295/2003

Given i Helsingfors den 10 april 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2003

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 1 och 2 mom. samt 64 § 2 och 3 mom. lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), av dessa lagrum 64 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 44/2000:

1 kap.

Allmänt

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om användning av bevillningsfullmakten och anslagen under moment 30.14.49, 30.14.61 och 30.14.62 i statsbudgeten för år 2003 samt av de medel som skall anvisas i gårdsbrukets utvecklingsfonds dispositionsplan för 2003 då stöd beviljas och betalas för de ändamål som anges i 2 mom.

Denna förordning tillämpas vid beviljande av stöd enligt 10 § 1 mom. 1 och 2 punkten samt 16, 17, 21, 22 och 32 § lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), nedan finansieringslagen, för utveckling av gårdsbrukets struktur, liksom även enligt 10 § 1 mom. 1 och 5 punkten och 3 mom. samt 16, 21 och 32 § finansieringslagen, för stödjande av annan företagsverksamhet. Denna förordning tillämpas vid betalning av stöd som har beviljats enligt denna förordning, oavsett av vilket års anslag stödet betalas.

Av de medel som avses i 1 mom. ovan beviljas inte stöd för projekt i anslutning till fiske. Av medel som har anvisats för verkställande av programmet POMO+ beviljas inte stöd för företag som avses i 14 § 1 mom. statsrådets förordning om utveckling av landsbygden (609/2000).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) EU:s förordning om utveckling av landsbygden rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar,

2) kommissionens tillämpningsförordning kommissionens förordning (EG) nr 1750/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden,

3) mål 1-område område som berörs av mål 1-program som avses i 4 § 9 punkten lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (1353/1999),

4) landsbygdsprogram program som avses i 8 a § 2 mom. finansieringslagen,

5) landskapets samarbetsdokument dokument som anges i 21 § 1 mom. 1 punkten lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna,

6) statliga lån lån som beviljas av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond,

7) räntestödslån ett i 23 § 2 mom. finansieringslagen avsett lån som beviljats av ett kreditinstitut och i fråga om vilket stöd för sänkning av räntan betalas från anslaget under moment 30.14.49 i statsbudgeten

8) stöd bidrag, ränteförmån för statligt lån, räntefrihet för statligt lån och friår i fråga om amorteringar på statliga lån, räntestöd för räntestödslån, i 24 § 1 mom. finansieringslagen avsedd befrielse från ställande av säkerhet för lån samt stöd som hänför sig till statsborgen,

9) delfinansierat stöd stöd i vars finansiering Europeiska gemenskapen (EG) deltar med medel ur Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket eller EG:s strukturfond,

10) nationellt stöd stöd som är en utgift som helt och hållet betalas med anslag ur statsbudgeten eller med medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond,

11) landsbygdsföretag företag som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten finansieringslagen;

12) programmet POMO+ ett program som motsvarar gemenskapsinitiativprogrammet LEADER+ och varom bestäms i statsrådets förordning om verkställande av gemenskapsinitiativprogrammet LEADER+ (514/2001);

13) gemenskapsinitiativprogrammet INTERREG III ett i artikel 20.1.a i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna avsett gemenskapsinitiativ;

14) primär förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter sådan sortering, packning, förvaring, förädling eller annan behandling av jordbruksprodukter som avses i bilaga I till Romfördraget och efter vilken produkten fortfarande är en jordbruksprodukt.

3 §
Finansiering

Om inte något annat föreskrivs i denna förordning, tillämpas denna förordning på såväl det nationella stödet som den delfinansierade och den nationella andelen av det delfinansierade stödet.

På delfinansierat stöd tillämpas dessutom vad som bestäms i EU:s förordning om utveckling av landsbygden och i kommissionens tillämpningsförordning samt vad som bestäms med stöd av dem eller i kompletterande EU-lagstiftning eller med stöd av den. Vid beviljande av stöd beaktas dessutom vad som i mål 1-programmen eller programmen för utveckling av landsbygden eller i andra motsvarande EG-program har avtalats om styrning av stöden inom regionen i fråga.

2 kap.

Investeringar på gårdsbruksenheter

4 §
Stödtagare

Vad som i detta kapitel föreskrivs om investeringar som genomförs på gårdsbruksenheter och förutsättningar gällande gårdsbruksenheter tillämpas även på gemensamma investeringar som görs av ett eller flera landsbygdsföretag som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten finansieringslagen samt på investeringar som avses i 11 § 3 mom. 2–4 punkten statsrådets förordning om utveckling av landsbygden (609/2000).

