331/2003

Given i Helsingfors den 30 april 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 27 december 2001 om fastighetsförrättningsavgift (1561/2001) 2 § 1 mom., 3 § 2 mom., 4 § och 5 § samt bilagan till förordningen som följer:

2 §
Timpriser för beräkning av arbetsersättning

Timpriserna för beräkning av arbetsersättningen för varje påbörjad halvtimme som använts till en förrättning eller ett uppdrag är per deluppdrag

Deluppdrag Timpris euro/timme
1) Beredning av förrättningen och upprättande av handlingar 57 €
2) Förrättningssammanträde 67 €
3) Terrängarbeten vid förrättning 61 €
4) Planering av skifte 60 €
5) Behandling av värderings- och ersättningsärenden 65 €

3 §
Bestämmande av fastighetsförrättningsavgift för styckningsförrättning

Arbetsersättning. Fastighetsförrättningsavgiften för en sådan styckning av ett allmänt område som avses i 22 a § fastighetsbildningslagen (554/1995) bestäms som arbetsersättning. För en styckning som lämnats därhän, återgått eller förfallit skall fastighetsförrättningsavgiften bestämmas som arbetsersättning som dock inte får bestämmas till ett högre belopp än förrättningsavgiften för motsvarade utförd styckning. Vid beräkning av arbetsersättningen vid styckning används 56 euro som timpris för varje påbörjad halvtimme. För en förrättning som inletts som klyvning och efter gradering eller annan värdering ändrats till styckning bestäms fastighetsförrättningsavgiften på samma sätt som för en klyvning.


4 §
Bestämmande av fastighetsförrättningsavgift för ett avgörande i ett ärende som gäller befrielse från inteckning eller inskriven sytning

Förrättningsersättning. Har i samband med en förrättning ett avgörande träffats i ett ärende som gäller att en registerenhet som bildas eller sådana områden eller andelar i ett samfällt område som överförs till en registerenhet skall befrias från inteckning eller inskriven sytning, bestäms som fastighetsförrättningsavgift för åtgärden en förrättningsersättning om 140 euro för varje ovan nämnd registerenhet.

Arbetsersättning. Fastighetsförrättnings-avgiften i ett ärende som gäller befrielse från inteckning eller inskriven sytning, bestäms som arbetsersättning när en förrättning, i samband med vilken ärendet har behandlats, har inställts, återtagits eller förfallit eller när man avstått från begäran om befrielse. Arbetsersättningen får dock inte bestämmas till ett högre belopp än den förrättningsersättning som föreskrivs i 1 mom. Vid beräkning av arbetsersättningen används 60 euro som timpris för varje påbörjad halvtimme.

5 §
Förrättningsersättning för sammanslagning av fastigheter

För sammanslagning av fastigheter på ansökan är förrättningsersättningarna följande:

Avgörande Förrättningsersättning
Sammanslagning av fastigheter
1) i fall som avses i 214 § 1 mom. och 2 mom. 2 punkten fastighetsbildningslagen, när två fastigheter sammanslås, 115 €
eller
2) i fall som avses i 214 § 2 mom. 1 punkten fastighetsbildningslagen, när två fastigheter sammanslås, 230 €
samt
3) tilläggsavgift för varje annan fastighet som skall sammanslås 39 €

Vad som i 1 mom. 1 och 3 punkten föreskrivs, tillämpas också när en fastighet enligt 39 § 2 mom. lagen om samfällda skogar (109/2003) sammanslås till en samfälld skog.


Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2003.

Helsingfors den 30 april 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Martti Niemelä

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.