327/2003

Given i Helsingfors den 24 april 2003

Statsrådets förordning om ändring av befolkningsdataförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

upphävs i befolkningsdataförordningen av den 22 oktober 1993 (886/1993) 25 a § 3 mom., sådant det lyder i förordning 995/1994, samt

ändras 4 § 1 mom. 22 punkten och 34 §, sådana de lyder i förordning 1064/1999, som följer:

4 §
Uppgifter om finska medborgare

Om finska medborgare registreras i befolkningsdatasystemet förutom personbeteckningen


22) den elektroniska kommunikationskod som ingår i medborgarcertifikatet och den tekniska identifieringsuppgift som används vid skapandet av den.


34 §
Identifiering av den som ansöker om medborgarcertifikat

När befolkningsregistercentralen utfärdar för elektronisk kommunikation avsedda medborgarcertifikat för andra kort eller tekniska anordningar än vad som avses i 23 § 2 och 3 mom. befolkningsdatalagen skall den som tar emot ansökan identifiera sökanden med hjälp av ett av polisen utfärdat giltigt inhemskt pass eller identitetskort, körkort som utfärdats den 1 oktober 1990 eller därefter eller, om den identifiering som hänför sig till ansökan i de fall som avses i 5 mom. nämnda paragraf har utförts av polisen, med hjälp av det särskilda dokument om identifiering som polisen tillställt mottagaren.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 24 april 2003

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Regeringsråd
Tarja Hyvönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.