5 §
Stödobjekt

Stöd kan beviljas på det sätt som föreskrivs i denna förordning

1) för sådan nybyggnad, utvidgning och grundlig reparation av husdjursbyggnader som hänför sig till

a) mjölkboskapsskötsel,

b) köttboskapsskötsel,

c) svinhushållning,

d) fårskötsel,

e) getskötsel, eller

f) kalkonproduktion,

2) för investeringar i grundlig reparation eller, i stället för grundlig reparation, nybyggnad i anslutning till broilerproduktion,

3) för ombyggnad av burhönshus till golvhönshus och byggande av nya golvhönshus,

4) för byggande, utvidgning och grundlig reparation av förvaringsutrymmen för jord- och skogsbruksmaskiner,

5) för byggande, utvidgning och grundlig reparation av foderförråd och produktlager,

6) för byggande, utvidgning och grundlig reparation av varm- och kalluftstorkar som är avsedda för torkning av spannmål eller hö samt för anskaffning av flyttbara spannmålstorkar,

7) för täckdikning,

8) för anskaffning av jord- och skogsbruksmaskiner och jord- och skogsbruksredskap,

9) för anskaffning av dött speciallösöre för fårskötsel,

10) för anskaffning av avelsfår och avelsnötkreatur,

11) för investeringar i trädgårdsodling,

12) för investeringar i hästhushållning,

13) för investeringar som hänför sig till pälsdjursuppfödning,

14) för investeringar i biodling,

15) för investeringar som hänför sig till annan jordbruksproduktion än sådan som avses i 1–3, 6 eller 12–14 punkten,

16) för investeringar som hänför sig till annan företagsverksamhet än jord- och skogsbruk,

17) för investeringar som gäller djurs välfärd och hygien,

18) för byggande av broar och åkervägar som behövs vid gårdsbruk,

19) för investeringar i gårdsplaner som används för produktion, t.ex. beläggning av gårdsplanen,

20) för investeringar som främjar miljövård,

21) för investeringar i gårdsbruksenheters värmecentraler,

22) för anskaffning av elaggregat,

23) för förbättring av arbetsmiljön.

24) för investeringar som gäller vattentjänster.

Stöd enligt 1 mom. 1, 2, 4–6, 11–17, 20, 21 och 23 punkten kan beviljas även för anskaffning av en byggnad som ligger på arrendejord, om anskaffningen är ekonomiskt fördelaktigare än byggande eller grundlig reparation av en motsvarande byggnad och den byggnad som skaffas kan användas på ett ändamålsenligt sätt för avsett ändamål. Stödet beviljas som stöd i anslutning till lån på samma villkor som stöd som beviljas för byggande av en motsvarande byggnad. Om endast bidrag skulle beviljas för motsvarande byggande, kan räntestödslån till högst 80 procent på motsvarande maximala stödnivåer beviljas för anskaffning av byggnader.

Av medel som har anvisats för verkställande av gemenskapsinitiativprogrammet LEADER+ eller programmet POMO+ kan beviljas stöd enbart för investeringar som avses i 1 mom. 15 och 16 punkten. Av medel som har anvisats för verkställande av gemenskapsinitiativprogrammet INTERREG III kan stöd beviljas enbart för anskaffning för gemensamt bruk av maskiner och redskap som avses 1 mom. 8 punkten samt för investeringar som avses i 1 mom. 4, 5, 11, 15, 16 och 19 punkten och som anses ha vikt inom en riksgränsöverskridande näringsverksamhet.

6 §
Anskaffning av djur

Stöd beviljas inte, med de undantag som anges i 2 mom., för anskaffning av djur.

Stöd kan beviljas för anskaffning av avelsfår och avelsnötkreatur så som anges i 18, 19 och 20 §. Dessutom kan stöd vid startande eller betydligt utvidgande av företagsverksamhet beviljas för anskaffning av hästar som används i sådan verksamhet som avses i 27 §.

7 §
Mjölkboskapsskötsel

Stöd kan beviljas för i 5 § 1 mom. 1 punkten underpunkt a avsedda byggnadsinvesteringar som hänför sig till mjölkboskapsskötsel, om för den gårdsbruksenhet som ansökan gäller vid beviljandet av stödet som referenskvantitet för mjölk enligt 4 § lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995) har fastställts minst en sådan kvantitet som motsvarar 7 200 liter per mjölkkoplats enligt det antal djurplatser som finns på gårdsbruksenheten efter investeringen. Om det efter investeringen finns flera djurplatser på gårdsbruksenheten än vad som föreskrivs ovan, kan stöd beviljas endast för den andel av de godtagbara byggnadskostnaderna som motsvarar den andel som det maximala antalet djurplatser enligt referenskvantiteten utgör av gårdsbruksenhetens mjölkkoplatser.

Stöd beviljas inte för grundlig reparation av en byggnad om det finns färre än 12 mjölkkoplatser på en gårdsbruksenhet som avses i 1 mom.

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. tillämpas också om ansökan gäller mer än en gårdsbruksenhet.

