389/2003

Given i Helsingfors den 22 maj 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt utbildningsstöd i anslutning till miljöstödet för jordbruk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning den 30 juni 2000 om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt utbildningsstöd i anslutning till miljöstödet för jordbruk (646/2000) 26, 28 och 29 §, av dessa lagrum 28 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 463/2001 och 29 § i sistnämnda förordning,

ändras 4 § 2 mom. samt i bilaga 1 del B femte stycket och i bilaga 2 del A, av dem bilaga 2 del A sådan den lyder i förordning 1207/2000, samt

fogas till förordningen en ny 30 a § som följer:

4 §
Markkartering

Minst ett prov per basskifte skall tas, om basskiftet överstiger 0,5 hektar. Annars skall ett prov tas per fem hektar åker.


30 a §
Frånträdande av förbindelse

Om jordbrukaren frånträder en förbindelse som har varit i kraft i tre år så som bestäms i 43 § 1 mom. statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000), kan den jordbrukare som frånträder förbindelsen inte ingå motsvarande ny förbindelse under den programperiod som avses i författningens 1 §.


Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 maj 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Bilagor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.