396/2003

Given i Helsingfors den 23 maj 2003

Lag om ändring av lagen om Rundradion Ab

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 december 1993 om Rundradion Ab (1380/1993) 6 § 1 mom. 9 och 10 punkten, rubriken för 7 a § och 7 a § 2 mom. samt 8 §, av dessa rubriken för 7 a § och 7 a § 2 mom. samt 8 § sådana de lyder i lag 492/2002, samt

fogas till 6 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 746/1998, en ny 11 punkt samt till lagen nya 8 a och 12 a § som följer:

6 §
Förvaltningsrådets uppgifter

På förvaltningsrådet ankommer att


9) övervaka att bolagsstämmans beslut verkställs,

10) sammankalla bolagsstämman och bereda de ärenden som skall behandlas vid stämman,

11) årligen lämna en berättelse om bolagets verksamhet till riksdagen.


3 kap.

Bolagets uppgifter

7 a §
Särredovisning av utbudet

Med särredovisning avses i denna paragraf att för de särredovisade funktionerna per räkenskapsperiod skall uppgöras resultaträkning och för den allmännyttiga verksamheten dessutom balansräkning. Resultaträkningen och balansräkningen, som skall kunna härledas ur bolagets bokföring, skall i tillämpliga delar göras upp enligt bokföringslagen (1336/1997).


8 §
Övriga uppgifter

Bolagsstämman kan besluta att ändra bolagsordningen så att bolaget kan bedriva även annan verksamhet än allmännyttig verksamhet enligt 7 §. Denna verksamhet skall i bokföringen särredovisas från den allmännyttiga verksamheten.

8 a §
Särredovisning av nättjänster

Om bolaget tillhandahåller sådana nättjänster som avses i 2 § kommunikationsmarknadslagen (393/2003), skall det i bokföringen särredovisa verksamhet i anslutning till tillhandahållet av nättjänster från den övriga verksamheten.

Kommunikationsverket övervakar att denna paragraf iakttas. Bolaget skall på Kommunikationsverkets begäran lämna sitt bokslut samt resultaträkningarna och balansräkningarna för de särredovisade funktionerna jämte noter till verket.

5 kap.

Särskilda stadganden

12 a §
Berättelse till Kommunikationsverket

Rundradion Ab skall årligen före utgången av april lämna en berättelse till Kommunikationsverket om den allmännyttiga verksamheten under det föregående kalenderåret. I berättelsen skall lämnas sådana uppgifter som behövs för Kommunikationsverkets tillsyn över televisions- och radioverksamheten. Kommunikationsverket skall avge ett utlåtande om berättelsen till statsrådet före utgången av september.


Denna lag träder i kraft den 25 juli 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 112/2002
TrUB 26/2002
RSv 272/2002
Ramdirektiv 2002/21/EG; EGT nr L 108, Auktorisationsdirektiv 2002/20/EG; EGT nr L 108, Tillträdesdirektiv 2002/19/EG; EGT nr L 108, Direktiv om samhällsomfattande tjänster 2002/22/EG; EGT nr L 108

Helsingfors den 23 maj 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.