8 §
Gränserna för djurplatser vid svinhushållning

I 5 § 1 mom. 1 punkten underpunkt c avsett stöd för byggnadsinvesteringar i anslutning till svinhushållning kan beviljas en sådan gårdsbruksenhet som efter investeringen har högst 6 000 platser för avvanda smågrisar under 35 kg, 3000 slaktsvinplatser eller 400 suggplatser.

Om investeringen omfattar både platser för avvanda smågrisar och suggor anses platserna för avvanda smågrisar ingå i suggplatserna. Om investeringen omfattar både slaktsvinplatser och suggplatser anses en suggplats motsvara 6,5 slaktsvinplatser. Om investeringen omfattar både slaktsvinplatser och platser för avvanda smågrisar anses en slaktsvinplats motsvara 2,0 platser för avvanda smågrisar. Om det efter investeringen finns flera djurplatser på gårdsbruksenheten än vad som föreskrivs ovan, kan stöd beviljas endast för den del av de godtagbara byggnadskostnaderna som motsvarar den andel som antalet djurplatser enligt de ovan angivna maximala antalen djurplatser utgör av hela byggnadsinvesteringen.

När det gäller det maximala antalet djurplatser måste det utöver djurplatserna på gårdsbruksenheten också tas hänsyn till det antal djurplatser som motsvarar stödtagarens, stödtagarens makes eller makas och de minderåriga barnens ägarandel i övriga svinhushållningsföretag. Om en sammanslutning eller två eller flera fysiska personer tillsammans ansöker om stöd för ett gemensamt suggstall på två eller flera gårdsbruksenheter måste det antal djurplatser på gårdsbruksenheterna som de sökande eller delägarna förfogar över tas i beaktande.

9 §
Suggstall

Vid beviljande av stöd för i 5 § 1 mom. 1 punkten underpunkt c avsedda byggnadsinvesteringar i anslutning till svinhushållning betraktas som suggstall ett svinhus som gör att det på gårdsbruksenheten finns eller uppstår minst 60 suggplatser och av vars svinplatser över hälften är suggplatser. Som suggstall betraktas också ett sådant grisningsstall inom en suggring vars årliga kalkylerade antal grisningsgånger är minst 130. Vid beviljande av stöd betraktas som suggstall även ett svinhus som gör att det på gårdsbruksenheten finns eller uppstår minst 500 platser för avvanda smågrisar och av vars kalkylerade antal svinplatser över hälften är avsedda för uppfödning av avvanda smågrisar.

Andra svinhus än de som avses i 1 mom. betraktas som slaktsvinhus.

När stödets belopp prövas skall investeringen anses gälla suggstall, som avses i 1 mom., om vid byggande, utvidgning eller ombyggnad det kalkylerade antalet suggplatser eller platser för avvanda smågrisar utgör minst hälften av svinplatserna som ingår i byggnadsinvesteringen.

10 §
Suggringar

Vid suggringens centralenhet får finnas högst 1 000 suggplatser. Denna gräns tillämpas oaktat vad som sägs i 8 § även på en suggrings centralenhet som hör till en enskild delägarlägenhet i suggringen och där suggor hålls även vid andra tidpunkter än under grisnings- och digivningsperioden.

Med i 1 mom. avsedd suggring anses sådan organisering av produktionen att suggorna förs från suggringens centralenhet till delarlägenheter för grisning och digivning eller att suggorna grisar vid centralenheten och huvuddelen av grisarna levereras till delägarlägenheter för uppfödning.

11 §
Broilerproduktion

För investeringar som gäller i 5 § 1 mom. 2 punkten avsedd broilerproduktion kan beviljas stöd om gårdsbruksenhetens produktionskapacitet i fråga om broilerproduktionen inte ökar på grund av de investeringar som stöds.

12 §
Hönshushållning

Vid beviljande av stöd för byggande av ett sådant nytt golvhönshus som avses i 5 § 1 mom. 3 punkten skall 20 § djurskyddsförordningen (396/1996) iakttas.

13 §
Förvaringsutrymmen för jord- och skogsbruksmaskiner

En förutsättning för beviljande av stöd för investeringar som avses i 5 § 1 mom. 4 punkten är att maskinhallen är oisolerad och att fasaderna huvudsakligen är av trä. Beviljande av stöd hindras inte av att hallen innehåller en värmeisolerad gårdsverkstad för reparation av egna maskiner om den är måttligt stor med beaktande av antalet maskiner och redskap på gården och deras beskaffenhet.

14 §
Anskaffning av flyttbara torkar

Vid anskaffning av en sådan flyttbar spannmålstork som avses i 5 § 1 mom. 6 punkten tillämpas, bortsett från stödnivån eller stödformen, de bestämmelser som i övrigt gäller anskaffning av maskiner.

