390/2003

Given i Helsingfors den 22 maj 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning den 30 juni 2000 om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk (647/2000) 1 a § 1 och 3 mom., 12 § 1 mom., 13 § 1 mom., 19 § 1 mom., 20 § 1 mom., 21 § 1 mom., 22 § 2 mom. och 23 § 2 mom., av dessa lagrum 1 a § 1 och 3 mom. sådana de lyder i förordning 399/2002,

ändras 9 § 2 mom., samt

fogas till förordningen en ny 8 a § som följer:

8 a §
Frånträdande av avtal

Om jordbrukaren frånträder ett avtal som har varit i kraft i tre år så som bestäms i 43 § 1 mom. statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000), kan den jordbrukare som frånträder avtalet inte ingå motsvarande ny avtal under den programperiod som avses i författningens 1 §.

9 §
Ansökan om årlig utbetalning av specialstöd och betalning av specialstöd

Om jordbrukaren har ett avtal om ekologisk produktion, görs betalningen av specialstöd årligen oberoende av när den årliga produktionskontroll som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker (346/2000) utförs på gårdsbruksenheten.Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 maj 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.