307/2003

Given i Helsingfors den 10 april 2003

Statsrådets förordning om ändring av 5 och 34 § statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning den 13 mars 2002 om transport av farliga ämnen på järnväg (195/2002) 5 § 1 mom. och 34 § 1 mom., samt

fogas till 34 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

5 §
Klassificering av farliga ämnen

De farliga ämnena indelas i följande transportklasser:

Klass 1 Explosiva ämnen och föremål
Klass 2 Gaser
Klass 3 Brandfarliga vätskor
Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen
Klass 4.2 Självantändande ämnen
Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
Klass 5.1 Oxiderande ämnen
Klass 5.2 Organiska peroxider
Klass 6.1 Giftiga ämnen
Klass 6.2 Smittförande ämnen
Klass 7 Radioaktiva ämnen
Klass 8 Frätande ämnen
Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål

34 §
Olyckshändelser och anmälan om dem

Om det vid transport av ett farligt ämne inträffar en sådan olyckshändelse som till följd av läckage eller av andra orsaker medför risk för att människor, egendom eller miljön skadas, skall transportören eller den som ansvarar för lastningen eller lossningen omedelbart anmäla det inträffade till nödcentralen, meddela räddningsmyndigheten de uppgifter den behöver och vidta lämpliga skyddsåtgärder.

Om olyckan är en sådan olycka som avses i kapitel 1.8 i bilagan till kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (278/2002), såsom läckage av farligt ämne, omedelbart hotande fara för läckage av farligt ämne, skada på människor, egendom eller miljön eller en händelse på grund av vilken hjälp begärts av myndigheterna, skall transportören omedelbart lämna Banförvaltningscentralen och Centralen för undersökning av olyckor en olycksrapport enligt den modell som ingår i nämnda förordning av ministeriet. Om det är fråga om transport av radioaktivt ämne skall rapporten lämnas även till strålsäkerhetscentralen.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

De bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft får tillämpas till och med den 30 juni 2003.

Helsingfors den 10 april 2003

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Överingenjör
Liisa Virtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.