15 §
Täckdikning

Stöd enligt 5 § 1 mom. 7 punkten kan beviljas

1) för täckdikning av åker, för komplettering och förnyande av täckdikning,

2) för täckdikning av öppna diken för att förbättra åkerskiftenas form,

3) för investeringar i små pumpstationer som är nödvändiga för säkerställande av att täckdikningen fungerar.

16 §
Anskaffning av jord- och skogsbruksmaskiner och jord- och skogsbruksredskap

Stöd kan beviljas för anskaffning av maskiner och redskap som avses i 5 § 1 mom. 8 punkten enbart om maskinen eller redskapet skaffas för gemensamt bruk så att maskinen används i gårdsbruk på två eller flera gårdsbruksenheter. Stöd kan dock beviljas för anskaffning av en sådan maskin för upptagning av potatis och sockerbetor som används endast på en gårdsbruksenhet samt för anskaffning av maskiner och redskap som behövs vid hanteringen av jordbruksprodukter och försättandet av dem i handelsdugligt skick. Stöd kan också beviljas för anskaffning av sådana foderutdelningsvagnar eller foderutdelningsanordningar för nötkreatur som används endast på en gårdsbruksenhet, dock inte för anskaffning av kompaktlastare eller motsvarande. Dessutom kan stöd beviljas för anskaffning av maskiner och redskap som används endast på en gårdsbruksenhet såsom 14 §, 17 §, 21 § 3 mom., 22 §, 23 §, 25–29 §, 31 § och 32 § stadgas.

Maskinen eller redskapet anses komma i gemensam användning om

1) maskinen eller redskapet skaffas för samägande eller av en sammanslutning eller ett andelslag för delägarnas gårdsbruksenheter,

2) maskinen eller redskapet skaffas av en jordbrukare som har ingått ett skriftligt avtal om utförande av arbete med en eller flera andra jordbrukare, eller

3) maskinen eller redskapet skaffas av en jordbrukare som har kommit överens om utbyte av arbete med en eller flera sådana jordbrukare som i stället utför maskinarbete på sökandens gårdsbruksenhet.

När en maskin eller ett redskap anskaffas på ett sätt som avses i 1 mom. för gemensamt bruk är en förutsättning för beviljande av stöd att stödet i stödansökan söks för investeringar som uppgår till minst 9 000 euro och som gäller anskaffning av en eller flera maskiner eller redskap. Det beviljas inte stöd för anskaffningen av en sådan maskin eller ett sådant redskap som anges i 1 mom. och som skall användas på en gård om anskaffningspriset är under 5 000 euro.

I 1 mom. avsett stöd beviljas inte för anskaffning av jordbruks- eller skogstraktorer. Stöd beviljas inte heller för anskaffning av avverkningsmaskiner.

Vid anskaffning av en maskin eller ett redskap för annan maskinentreprenad än sådan som avses i 2 mom. 2 punkten tillämpas bestämmelserna i 27 §.

17 §
Speciallösöre som behövs för fårskötsel

Som i 5 § 1 mom. 9 punkten avsett dött speciallösöre som behövs för fårskötsel avses fårstängsel, inhägnader för behandling av får, vågar, fårklippningsanordningar, utfodringsvagnar och utfodringsburar samt annat lösöre som behövs särskilt för fårskötsel.

18 §
Anskaffning av avelsfår

Vid beviljande av stöd för en sådan anskaffning av avelsfår som avses i 5 § 1 mom. 10 punkten bör sökanden vid anskaffning av baggar ha en besättning på minst 30 tackor som används för avel eller sådana tacklamm som är ett år gammalt senast den 30 april det år som följer på anhängiggörande av ansökan. Vid anskaffning av tackor bör hjorden efter anskaffningen omfatta minst 50 tackor som används för avel eller ovan avsedda tacklamm.

Stöd kan beviljas för anskaffning av sådana avelsfår med hjälp av vilka i synnerhet djurbeståndets köttegenskaper förbättras.

Stöd kan beviljas för

1) för anskaffning av sådana avelsfår vilkas renrasighet kan visas genom ett officiellt härstamningsbevis,

2) för anskaffning av sådana korsningstackor vilkas fäder och mödrar är av köttras.

Stöd beviljas inte för anskaffning av tackor som har lammat mer än tre gånger.

Anskaffningen av avelsfår kan beviljas stöd en enda gång under djurets livstid. Beviljandet av stöd förutsätter att baggarna hålls på gårdsbruksenheten i minst ett halvt år och tackorna eller tacklammen under minst en lamning samt under den tid då lammet diar.

Stöd för anskaffning av tackor eller tacklamm beviljas inte, om sökanden under halvåret före anhängiggörandet av ansökan mot vederlag har överlåtit en eller flera tackor eller ett eller flera tacklamm till livs. Ett villkor för beviljandet av stöd är att den som får stöd för anskaffning av får av honkön inte under det halvår som följer efter det att ansökan har gjorts anhängig säljer en sådan tacka eller ett sådant tacklamm till livs för vars anskaffning stöd inte har beviljats.

