318/2003

Given i Helsingfors den 16 april 2003

Statsrådets förordning om betalning av ersättning till vissa pälsdjursfarmare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sådana statsunderstöd som avses i statsbudgeten för 2003 under moment 30.01.49 och beviljas pälsdjursfarmare som ersättning för förluster föranledda av döda pälsdjur, nedan ersättning.

2 §
Ersättningstagare

Ersättning kan beviljas enskilda, sammanslutningar av enskilda samt samfund som 2002 idkat pälsdjursuppfödning och som lidit ekonomiska förluster på grund av att pälsdjur avlivats till följd av att Ab Terjärv Frys Oy levererat förorenat foder den 4 och 5 oktober 2002.

3 §
Ersättningsbelopp

För avlivade djur beviljas inom ramen för det anslag som beviljats i statsbudgeten högst 68,50 euro i ersättning per avlivad blåräv och högst 21,50 euro per avlivad mink. Om den ersättning som beräknas på grundval av godtagbara ansökningar är större än nämnda belopp, skall ersättningen sänkas.

Om det sammanlagda beloppet av den ersättning som betalats eller skall betalas till sökanden med stöd av denna förordning eller på andra grunder skulle vara större än 92,95 euro per avlivad blåräv eller 28,83 euro per avlivad mink, betalas ersättning enligt denna förordning inte för den överstigande delen. Den ersättning som erhållits på andra grunder anses omfatta alla ersättningar som betalas på grundval av direkta och indirekta skador som förorsakats av det skadefall som avses i 2 §, oberoende av ersättningsgrunden.

4 §
Förutsättningar för ersättning

Förutsättningar för att ersättning beviljas är att

1) de handlingar som är nödvändiga för att förutsättningarna för ersättning skall kunna konstateras lämnas in som bilaga till ansökan om ersättning,

2) beslutet om att de pälsdjur som utgör grund för ansökan om ersättning skall avlivas följde av den botulism som förorsakades av foder som förorenats av Clostridium botulinum-bakterien och levererats av Ab Terjärv Frys Oy den 4 och 5 oktober 2002,

3) förebyggande vaccineringar av de minkar som ligger till grund för ansökan om ersättning har utförts,

4) den behandlande veterinären har bestämt att de pälsdjur som ligger till grund för ansökan om ersättning skall avlivas med stöd av 11 § djurskyddsförordningen (396/1996),

5) sökanden i sin ansökan om ersättning förbinder sig att återbetala det ersättningsbelopp som på grund av någon annan ersättning överstiger det i 3 § 2 mom. fastställda beloppet, samt

6) sökanden i sin ansökan om ersättning ger sitt samtycke till att den myndighet som övervakar stödet har rätt att också hos enskilda, sammanslutningar av enskilda, företag och samfund inhämta nödvändiga upplysningar om sökanden och om ansökan om ersättning för avgörande av ansökan samt för utbetalning, övervakning och uppföljning av ersättningen.

5 §
Ansökan om ersättning

I denna förordning avsedd ersättning skall sökas hos Österbottens arbetskrafts- och näringscentral senast den 30 maj 2003.

Ansökan om ersättning skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 180_02.

6 §
Anmälningsskyldighet

Ersättningstagaren är skyldig att för Österbottens arbetskrafts- och näringscentral skriftligen uppge övriga ersättningar som han eller hon har ansökt om och erhållit för samma skadefall efter det att ansökan lämnades in.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 23 april 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 april 2003

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.