309/2003

Given i Helsingfors den 11 april 2003

Handels- och industriministeriets förordning om kraftverks apparatur för egen förbrukning

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 13 punkten lagen den 30 december 1996 om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996), sådan den lyder i lag 1168/2002:

1 §

Sådana apparater för egen förbrukning som avses i 2 § 13 punkten lagen om accis på elström och vissa bränslen är:

1) apparatur vid vattenkraftverks vattenledningar,

2) apparatur som behövs vid bränslebehandlingen,

3) till kärnreaktor ansluten apparatur,

4) till kraftverks pannor ansluten apparatur,

5) till kraftmaskin ansluten apparatur,

6) till generator ansluten apparatur,

7) apparatur som behövs för leverering av elektricitet till nätet,

8) apparatur som behövs vid kondensation samt

9) annat maskineri och annan apparatur inom kraftverksområdet som används vid energiproduktionen, upprätthållandet av beredskapen eller energiöverföringen.

2 §

Till apparatur för egen förbrukning hänförs även kraftverks uppvärmnings-, belysnings- och luftkonditioneringsapparatur, apparatur i kraftverks reparationsverkstad, lager och kontrollrum, apparatur i sådana laboratorie-, kontors- och socialutrymmen som hör till kraftverket samt apparatur för utomhusbelysning inom kraftverksområdet.

Till egen förbrukning räknas inte förbrukning av elektrisk energi i klubb-, inkvarterings- eller representationslokaler, matsal, eluttag för motorvärmare på parkeringsplatsen eller bostäder respektive bostadsområden som är belägna inom kraftverksområdet eller i dess närhet.

3 §

Till apparatur för egen förbrukning hänförs även den apparatur och det maskineri som behövs för lagring och transport av bränslen inom kraftverksområdet samt för försättande av bränslen i brännbart skick samt apparatur och maskineri som behövs för miljöskydd till den del dessa används för kraftverkets egna behov.

I egen förbrukning inberäknas också förbrukning av elektrisk energi i ett kraftverks elpanna till den del den värme som pannan producerar används för kraftverkets egna behov. Om den värme som elpannan producerar transporteras utanför kraftverket, inberäknas den elenergi som elpannan förbrukar till denna del inte i egen förbrukning.

4 §

Till vattenkraftverks apparatur för egen förbrukning hänförs även pumpar för regleringsmagasin och stranddammar, liksom även ytströmsalstrare, knippkran, flottningsränna och fiskhiss.

I egen förbrukning inberäknas inte förbrukning av elektrisk energi i sådana fiskodlingsanstalter som behövs för fullgörande av fiskutplanteringsålägganden eller sådan avgiftsfri elektricitet som kompenserar olägenheter av att ett kraftverk byggs och inte heller överflödselektricitet.

5 §

Till apparatur för egen förbrukning i en cellulosafabriks kraftverk hänförs även sådan apparatur i indunstningsanläggningen för neutralisering och förtorkning av avlut, som behövs för försättande av avlut som skall användas såsom bränsle i brännbart skick, till ångpanna anslutna rökgasfilter och -tvättare samt apparatur och maskineri som behövs för upplösning och klarning, motsvarande behandling av aska, eller som hör till den s.k. recoveryprocessen.

Till apparatur för egen förbrukning i en cellulosafabriks kraftverk hänförs dock inte svavelugn och absorberingstorn. Till apparatur för egen förbrukning hänförs inte heller sådan apparatur som behövs vid kausticering av sodalut, klarning av vitlut och tvättning eller förbränning av mesa.

6 §

Till apparatur för egen förbrukning i den kemiska industrins och den övriga processindustrins kraftverk hänförs också den apparatur i processpannsanläggningar som producerar ånga för turbinbruk samt apparatur i anläggningar för bränslebehandling som t.ex. förgasningsanordningar.

Till apparatur för egen förbrukning i processpannsanläggningar räknas bl.a. apparatur för matar- och cirkulationsvatten, anordningar för råvaruinmatning, anordningar för miljöskydd samt sådana luft- och processgaskompressorer och fläktar som används för energiproduktion.

7 §

Energiförlusterna vid de transformatorer och annan motsvarande apparatur som behövs för leverering av elektrisk energi till elnätet inberäknas i egen förbrukning.

Energiförlusterna vid transformatorer och annan motsvarande apparatur som hör till elnätet utgör dock inte egen förbrukning.

8 §

Fjärrvärmekraftverks fjärrvärmepumpar med vilka värmeenergin överförs utanför kraftverket räknas som apparatur för egen förbrukning.

Vid fjärrvärmenät belägna fjärrvärmepumpar är dock inte apparatur för egen förbrukning.

9 §

Används apparatur för egen förbrukning i avsevärd mån för andra än kraftverkets egna behov, skall denna apparaturs förbrukning av elektrisk energi uppdelas i egen och övrig förbrukning.

Kan dylik uppdelning inte göras genom mätning eller beräkningar, skall den utföras genom uppskattning.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 30 december 1996 om kraftverks apparatur för egen förbrukning (1261/1996).

Helsingfors den 11 april 2003

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Jukka Saarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.