Med tillstånd av arbetskrafts- och näringscentralen får ett djur för vilket stöd har beviljats överlåtas på det sätt som bestäms i 46 § 3 mom. 3 punkten finansieringslagen.

Det anskaffningspris som berättigar till stöd är

1) i fråga om baggar högst 500 euro,

2) i fråga om bagglamm under ett år högst 340 euro,

3) i fråga om tackor högst 270 euro,

4) i fråga om tacklamm under ett år högst 240 euro. Stöd kan beviljas bara för den del av köpesumman som inte överstiger det maximipris som nämns i 1, 2, 3 eller 4 punkten ovan. Om anskaffningspriset är lägre än det maximipris som berättigar till stöd, bestäms stödet utgående från anskaffningspriset.

De anskaffade tackornas och baggarnas härstamning skall vara känd i minst två generationer bakåt och djuren skall vara registrerade i en i Finland godkänd avelsorganisations officiella register. Beviljande av stöd för djur som importeras till Finland förutsätter att djuren registreras i ovan nämnda register.

När stöd beviljas för anskaffning av avelsfår avses med avelsfår av köttras får tillhörande följande raser: Dala, Dorset, Oxford down, Rygja, Shropshire och Texel.

19 §
Kraven i hälsoövervakningsprogrammet gällande fårhushållning

Utöver vad som bestäms i 18 § är en förutsättning för beviljande av stöd för anskaffning av avelsfår att säljarens gård i Finland uppfyller kraven i de hälsoövervakningsprogram som kommer att tillämpas. Med hälsoövervakningsprogram avses i denna förordning scrapieövervakningsprogrammet och programmet för bekämpning av maedi-visna. Om en hjord omfattar färre än 40 tackor eller getter behöver den inte höra till scrapieövervakningsprogrammet. Däremot bör gården ha status M3 i programmet för bekämpning av maedi-visna.

20 §
Anskaffning av avelsnötkreatur

Stöd kan beviljas för anskaffning av avelsnötkreatur som avses i 5 § 1 mom. 10 punkten och som behövs inom sådan nötköttsproduktion som baserar sig på dikor, om

1) tjuren är av köttras, minst tio månader gammal, stambokförd och har ett totalavelsvärde, eller om det saknas, ett väntat värde på minst +5,

2) avelsnötkreaturet av honkön är av köttras, minst sex månader gammal och har kalvat högst tre gånger eller motsvarande nötkreatur som uppkommit genom korsning och som är av köttras till minst 75 procent enligt ett officiellt härstamnings- eller stamboksbevis.

När det gäller importerade djur måste sökanden bevisa att djuret fyller de krav som anges i 1 mom. En importerad tjur skall nå upp till den nivå som motsvarar den angivna avelsnivån, och för att bevisa detta måste sökanden vid behov begära ett utlåtande från en expert inom nötkreatursavel.

Anskaffningen av avelsnötkreatur kan beviljas stöd en enda gång under djurets livstid. Stödet beviljas för anskaffning av högst en tjur per påbörjat antal av 15 dikor eller kvigor som fyller ett år senast den 31 maj. Beviljandet av stöd förutsätter att tjurarna hålls på gårdsbruksenheten under minst en betesperiod och djuren av honkön under minst en kalvning samt under den tid då kalven diar.

Stöd för anskaffning av dikor eller kvigor beviljas inte, om sökanden under ett år före det att ansökan har gjorts anhängig mot vederlag har överlåtit en eller flera dikor eller kvigor till livs. Ett villkor för beviljandet av stöd är att den som får stöd för anskaffning av nötkreatur av honkön inte under det halvår som följer efter det att ansökan har gjorts anhängig säljer en sådan diko eller kviga till livs, för vars anskaffning stöd inte har beviljats.

Med tillstånd av arbetskrafts- och näringscentralen får ett djur för vilket stöd har beviljats överlåtas på det sätt som bestäms i 46 § 3 mom. 3 punkten finansieringslagen.

Det anskaffningspris som berättigar till stöd är

1) i fråga om tjurar högst 2 500 euro,

2) i fråga om kvigor mellan sex och tolv månader högst 1 000 euro,

3) i fråga om kvigor över tolv månader samt dikor högst 1 350 euro. Stöd kan beviljas bara för den del av köpesumman som inte överstiger det maximipris som nämns i 1, 2 eller 3 punkten. Om anskaffningspriset är lägre än det maximipris som berättigar till stöd, bestäms stödet utgående från anskaffningspriset.

När stöd beviljas för anskaffning av avelsnötkreatur avses med avelsnötkreatur av köttras nötkreatur tillhörande följande raser: Aberdeen Angus, Blonde d'Aquitaine, Charolais, Dexter, Hereford, Highland Cattle, Limousin, Piemontese och Simmental.

