375/2003

Given i Helsingfors den 22 maj 2003

Statsrådets förordning om försvarsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003):

1 §
Ministeriets uppgifter

Till ministeriets uppgifter hör

1) beredningen och verkställandet av försvarspolitiken,

2) det militära försvaret,

3) försvarsmaktens sammansättning och ledningsförhållanden,

4) samordningen av totalförsvaret,

5) värnpliktssystemet, den militära utbildningen och det frivilliga försvarsarbetet,

6) det internationella försvarsmaterielsamarbetet och exportövervakningen av försvarsmateriel,

7) ledningen och samordningen av territorialövervakningsmyndigheternas verksamhet,

8) ärenden som gäller nedrustning och rustningskontroll,

9) den militära krishanteringen och den fredsbevarande verksamheten,

10) förvaltningsområdets samhälls- och miljöfrågor.

2 §
Ministeriets ansvarsområde

Till försvarsministeriets ansvarsområde hör utöver vad som föreskrivs i reglementet för statsrådet (262/2003)

huvudstaben och försvarsmakten

försvarsförvaltningens byggverk

delegationen för frivilligt försvarsarbete

uppbådsnämnderna

centralnämnden för uppbådsärenden

VPU Beklädnadsfabrik Ab.

3 §
Organisation

Vid ministeriet finns en försvarspolitisk avdelning, en förvaltningspolitisk avdelning och en resurspolitisk avdelning. I ministeriets arbetsordning föreskrivs om de enheter som hör till avdelningarna.

Vid ministeriet finns dessutom som fristående verksamhetsenheter underställda kanslichefen förvaltningsenheten, enheten för intern revision och informationsenheten samt sekretariatet för säkerhets- och försvarskommittén.

Direktör för en enhet som hör till en avdelning och för en fristående verksamhetsenhet är en tjänsteman som av ministern förordnats till uppgiften.

4 §
Arbetsordning

I arbetsordningen bestäms om styrningen av ministeriets förvaltningsområde, ledningen av ministeriet och om ledningsgrupperna, avdelningarnas och de fristående verksamhetsenheternas ansvarsområden, de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare, beredningen av ärenden samt om vilken tjänsteman som skall avgära ett ärende.

I fråga om den interna organisationen och arbetsfördelningen inom en avdelning eller en fristående verksamhetsenhet bestäms närmare i arbetsordningen eller vid behov i ministeriets interna bestämmelser som utfärdas av chefen för avdelningen eller direktören för verksamhetsenheten.

5 §
Förbehållande av beslutanderätten

Utöver vad som i 16 § lagen om statsrådet och 37 § reglementet för statsrådet föreskrivs om förbehållande av beslutanderätt kan direktören för en fristående verksamhetsenhet i ett enskilt fall förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som annars skulle avgöras av någon underlydande.

6 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är, utöver vad som i 43 § reglementet för statsrådet bestäms om behörighetsvillkor för tjänstemän

1) för förvaltningsdirektör i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för specialforskare, translator, konsultativ tjänsteman, revisionsdirektör, överingenjör och överinspektör högre högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

3) för föredragande högskoleexamen,

4) för äldre avdelningsstabsofficer generalstabsofficersexamen samt för avdelningsstabsofficer officersexamen och fastställd vidareutbildning.

7 §
Titlar

Avdelningscheferna har titeln överdirektör. I arbetsordningen anges de direktörer för en avdelning eller en fristående verksamhetsenhet vilka kan ha titeln försvarsråd.

8 §
Utnämning och anställning av personal

Andra tjänstemän än de som avses i 13 § lagen om statsrådet och 42 § reglementet för statsrådet utnämns och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av försvarsministeriet.

9 §
Rättigheter och skyldigheter för den som tjänstgör som officer

Angående rätten för en officer som avses i 6 § 4 punkten att tillgodoräkna sig tjänsteår samt angående övriga rättigheter och skyldigheter för en sådan officer gäller utöver bestämmelserna i denna förordning i tillämpliga delar vad som bestäms om officerare vid försvarsmakten.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2003.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 20 december 2001 om försvarsministeriet (1368/2001) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 maj 2003

Försvarsminister
Matti Vanhanen

Regeringsråd, som lagstiftningsdirektör
Seppo Kipinoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.