409/2003

Given i Helsingfors den 21 maj 2003

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning (1250/2002) 1 § 1 mom., 5 och 16 § och i bilaga 1 punkten 0 och 29 samt

fogas till förordningen en ny 14 a § och ett nytt 5 a kap. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

1. Denna förordning tillämpas på konstruktionen och utrustningen hos fordon i kategori L och hos cyklar samt hos deras släpvagnar.


5 §
Grundläggande klassificering av fordon

I fordonslagen föreskrivs om den grundläggande klassificeringen av fordon i kategori L och cyklar samt deras släpvagnar.

14 a §
Fyrhjulingars backningsanordning

Backningsanordning krävs inte i fyrhjulingar (fordon i kategori L7e) och lätta fyrhjulingar (fordon i kategori L6e).

16 §
Tillämpning av bestämmelser om cykel

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på cykel som definieras i 19 § fordonslagen och som har en sitshöjd på 0,635 meter eller mera i sitsens lägsta ställning. Bestämmelserna i detta kapitel skall i tillämpliga delar iakttas även i fråga om sparkcyklar och cyklar som är försedda med ryggstöd eller som framförs med cyklisten i liggande ställning, även om sitshöjden understiger 0,635 meter.

5 a kap.

Släpvagn till ett fordon i kategori L och till cyklar

21 a §
Däck

1. En släpvagn till ett fordon i kategori L och till cyklar skall vara försedda med luftdäck.

2. Däcken på en släpvagn till en motorcykel samt till en tre- och fyrhjuling skall, med undantag av regummerade däck, vara e-godkända i enlighet med direktiv 92/23/EEG, E-godkända i enlighet med en sådan version av reglementet nr 30 eller 75 som till sin kravnivå motsvarar nämnda direktiv eller som uppfyller kraven i standarden FMVSS 109.

3. Beträffande dubbdäck på en släpvagn till ett fordon i kategori L föreskrivs i kommunikationsministeriets förordning om dubbar på fordonsdäck (408/2003).

21 b §
Draganordningar

Draganordningarna på en släpvagn till ett fordon i kategori L och till cyklar skall vara säkra och ändamålsenliga. De skall vara försedda med en anordning som förhindrar oavsiktlig öppning.

21 c §
Obligatoriska lyktor och reflektorer

1. En släpvagn till ett fordon i kategori L och till cyklar skall ha fram-, sido- och bakreflektorer. En släpvagn till en motorcykel, till en tre- och fyrhjuling samt till en lätt fyrhjuling skall dessutom ha körriktningsvisare, bakre positionslyktor och bromslyktor.

2. Lyktor och reflektorer skall befinna sig på vardera sidan av släpvagnen. För en släpvagn som är högst 0,8 meter bred krävs dock endast en bromslykta, en bakre positionslykta och en bakre reflektor.

3. Om antalet lyktor och reflektorer som riktats framåt eller bakåt är jämnt, skall de i fråga om en släpvagn till ett fordon i kategori L och till en cykel placeras på ett avstånd av högst 0,1 meter från släpvagns sida samt på en höjd av minst 0,35 meter. Lyktorna får placeras på en höjd av högst 1,2 meter samt fram- och bakreflektorerna på en höjd av högst 0,9 meter.

21 d §
Körriktningsvisare

1. Körriktningsvisarna skall vara brungula och avge blinkande ljus.

2. Det inbördes avståndet mellan körriktningsvisare skall om möjligt vara minst 0,6 meter.

3. Körriktningsvisarna får inte vara på ett avstånd av mera än 0,3 meter från släpvagns bakre del.

21 e §
Bromslyktor

1. Bromslyktorna på en släpvagn till en motorcykel, en tre- och fyrhjuling samt till en lätt fyrhjuling skall avge rött ljus bakåt. Ljuset skall fungera oberoende av vilken broms på motorcykeln som används. Bromslyktornas glödlampa skall ha en effekt på minst 5 W.

2. Bromslyktorna får inte vara på ett avstånd av mera än 1,0 meter från släpvagns bakre del.

21 f §
Bakre positionslykta

1. De bakre positionslyktorna på en släpvagn till en motorcykel, en tre- och fyrhjuling samt till en lätt fyrhjuling skall avge rött ljus bakåt. Kopplingen för de bakre positionslyktorna skall vara sådan, att de fungerar samtidigt som dragfordonets främre positionslyktor, halvljusstrålkastare och helljusstrålkastare. På en släpvagn till en motorcykel skall glödlampan i de bakre positionslyktorna ha en effekt på minst 2 W.

2. De bakre positionslyktorna får inte vara på ett avstånd av mera än 1,0 meter från släpvagns bakre del.

21 g §
Reflektorer

1. En släpvagn till ett fordon i kategori L och till en cykel skall på vardera sidan ha en brungul sidoreflektor samt på vardera sidan framtill en vit reflektor och baktill en röd reflektor som är triangelformad.

2. Fram- och bakreflektorerna skall vara riktade rakt framåt eller bakåt med en tolerans på högst 10°.

3. De bakre reflektorerna får inte vara belägna på ett avstånd av mera än 1,0 meter från släpvagnens bakre del.

4. Reflektorerna skall vara e-godkända i enlighet med rådets direktiv 76/757/EEG, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 97/29/EG, eller E-godkända i enlighet med en sådan version av reglementet nr 3 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven. Även reflekterande däck som till sin färg och reflexionsförmåga motsvarar kraven i E-reglementet nr 88 godkänns som sidoreflektorer på en släpvagn till cyklar.

21 h §
Stänkskärmar

En släpvagn till en motorcykel, tre- och fyrhjuling samt till en lätt fyrhjuling skall vara försedd med ändamålsenliga stänkskärmar på varje hjul. Stänkskärmarna skall i fråga om hela sin längd motsvara minst däcksbredden och, på en olastad släpvagn, nå minst 60° framåt från ett vertikalt plan genom hjulaxeln och minst 90° bakåt från det. Stänkskärmen behöver dock inte täcka däcket på ovan föreskrivet sätt om fordonets övriga konstruktioner på motsvarande sätt förhindrar stänk.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2003.

Helsingfors den 21 maj 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Överingenjör
Kari Saari

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.