398/2003

Given i Helsingfors den 23 maj 2003

Lag om ändring av 25 i § upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/1961) 25 i § 1 mom., sådant det lyder i lag 748/1998, som följer:

25 i §

Teleföretag som tillhandahåller nättjänster i kabeltelevisionsnät får utan hinder av denna lag via ledning för allmänheten vidaresända verk som ingår i sådana radio- och televisionssändningar som avses i 134 § kommunikationsmarknadslagen (393/2003) samtidigt med den ursprungliga sändningen och utan att den ändras.Denna lag träder i kraft den 25 juli 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 112/2002
TrUB 26/2002
RSv 272/2002
Ramdirektiv 2002/21/EG; EGT nr L 108, Auktorisationsdirektiv 2002/20/EG; EGT nr L 108, Tillträdesdirektiv 2002/19/EG; EGT nr L 108, Direktiv om samhällsomfattande tjänster 2002/22/EG; EGT nr L 108

Helsingfors den 23 maj 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.