363/2003

Given i Helsingfors den 15 maj 2003

Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i miljöskyddsförordningen av den 18 februari 2000 (169/2000) 6 § 1 mom. 12 punkten underpunkt b samt

fogastill 1 § 1 mom. 13 punkten en ny underpunkt c, till 12 § ett nytt 4 mom. och till förordningen en ny 20 a § som följer:

1 §
Tillståndsplikt

Miljötillstånd krävs för följande verksamheter som avses i 28 § 1 mom. miljöskyddslagen (86/2000):


13) avfallshantering samt vatten och avlopp:


c) verksamhet på vilken statsrådets förordning om avfallsförbränning (362/2003) tillämpas,


6 §
Tillståndsärenden som den regionala miljöcentralen behandlar

Om inte något annat följer av 31 § 1 mom. miljöskyddslagen eller av 5 § i denna förordning avgör den regionala miljöcentralen miljötillståndsärenden som gäller följande verksamheter som avses i 28 § 2 mom. miljöskyddslagen samt i 1 § i denna förordning:


12) avfallshantering samt vatten och avlopp:


b) verksamhet på vilken statsrådets förordning om avfallsförbränning tillämpas, samt sådan tillståndspliktig verksamhet enligt 28 § 2 mom. 4 punkten miljöskyddslagen som berörs av 1 § 2 mom. 1 punkten underpunkterna c, f och g i den nämnda förordningen,


12 §
Ytterligare uppgifter om avfall och avfallshantering

Ifall statsrådets förordning om avfallsförbränning tillämpas på verksamheten, skall den tillståndsansökan som gäller driften dessutom innehålla uppgifter om

1) återvinningen av den värme som alstras vid förbränningen,

2) åtgärderna för minskning av mängden och skadligheten i fråga om förbränningsrester samt om återvinningen eller behandlingen av förbränningsresterna.

20 a §
Föreskrifter i tillståndsbeslut som gäller förbränning av avfall

Utöver vad som bestäms i 18 och 19 § skall i miljötillståndet för verksamhet som hör till tillämpningsområdet för statsrådets förordning om avfallsförbränning ingå följande föreskrifter:

1) det brännbara avfallet, angivet enligt avfallsklass på det sätt som i en bilaga till miljöministeriets förordning om en förteckning över de vanligaste typerna av avfall och över problemavfall (1129/2001) bestäms om avfallsklasser, samt de största tillåtna mängder därav som får brännas,

2) anläggningens största tillåtna förbränningskapacitet,

3) utsläppsgränsvärden för de föroreningar som definieras i statsrådets förordning om avfallsförbränning,

4) sådant som gäller övervakningen av avloppsvattnet och åtminstone avloppsvattnets surhetsgrad, temperatur och flöde,

5) provtagning och mätmetoder för kontroll av utsläppsgränsvärdena,

6) registrering och bearbetning av mätresultaten samt presentation av dem för tillsynsmyndigheten.

Miljötillståndet för verksamhet där problemavfall förbränns skall dessutom innehålla föreskrifter om problemavfallets minsta och största massflöde och värmevärde samt om de högsta tillåtna mängderna för olika föroreningar i problemavfallet såsom polyklorerade bifenyler (PCB), pentaklorfenol (PCP), klor, fluor, svavel och tungmetaller.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2003.

Miljötillstånd skall sökas senast den 31 december 2004 för sådan verksamhet enligt 1 § 1 mom. 13 punkten underpunkt c i denna förordning för vars del statsrådets förordning om avfallsförbränning inte har tillämpats i miljötillståndet.

Europeiska Parlaments och Rådets direktiv: 2000/76/EG, EGT nr L 332, 28.12.2000, s. 91

Helsingfors den 15 maj 2003

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Miljöråd
Markku Hietamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.