21 §
Stödobjekt inom trädgårdsodlingen

I 5 § 1 mom. 11 punkten avsett stöd kan beviljas för beviljas för investeringar i byggande, utvidgning och grundlig reparation som gäller

1) växthus eller andra produktionsutrymmen som behövs i växthusproduktion eller trädgårdsproduktion på friland,

2) värmecentraler,

3) lager,

4) hygienutrymmen för plockare på självplockningsgårdar,

5) andra motsvarande byggnader som betjänar trädgårdsproduktionen.

Ett växthus anses inte som byggnad om det saknar en fast grund, dess ramkonstruktioner är flyttbara och täckmaterialet är enkel plast och om det varken finns fast uppvärmning eller bevattning i växthuset.

Stöd kan också beviljas för anskaffning av maskiner och redskap som betjänar trädgårdsproduktionen samt av annat motsvarande lösöre.

22 §
Stöd för trädgårdsodling i form av räntestödslån

Vid trädgårdsodling på friland kan stöd endast beviljas i form av räntestöd för räntestödslån, om det är fråga om

1) anskaffning av plantor av fruktträd och bärbuskar,

2) andra investeringar som hänför sig till sådan företagsverksamhet som anges i 1 punkten.

23 §
Hästhushållning

Med investeringar i hästhushållning avses i 5 § 1 mom. 12 punkten sådana investeringar som behövs vid uppfödning av hästar samt investeringar vilkas huvudsakliga syfte är att främja uppfödningen av hästar. Då hästar används i annan produktions- eller serviceverksamhet tillämpas bestämmelserna i 27 § på investeringsstödet.

24 §
Pälsdjursuppfödning

Stöd enligt 5 § 1 mom. 13 punkten kan beviljas för sådan utvidgning av byggnader som beror på att mink- och rävburar byts ut mot större på det sätt som förutsätts i djurskyddslagen (247/1996) och vid vilken pälsdjursfarmens produktionskapacitet inte ökar på grund av att stöd beviljas.

Stöd kan beviljas även för en sådan byggnadsinvestering där pälsdjursfarmen av miljöskyddsskäl flyttas från ett grundvattenområde till en ny plats. Härvid kan stöd beviljas endast för den del av de godtagbara kostnaderna som motsvarar pälsdjursfarmens tidigare produktionskapacitet.

Stöd kan dessutom beviljas för sådana byggnadsinvesteringar som innebär att farmens skugghus ersätts med hallar, samt för omringande av farmen med ett sådant stängsel varmed djuren hindras att rymma från farmen.

25 §
Biodling

Stöd enligt 5 § 1 mom. 14 punkten kan beviljas för anskaffning av bikupor som behövs vid biodling, för byggande, utvidgning och grundlig reparation av behandlingslokaler och lager samt för anskaffning av honungsslungor och andra maskiner och anordningar.

26 §
Andra produktionsinriktningar inom jordbruket

För i 5 § 1 mom. 15 punkten avsedda investeringar kan beviljas stöd om det gäller investeringar som är nödvändiga inom någon annan form av jordbruk än sedvanlig husdjursproduktion eller sedvanligt åkerbruk.

Sådana andra former av jordbruk som avses i 1 mom. är produktion av gäss, ankor eller motsvarande fjäderfä, svampodling, farmuppfödning av vilt, plockning av vilda bär och svampar, primär förädling av lantbruksprodukter samt annan verksamhet som motsvarar ovan avsedd produktion och verksamhet och som räknas som jordbruk.

Stöd kan dock inte beviljas för en sådan investering som främjar köttproduktion av bison, emu eller struts eller uppfödning av bison, emu eller struts.

27 §
Annan företagsverksamhet på gårdsbruksenheter

I 5 § 1 mom. 16 punkten avsedd verksamhet för vilken stöd kan beviljas är

1) torvproduktion,

2) annan maskinentreprenad som bedrivs med gårdsbruksenhetens produktionsredskap eller i övrigt från gården än entreprenad som gäller egentligt jordbruksarbete,

3) serviceproduktion med utnyttjande av jordbrukets produktionsegendom inklusive djur eller av gårdsbruksenhetens bostadsbyggnader,

4) programservice och annan immateriell service där landsbygden utnyttjas,

5) varuproduktion som småskalig företagsverksamhet,

6) annan företagsverksamhet som motsvarar verksamhet enligt 1–5 punkten.

Stöd beviljas dock inte för anskaffning av jordbruks- och skogstraktorer eller flerprocessmaskiner för drivning.

28 §
Djurens välbefinnande och hygien

Då stöd beviljas för i 5 § 1 mom. 17 punkten avsedda investeringar bör bestämmelserna i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen samt vad som föreskrivs med stöd av djurskyddslagen beaktas. Som dylika stödberättigade investeringar betraktas bland annat de investeringar som avses i 2 och 3 mom.

