349/2003

Given i Helsingfors den 15 maj 2003

Statsrådets förordning om utrikesministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från utrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. och 25 § 1 mom. lagen den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003) samt 19 § 2 mom. lagen den 25 februari 2000 om utrikesförvaltningen (204/2000):

1 §
Ministeriets uppgifter

Till utrikesministeriets uppgifter hör

1) beredning och verkställande av utrikes- och säkerhetspolitiken,

2) meddelanden till andra stater och internationella organisationer om utrikespolitiskt betydelsefulla ställningstaganden,

3) fredsbevarande verksamhet, militär och civil krishantering till de delar dessa hör till området för utrikes- och säkerhetspolitiken,

4) uppgifter som hänför sig till multilateral vapenkontroll och nedrustning,

5) internationella människorättsfrågor,

6) beredning och verkställande av Europeiska gemenskapens handelspolitik samt övriga handelspolitiska frågor,

7) internationella handelsekonomiska relationer, myndighetstjänster utomlands för främjande av export och investeringar samt internationellt samarbete när det gäller exportkontroll,

8) beredning och verkställande av biståndspolitiken och utvecklingssamarbetet,

9) frågor som gäller Internationella utvecklingsfonden och utvecklingsfrågor i Världsbanksgruppen samt afrikanska, asiatiska och latinamerikanska utvecklingsbankgrupper, Nordiska utvecklingsfonden och Internationella jordbruksutvecklingsfonden samt delvis frågor som gäller Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken,

10) frågor som gäller humanitärt bistånd,

11) närområdessamarbete,

12) samordning av det nordiska samarbetet,

13) ärenden som gäller beredning och verkställande av fördrag och andra internationella förpliktelser inom ministeriets ansvarsområde och i frågor som inte hör till något annat ministeriums ansvarsområde samt utvecklande av den lagberedning som gäller ikraftsättande av fördrag,

14) ärenden som gäller registrering och deponering av fördrag samt övriga uppgifter som grundar sig på traktaträtten,

15) utvecklande av folkrätten och övriga folkrättsliga frågor,

16) bevakning av finländares intressen och rättigheter utomlands, konsulära tjänster vid beskickningar i utlandet samt styrning av beskickningarna när det gäller andra myndighetsuppgifter,

17) diplomat- och tjänstepass,

18) företrädande av Finland i internationella rättskipnings- och undersökningsorgan samt övriga ärenden som gäller sådana organ,

19) företrädande av Finland i Europeiska gemenskapernas domstolar och i överträdelseförfarandet gällande Finland i dess egenskap av medlem i Europeiska unionen,

20) finska diplomatiska beskickningar och konsulat beskickningar i främmande stater, representationer vid internationella organisationer och sammanslutningar samt övrig utrikesrepresentation,

21) ärenden som gäller internationella organisationer, institutioner och andra sammanslutningar, vilka inte hör till något annat ministeriums ansvarsområde,

22) besök på statsöverhuvuds-, statsminister- och utrikesministernivå, ärenden som gäller det internationella protokollet samt statliga högtidligheter,

23) främmande staters diplomatiska och konsulära representation samt internationella organisationers representation i Finland och

24) internationella medie- och kulturrelationer inom ministeriets verksamhetsområde samt främjande av kännedomen om Finland.

Till utrikesministeriets uppgifter hör dessutom beredning av ärenden som gäller Fonden för industriellt samarbete Ab.

2 §
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns en politisk avdelning, en handelspolitisk avdelning, en utvecklingspolitisk avdelning, en Europaavdelning, en östavdelning, en avdelning för Amerika och Asien, en avdelning för Afrika och Mellanöstern, en avdelning för globala frågor, en administrativ avdelning, en rättsavdelning, en protokollavdelning samt en press- och kulturavdelning. Vid ministeriet finns dessutom ett sekretariat för nordiskt samarbete samt en övervaknings- och inspektionsenhet vilka lyder under statssekreteraren såsom kanslichef.

Närmare bestämmelser om ministeriets organisation utfärdas i arbetsordningen för ministeriet.

3 §
Biträdande organ

I anslutning till ministeriet finns en gallrings- och utbildningsnämnd, en ersättningsnämnd för utrikesrepresentationen och en nämnd för utlandshälsovård.

I anslutning till ministeriet kan även finnas andra biträdande organ enligt vad som bestäms särskilt.

4 §
Ministeriets personal

I uppgifter vid utrikesministeriet tjänstgör tjänstemän som innehar tjänster som är gemensamma för utrikesförvaltningen. Vid ministeriet kan dessutom finnas personal i arbetsavtalsförhållande och praktikanter.

5 §
Förordnanden att sköta uppgifter vid ministeriet

I fråga om de uppgifter vid ministeriet till vilka innehavarna förordnas av republikens president bestäms i lagen om utrikesförvaltningen (204/2000).

Statsrådet förordnar avdelningscheferna, biträdande avdelningscheferna, linjecheferna och konsultativa tjänstemännen till deras uppgifter, samt cheferna för verksamhetsenheter som lyder direkt under statssekreteraren till deras uppgifter, om inte något annat föreskrivs.

Utrikesministeriet förordnar till övriga uppgifter vid ministeriet.

6 §
Behörighetsvillkor för vissa uppgifter

Till uppgiften som avdelningschef, biträdande avdelningschef, linjechef, biträdande protokollchef och konsultativ tjänsteman samt till uppgiften som chef för en verksamhetsenhet som lyder direkt under statssekreteraren förordnas ett utrikesråd.

Till avdelningschef, biträdande avdelningschef och konsultativ tjänsteman vid utvecklingspolitiska avdelningen och någon annan avdelning som huvudsakligen handlägger utvecklingssamarbete kan även ett biståndsråd förordnas. Till biträdande avdelningschef vid press- och kulturavdelningen kan även ett pressråd förordnas.

Till uppgiften som chef för någon annan verksamhetsenhet än en sådan som avses i 1 och 2 mom. förordnas en allmän tjänsteman som innehar en tjänst som utrikessekreterare eller en motsvarande eller högre tjänst, eller en specialtjänsteman som har för uppgiften lämplig högre högskoleexamen.

Behörighetsvillkor i uppgiften som avdelningschef är dessutom förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap, i de övriga uppgifter som nämns i 1 mom. förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet och i praktiken visad ledarförmåga samt i de uppgifter som nämns i 3 mom. lämplighet för ledaruppgifter.

Uppgiften som chef för en linje eller enhet vid ministeriet kan höra till en tjänstemans uppgifter även direkt på grundval av tjänsten enligt vad som bestäms i ministeriets arbetsordning.

7 §
Avgörande av vissa ärenden utan föredragning

Vid protokollavdelningen kan sådana ärenden avgöras utan föredragning som gäller uppehållstillstånd och utlåtanden i skatteärenden i fråga om personalen vid främmande länders och internationella organisationers representationer i Finland.

8 §
Vissa tjänstemäns rätt att förbehålla sig beslutanderätt

Utöver vad som någon annanstans bestäms om tjänstemäns rätt att förbehålla sig beslutanderätten kan en linjechef och en chef för någon annan verksamhetsenhet vid ministeriet förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som annars skall avgöras av en underlydande.

9 §
Titlar

Den linjechef som sköter personalfrågorna har titeln personaldirektör.

10 §
Hänvisningsbestämmelse

I fråga om ministeriet gäller vad som bestäms i reglementet för statsrådet (262/2003), om inte något annat föreskrivs.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 19 maj 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 maj 2003

Minister
Erkki Tuomioja

Lagstiftningsråd
Ari Rouhe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.