392/2003

Given i Helsingfors den 22 maj 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 23 februari 2000 om stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill (187/2000) 16 § 1 mom. och 28 b § 2 mom., av dem 28 b § 2 mom. sådan den lyder i förordning 368/2002, och

fogas till beslutet en ny 5 c samt 22 § 3 mom., som följer:

5 c §
Undantag år 2003 från 1991 års odlingsvillkor

Om undantag år 2003 från 1991 års odlingsvillkor gäller det som föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om undantag år 2003 från 1991 års odlingsvillkor för stöd för jordbruksgrödor (215/2003).

16 §
Skötsel av trädesskiften

Annan bearbetning av träda än sådan som hänför sig till i 17 § avsett anläggande av träda som är täckt av växtlighet samt till i 25 § avsedd sådd skall undvikas. Träda kan gödslas endast i samband med i 17 § avsett anläggande av träda som är täckt av växtlighet samt i 25 § avsedd sådd.


22 §
Den maximala andelen frivillig träda

En producents areal av obligatorisk och frivillig träda kan vara högst lika stor som producentens areal för växter som berättigar till stöd jordbruksgrödor.

28 b §
Exceptionella väderförhållanden

En utvintringsskada på en areal som odlats i enlighet med i 9 § avsedd normal jordbrukarsed på orten kan godkännas som förorsakad av exceptionella väderförhållanden om det på största delen av jordbruksskiftets areal finns ett växtbestånd som möjliggör produktion av en bärgnings- och marknadsduglig skörd. Utvintringsskador skall anmälas skriftligen till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet till exempel på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 166 senast den 15 juni från och med år 2003.Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 maj 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.