I äggproduktionen kan stöd beviljas för investeringar för ersättande av hönsburar med sådana inredda burar som uppfyller kraven i djurskyddslagen och i djurskyddsförordningen samt i bestämmelser som utfärdats med stöd av djurskyddslagen.

Inom pälsdjursuppfödningen kan stöd beviljas för investeringar där mink- och rävburar ersätts med större burar som fyller de krav som ställs i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen samt i de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av djurskyddslagen. Dessutom kan stöd också beviljas för investeringar som innebär att rävburarna förses med vilohyllor för djuren.

Stöd får inte beviljas för investeringar som hänför sig till bekämpning av plasmacytos och inte för sådana investeringar gällande djurs välfärd och hygien som ökar gårdens produktionskapacitet.

29 §
Miljövård

Stöd enligt 5 § 1 mom. 20 punkten kan beviljas för investeringar som på ett ekonomiskt och ändamålsenligt sätt främjar miljövården.

Stöd kan beviljas för byggande, utvidgning och grundlig reparation som gäller

1) gödselstad för torr- eller flytgödsel, flytgödselpåse eller annat motsvarande byggande av gödselstad,

2) urinbehållare,

3) kompostbehållare,

4) reningssystem för gårdsbruksenheters avloppsvatten,

5) pressaftsbehållare och pressaftsbrunnar,

6) fasta betong- och plastbottnar för grönfoderstuka,

7) rastgårdar med uppsamlingsbrunnar,

8) lagringsutrymmen och redskap för dött djur,

9) andra byggnadsobjekt som motsvarar investeringar enligt 1–8 punkten.

Stöd kan dessutom beviljas för anskaffning av blandare för flytgödsel och torv och deras lyftanordningar, av luftnings- och inmyllningsanordningar samt slangspridare för flytgödsel samt av andra med dessa anordningar jämförbara maskiner och redskap. Stöd kan även beviljas för anskaffning av utrustning för förvaring av döda djur. Dessutom kan stöd beviljas för investeringar som gäller system för att ta tillvara och recirkulera bevattningsvatten vid växthus- eller plantskoleföretag samt för därtill hörande vattenreningssystem. Med plantskoleföretag avses företag som bedriver produktion av plantor till prydnadsträd och prydnadsbuskar, perenner eller plantor till bär- och fruktväxter.

30 §
Gårdsbruksenheters värmecentraler

Stöd enligt 5 § 1 mom. 21 punkten kan beviljas för byggande, utvidgning och grundlig reparation av en sådan värmecentral som utnyttjar spillvärme, värme från vattendrag, luften eller marken, trä eller annat förnybart bränsle eller vind eller sol.

I form av delfinansiering kan stöd beviljas endast för sådana värmecentraler som utnyttjar trä.

31 §
Anskaffning av elaggregat

För anskaffnings- och installeringskostnader som uppstår till följd av ett sådant elaggregat som avses i 5 § 1 mom. 22 punkten kan beviljas stöd, om aggregatet införskaffas som ett reservsystem för elproduktion för att kontinuiteten i jordbruksproduktionen skall kunna tryggas.

32 §
Förbättrande av arbetsmiljön

Stöd för enligt 5 § 1 mom. 23 punkten kan beviljas för investeringar vilkas syfte är att förbättra utdelningen av foder eller arbetsergonomin eller genomföra någon annan betydande förbättring av arbetsmiljön.

33 §
Vattentjänster

Stöd för sådana ändamålsenliga vattentjänstinvesteringar på en gårdsbruksenhet som beror på den exceptionella torkan år 2002 kan beviljas om investeringsbehovet huvudsakligen förorsakas av gårdsbruksenhetens produktionsrelaterade behov.

Stöd kan beviljas för vattentjänstarrangemang på en fastighet, så som för kostnader som förorsakas av anskaffning och byggande av brunnar och andra vattentäkter, pumpar och pumpstationer, vattencisterner, vattenbehandlingsanordningar och vattenledningar utomhus.

Stöd kan beviljas också för en fastighet som är belägen utanför vattentjänstverkets verksamhetsområde för anskaffning och byggande av en vattenledning som behövs för anslutning till vattentjänstnätet. Stöd beviljas inte för anslutningsavgift till ett vattentjänstverk.

Arbetskrafts- och näringscentralen skall begära utlåtande av den regionala miljöcentralen om huruvida investeringsbehovet beror på den exceptionella torkan år 2002 och investeringen är ändamålsenlig.

34 §
Stöd i form av delfinansiering för investeringar på gårdsbruksenheter

Inom mål 1-området beviljas stöd för i 5 § 1 mom. 1 a–d punkten avsedda investeringar i form av delfinansiering.

