310/2003

Given i Helsingfors den 11 april 2003

Handels- och industriministeriets förordning om bestämning av el som är berättigad till stödet för elproduktionen

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § 4 mom. lagen den 30 december 1996 om accis på elström och vissa bränslen (1260 /1996), sådant det lyder i lag 1168/2002:

1 §

Denna förordning gäller det stöd som av statsmedel utbetalas för elström som produceras med de bränslen som nämns i 8 § 1 mom. 3―8 punkten lagen om accis på elström och vissa bränslen.

2 §

Med ved eller träbaserade bränslen avses skogsflis, sågspån, bark och avlut som uppstår som biprodukter inom skogsindustrin, virkesrester som uppkommer vid rivnings- eller byggnadsverksamhet samt motsvarande annat bränsle av träsubstans.

3 §

Den mängd producerad el som är berättigad till stöd beräknas för varje skatteperiod som en procentuell andel av den totala mängd el som produceras vid kraftverket. Den procentuella andelen fås genom att man bestämmer andelen energi i det bränsle som berättigar till stöd av den totala mängd bränsleenergi som används vid kraftverket. Om flera bränslen som berättigar till stöd används vid elproduktionen bestäms den mängd elsom är berättigad till stöd skilt för varje bränsle.

4 §

Vid bestämmande av mängden producerad el och bränsle som används för produktion av el gäller följande begränsningar:

1) om ett kraftverk har sådana system för produktion av el som inte använder de bränslen som berättigar till stöd, skall den el som produceras och det bränsle som används i dem avdras från den totala mängden producerad el och från den totala mängden bränsleenergi som används vid anläggningen,

2) om en anläggning för produktion av el har donkeypannor eller dylika som inte deltar i elproduktionen räknas inte det bränsle som används i dem till de bränslen som används vid kraftverket.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 31 december 1997 om bestämning av el som produceras med ved eller träbaserade bränslen (15/1998).

Helsingfors den 11 april 2003

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Jukka Saarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.