417/2003

Utfärdat i Helsingfors den 22 maj 2003

Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Virdois stad och Peräseinäjoki kommun

Inrikesministeriet har med stöd av bestämmelserna om förutsättningarna och befogenheterna gällande ändring i kommunindelningen i 1, 3, 5―7 och 10―12 § kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) samt med beaktande av vad som bestäms i 2 § språklagen av den 1 juni 1922 (148/1922), sådant detta lagrum lyder i lag 10/1975, beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Från Virdois stad överförs till Peräseinäjoki kommun följande fastigheter och delar av fastigheter: från Kihniä by som kameralt hör till Peräseinäjoki de områden som den 27 november 2001 i fastighetsregistret införda fastighetsbestämningsförrättningen nr 4083―940192 konstaterats höra till fastighet 24:0 samt som har styckats till lägenheterna 24:1 och 24:2, dvs. det område som begränsas av rösena la/638―51―13―4― Kihniänjoki―58/636―2a/637―3―14.

Verkningar på språklig indelning

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2004.

Tillkännagivande av beslutet

Beslutet skall meddelas i vederbörande kommuner såsom kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunerna. Beslutet och motiveringen till detta skall hållas på kommunens anslagstavla till dess att beslutet har vunnit laga kraft.

För övrigt svarar inrikesministeriet för tillkännagivandet av beslutet.

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut får sökas av vederbörande kommun och en medlem i kommunen genom besvär.

Ändring söks genom en besvärsskrift som adresseras och lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen.

Besvärsskriften skall lämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, Unionsgatan 16, 00130 Helsingfors, inom 30 dagar från det att beslutet publicerats i författningssamlingen.

I besvärsskriften skall anges ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation samt det överklagade beslutet, den ändring som söks i beslutet och grunderna för den ändring som söks.

Helsingfors den 22 maj 2003

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Överinspektör
Mika Riipi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.