373/2003

Given i Helsingfors den 22 maj 2003

Statsrådets förordning om kommittén för EU-ärenden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli, föreskrivs:

1 §
Kommittén för EU-ärenden

I samband med statsrådets kansli finns en kommitté för EU-ärenden.

2 §
Kommitténs uppgift

Kommittén har till uppgift att vara rådgivande organ för samordning av beredningen av EU-ärenden. Kommittén kan för behandling förelägga EU-ministerutskottet sådana ärenden som den anser det vara motiverat att behandla i utskottet.

3 §
Kommitténs ledamöter

Statsrådet förordnar ledamöterna i kommittén för tre år åt gången. För varje ledamot förordnar statsrådet en personlig suppleant.

Kommittén har högst 17 ledamöter, som skall företräda statsrådets kansli, de övriga ministerierna, justitiekanslersämbetet samt republikens presidents kansli, landskapet Åland och Finlands Bank. Statsrådet utser kommitténs ordförande bland ledamöterna.

4 §
Sektioner

Kommittén kan inrätta sektioner. Till ledamöter i sektioner kan kommittén även kalla utomstående personer. Till ordförande för en sektion kallar kommittén en tjänsteman från det ministerium till vars ansvarsområde de ärenden som behandlas i sektionen huvudsakligen hör.

Till ledamöter i kommittén och dess sektioner, suppleanter, sakkunniga och sekreterare betalas inte arvode.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 26 maj 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 maj 2003

Minister
Paula Lehtomäki

Biträdande chef för
EU-ärenden Jari Luoto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.