt

3) det verksamhetskapital som överförs bildas av poster som den övertagande försäkringsanstalten kan räkna till sitt verksamhetskapital.

Vid överlåtelse av det delägarspecifika ansvar som avses i 1 mom. till den övertagande pensionsanstalten skall tillgångar överföras till ett belopp som motsvarar den ansvarsskuld som överförs och det däri ingående verksamhetskapitalet enligt 3 mom. som överförs. De tillgångar som överförs värderas till gängse värde. Till de medel som överlåts skall i första hand räknas sådana placeringar som hänför sig till den avgående delägarens verksamhet, om inte något annat överenskoms. När inte något annat överenskoms i avtalet om överlåtelse av försäkringsverksamheten, överförs övriga medel i form av kontanter. Det ansvar som överlåts anses då omfatta

1) delägarens gällande försäkring och närmast föregående försäkringar som samma delägare haft i kassan och som avslutats på tekniska grunder, samt

2) försäkring som en med delägaren fusionerad annan delägare har och som vid tidpunkten för fusionen har varit gällande i kassan och som har avslutats till följd av delägarens fusion.

Ett fusionsavtal skall godkännas av vardera kassans kassamöte. Ett avtal om ansvarsöverföring skall godkännas av den överlåtande kassans kassamöte samt, om ansvaret överförs på en annan försäkringskassa, av den övertagande kassans kassamöte. I fråga om den överlåtande kassan är beslutet giltigt endast om det har fattats med den majoritet som fordras då kassan i det fall som avses i 111 § 3 mom. träder i likvidation. Beslut om överlåtelse av ett sådant delägarspecifikt ansvar i pensionskassan som avses i 1 mom. fattas av kassans styrelse, om inte något annat bestäms någon annanstans i denna lag eller i kassans stadgar. Om den ansvarsskuld som överförs dock utgör mera än tio procent av kassans hela ansvarsskuld enligt lagen om pension för arbetstagare, skall kassamötet besluta om överföringen. Beslut om fusion och överföring av ansvar kan fattas även om den överlåtande kassan har trätt i likvidation.


Vid en partiell ansvarsöverföring skall på motsvarande sätt iakttas vad som bestäms om ansvarsöverföring. Vid överföring av ett sådant delägarspecifikt ansvar som avses i 1 mom. är den delägare vars försäkringar det ansvar som överförs gäller skyldig att komplettera verksamhetskapitalet i enlighet med 3 mom. så som närmare bestäms om detta i kassans stadgar. En överföring av ett sådant delägarspecifikt ansvar i pensionskassan som avses i 1 mom. är dock inte möjlig, om det vid tidpunkten för överföringen har förflutit mindre än fem år sedan övertagandet av samma ansvar eller en del av det. En förutsättning för överföring av en del av ansvaret till en pensionsstiftelse är härvid dessutom att försäkringarna i det försäkringsbestånd som överförs omfattar sammanlagt minst 300 försäkrade och att de arbetsgivare vilkas försäkring det överlåtna försäkringsbeståndet gäller är sådana arbetsgivare som avses i 115 § 1 mom. lagen om pensionsstiftelser.

134 §

Vad som i 132 § bestäms om överföring av ansvar skall i tillämpliga delar iakttas även då en försäkringskassa övertar en annan försäkringsanstalts ansvar eller försäkringsverksamhet eller en del av denna eller ett sådant arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd som avses i 29 a § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

Vid övertagande av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd som avses i 1 mom., ett delägarspecifikt ansvar som avses i 132 § 1 mom. eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, skall det verksamhetskapital som övertas uppgå till minst det belopp som fastställs genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet eller det belopp som motsvarar det dubbla beloppet av solvensgränsen i 83 c § 1 mom. som räknas ut på basis av de tillgångar som övertas, om detta är störst. Om det tilläggsförsäkringsansvar som härvid överförs från den överlåtande pensionsanstalten är mindre än det ovan nämnda beloppet, skall den anslutande delägaren komplettera verksamhetskapitalet upp till det belopp som avses ovan.

135 §

Inom fyra månader efter att den överlåtande försäkringskassan och den övertagande försäkringsanstalten har godkänt fusionsavtalet eller avtalet om ansvarsöverföring, skall de ansöka om Finansinspektionens samtycke till avtalet och om fastställelse av den ändring av stadgarna som fusionen eller överföringen förutsätter samt, om det är fråga om en fusion enligt 133 §, av stadgarna för den nya försäkringskassan.

I fråga om ansökan om fusion eller ansvarsöverföring skall Försäkringsinspektionen, om den inte anser att ansökningen utan vidare utredning skall avslås, på den övertagande försäkringsanstaltens bekostnad införa en kungörelse i Officiella tidningen. I kungörelsen skall de som önskar framställa anmärkningar mot ansökningen uppmanas framställa dem till Försäkringsinspektionen inom en av den utsatt tid som inte får överstiga två månader. Försäkringsinspektionen skall ålägga den överlåtande kassan att utan dröjsmål underrätta medlemmarna och delägarna i den överlåtande kassan om kungörelsen, på det sätt som föreskrivs i kassans stadgar. Om det är fråga om övertagande av ett sådant delägarspecifikt ansvar som avses i 132 § 1 mom., skall Försäkringsinspektionen förplikta den övertagande pensionskassan att sörja för att det i enlighet med Försäkringsinspektionens anvisningar informeras om kungörelsen även på den övergående delägarens anslagstavla. Den pensionskassa som övertar ansvar enligt lagen om pension för arbetstagare skall dessutom underrätta de pensionstagare eller andra förmånstagare som överförs om överföringen av ansvaret senast i samband med den första utbetalningen av förmånerna efter överlåtelsen.

Försäkringsinspektionen skall be konkurrensverket om ett utlåtande om en sådan ansökan som avses i 1 mom., när det arrangemang som avses i ansökan omfattas av den tillsyn över företagsförvärv som avses i lagen om konkurrensbegränsningar (480/ 1992).

Försäkringsinspektionen skall ge sitt samtycke till en åtgärd som avses i 1 mom., om åtgärden inte inkräktar på de förmåner som försäkringarna omfattar och om den inte anses äventyra en sund utveckling av försäkringsverksamheten.

Ansvaret övergår på den övertagande försäkringsanstalten när Försäkringsinspektionen har gett sitt samtycke till åtgärden. Försäkringsinspektionen kan på ansökan även fastställa en annan tidpunkt för ansvarsöverföringen.

Om samtycke inte söks inom föreskriven tid eller om det förvägras, förfaller fusionen eller ansvarsöverföringen.

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter och anvisningar om den ansökan som avses i denna paragraf och om de utredningar som behövs för ansökan.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

Vid beräkning av den minimitid om fem år som avses i 132 § 9 mom. beaktas inte sådana ansvarsövertaganden som har skett före lagens ikraftträdande.

Ansökan om överlåtande av ansvar enligt lagen om pension för arbetstagare skall behandlas och avgöras enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande, om Försäkringsinspektionens samtycke har sökts före lagens ikraftträdande. Försäkringsinspektionen kan dock på sökandens begäran besluta att ansökan behandlas och avgörs enligt denna lag.

RP 221/2002
ShUB 52/2002
RSv 255/2002

Helsingfors den 6 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.