408/2003

Given i Helsingfors den 20 maj 2003

Kommunikationsministeriets förordning om dubbar på fordonsdäck

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 99 § 2 mom. fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002):

1 §
Tillämpningsområde

1. Denna förordning gäller dubbarnas antal och montering på dubbdäck samt dubbarnas massa. Vidare gäller förordningen mätning av dubbkraften hos dubbarna på dubbdäck för nationellt typgodkännande, nedan typgodkännande, samt förfarandet för typgodkännande av dubbar.

2. Förordningen tillämpas på dubbar på däck och på dubbdäck för ett fordon i kategori M, N och L och dess släpvagn. På dubbar på däck och på dubbdäck för ett fordon i kategori L och dess släpvagn tillämpas vad som föreskrivs om personbilsdäck.

2 §
Dubbarnas antal och montering

1. På ett dubbdäck, med en fälgdiameter på högst 13" får det finnas högst 90 dubbar och på ett däck vars fälgdiameter är högst 15" högst 110 dubbar. På ett personbilsdäck som monteras på en större fälg får det finnas högst 130 dubbar och på ett annat däck högst 150 dubbar.

2. Dubbarna skall fästas vid däcket så att mitt på slitbanan minst en tredjedel av banans bredd lämnas utan dubbar. På ett däck för en moped, en motorcykel och en trehjuling samt deras släpvagnar får det likväl finnas dubbar på den mittersta tredjedelen av slitbanan på däcket.

3. Medeltalet av dubbspetsarnas utstick får på ett nytt dubbdäck eller när nya dubbar fästs på ett begagnat däck vara högst 1,2 mm på ett däck för en lätt lastbil och på ett personbilsdäck och högst 1,5 mm på ett lastbilsdäck.

3 §
Typgodkännande av dubbar

1. Dubbarna på dubbdäck skall vara av godkänd typ. En dubb får ha endast en spets och den får inte vara vass eller rörformad. Typgodkännande av dubbar söks hos Fordonsförvaltningscentralen.

2. Villkor för typgodkännande av dubbar är att dubbens statiska dubbkraft, mätt då utsticket är 1,2 mm, i ett personbilsdäck är högst 120 N och att dubbens massa är högst 1,1 g. På ett däck för lätta lastbilar får ovan nämnda dubbkraft vara högst 180 N och massan högst 2,3 g och på ett lastbilsdäck 340 N respektive 3,0 g, mätt då utsticket är 1,5 mm.

3. Fordonsförvaltningscentralen kan även godkänna ett däck med andra dubbar än de som uppfyller villkoren i 2 mom., under förutsättning att det slitage som dubbdäcket orsakar på vägbeläggningen inte är större än det slitage som orsakas av ett dubbdäck med dubbar som uppfyller villkoren i 2 mom.

4 §
Mätningsförrättare

Mätningen av dubbkraften hos dubbar skall utföras vid ett obundet forskningsinstitut som är utrustat med tillräcklig och lämplig mätutrustning.

5 §
Mätning av dubbkraften hos dubbar på personbilsdäck

1. Dubbkraften hos dubbarna på personbilsdäck mäts då dubbarna är installerade i vinterdäck som representerar två vanliga däckfabrikat och som är avsedda för dubbar av den storlek som skall mätas. Av båda däckfabrikaten väljer forskningsinstitutet ut två däck för mätningen så, att det ena däckets bärighet är högst 500 kg och det andra däckets bärighet överstiger 500 kg. Det däck vars bärighet är över 500 kg väljs ut bland storleksalternativen 155/80R13 eller 175/65R14. Det däck vars bärighet är högst 500 kg väljs ut bland storleksalternativen 185/65R14, 175/80R14 eller 195/65R15. Däcken skall levereras till forskningsinstitutet installerade på normenliga fälgar. De däck som testas skall vara minst 2 veckor gamla.

2. Mätningen utförs under följande förutsättningar:

a) mätningen av dubbarns utstick skall utföras före mätningen av dubbkraften; utsticket skall vara 1,2 ± 0,1 mm,

b) lufttrycket i däcket skall vara 200 kPa; 180 kPa fram till den 31 december 2004,

c) forskningsinstitutet utför eller övervakar installeringen av dubbarna,

d) mätningen utförs tidigast inom ett och senast inom två dygn efter installeringen av dubbarna,

e) mättemperaturen är 20 ± 2 °C,

f) på slitbanans båda sidor mäts 10 dubbar i rad, om det inte föreligger särskilda skäl att mäta dubbkraften på en större yta.

3. Mätningen utförs på följande sätt:

a) hjulet belastas med en kraft motsvarande 70 % av däckets bärighet,

b) kraften riktas parallellt med den hjulradie som går genom dubben samt vinkelrätt mot det plan som anger vägytan,

c) mätningen utförs statiskt så att dubben är intryckt i nivå med slitbanan, varvid mätriktningen är densamma som kraftens riktning.

4. Som dubbkraft betraktas medeltalet av de mätresultat som erhållits i den ovan beskrivna mätningen. Som utstick betraktas medeltalet av de uppmätta dubbarnas utstick. Om utsticket avviker från de värden som bestäms i 2 § 3 mom. definieras dubbkraften på följande sätt:

F = Fm * us / um, där

Fm = medeltalet av de uppmätta dubbkrafterna

us = det tillåtna medeltalet av utsticken

um = det uppmätta medeltalet av utsticken

Dubbkraften hos dubbarna på en personbils dubbdäck är medeltalet av dubbkraften hos bilens fyra däck, beräknad enligt formeln ovan.

6 §
Mätning av dubbkraften hos dubbarna på däck för lätta lastbilar och lastbilar

1. Mätningen av dubbkraften hos dubbarna på däck för lätta lastbilar och lastbilar utförs på ett eller flera däck. Storleken på däck för lätta lastbilar är 185R14C8 och storleken på däck för lastbilar är 295/80R22.5 eller motsvarande. De däck som forskningsinstitutet väljer ut skall motsvara något vanligt däckfabrikat och vara konstruerade för dubbar av den storlek som skall mätas.

2. Mätningen utförs under följande förutsättningar:

a) mätningen av dubbarnas utstick skall utföras före mätningen av dubbkraften; utsticket skall vara 1,2 ± 0,1 mm på däcken för lätta lastbilar och 1,5 ± 0,2 mm på lastbilsdäcken,

b) lufttrycket i däcket skall i fråga om däcken för lätta lastbilar vara 300 kPa och i fråga om lastbilsdäcken svara mot den kraft som riktas mot det däck som testas,

c) hålen för dubbarna borras vid behov enligt sökandens anvisningar och så att forskningsinstitutet installerar dubbarna eller så att sökanden installerar dubbarna under institutets övervakning,

3. Förhållandena skall vara desamma under alla mätningar, och mätningen samt eventuella beräkningar skall utföras på det sätt som bestäms i 3 §.

7 §
Dubbar för vissa däck

Om dubben till sin storlek eller beträffande andra egenskaper som inverkar på dubbkraften avviker från andra dubbar och är avsedd endast för vissa däckstyper eller däcksstorlekar, kan dubben mätas tillsammans med ett lämpligt däck med iakttagande av bestämmelserna i 5 och 6 § i övrigt. I sådana fall gäller typgodkännandet av dubben endast då dubben används tillsammans med den däckstyp som den är avsedd för.


1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2003.

2. Genom denna förordning upphävs trafikministeriets förordning av den 3 maj 2000 om mätning av dubbkraften hos dubbarna på bilars dubbdäck (412/2000) jämte ändringar.

Helsingfors den 20 maj 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Överingenjör
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.