Stöd för gårdsbruksenheters värmecentraler vilka avses i 30 § samt för investeringar som avses i 26 och 27 § kan inom mål 1-området beviljas i form av delfinansiering om den gårdsbruksenhet som får stöd ligger inom ett sådant landskap vars samarbetsdokument möjliggör beviljandet av stöd och det finns EU-medel för ändamålet. Inom området för landbygdsprogrammet kan stöd beviljas för motsvarande ändamål om landskapets samarbetsgrupps landsbygdssektion vid beslut om styrning av medel och om urvalskriterierna gällande projekten har beslutat att använda medel för ändamålet i fråga.

Stöd för investeringar som avses i 26 och 27 § beviljas bara i form av delfinansierat stöd.

35 §
Undantag i vissa fall

Då stöd beviljas kan avvikelse göras från villkoren i 29 och 32 §, om avvikelsen är liten, om investeringen trots avvikelsen främjar de mål som eftersträvas med hjälp av stödformerna i fråga och om det finns grundad anledning till avvikelsen.

Om investeringen genomförs så, att flera verksamheter ingår i samma byggnad eller projekthelhet, avgörs stödformen och stödnivån enligt den verksamhet som investeringen huvudsakligen gäller. Delfinansierat stöd får emellertid inte beviljas för en sådan del av en investering som inte uppfyller villkoren för delfinansierat stöd eller som inte ingår i programmet i fråga.

3 kap.

Investeringar på andra ställen än gårdsbruksenheter

36 §
Verksamhet som stöds

Stöd för investeringar kan beviljas sådana landsbygdsföretag samt sådana i 3 § 2 mom. och 10 § 3 mom. finansieringslagen avsedda företag som bedriver företagsverksamhet utanför gårdsbruksenheten om verksamheten hänför sig till

1) annan förädling av skogsbruksprodukter än kemisk träförädling,

2) produktion av tjänster eller produkter,

3) förmedling och marknadsföring av produkter som anges i 1 och 2 punkten med undantag av minuthandel med jordbruksprodukter,

4) förmedling och marknadsföring av produkter eller tjänster som anges i 27 §,

5) produktion av företagstjänster,

6) annan med verksamhet enligt 1–5 punkten jämförbar verksamhet som bedrivs i samarbete med landsbygdsföretag.

Vad som bestäms i 35 § 2 mom. tillämpas också på investeringar som avses i 1 mom.

När ett stöd som avses i 1 mom. beviljas skall det beaktas att man inte genom stödet främjar sådana projekt och åtgärder som det enligt 2 kap. är förbjudet att stöda eller som får stödas i en begränsad omfattning.

Är det fråga om anskaffning av en fastighet för sådan verksamhet som avses i 1 mom., tillämpas vid beviljandet av stöd 39 § 1 mom. 3 punkten samt 2 och 3 mom. Vid beviljande av stöd för anskaffning av en byggnad på arrendejord iakttas i tillämpliga delar 5 § 2 mom.

Stöd beviljas inte för investeringar för förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter. Stöd kan trots allt beviljas ur programmet LEADER + till de företag som avses i 1 mom. Stödet beviljas som delfinansierat bidrag ur anslag i statsbudgeten.

4 kap.

Utvecklings- och startstöd för företag

37 §
Utvecklingsstöd för företag

Stöd för utveckling av landsbygdsföretag samt av företag som avses i 3 § 2 mom. och 10 § 3 mom. finansieringslagen kan beviljas för kostnader som avses i 48 § 1 mom. statsrådets förordning om utveckling av landsbygden

1) till högst 90 procent av de godtagbara kostnader som avses i 48 § 1 mom. 1 punkten statsrådets förordning om utveckling av landsbygden och till högst 50 procent av de godtagbara kostnader som avses i momentets 2–5 punkt,

2) till högst 75 procent av de godtagbara kostnaderna om den utvecklingsåtgärd som skall stödas angår jordbruk som idkas på gården och om syftet med den är att väsentligt förändra eller förbättra förfaringssätt, produktionsmetoder eller marknadsföring på en gårdsbruksenhet eller utveckla samarbete mellan landsbygdsföretag,

3) till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna om den utvecklingsåtgärd som skall stödas gäller utvecklingen i fråga om förädlingen och marknadsföringen av de produkter som avses i bilaga I till EG:s grundfördrag. Stöd beviljas inte för de utvecklingsåtgärder som avses i 48 a § statsrådets förordning om utveckling av landsbygden.

För stöd som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten tillämpas vad som bestäms i 48 § 5 mom. statsrådets förordning om utveckling av landsbygden.

Stöd för de åtgärder som avses i 1 mom. 1 och 3 punkten kan beviljas endast i delfinansierad form genom att det i tillämpliga delar iakttas vad som bestäms i 34 § 2 mom. För åtgärder enligt 1 mom. 2 punkten beviljas stödet som bidrag med nationella medel, så att stödet beviljas delfinansierat för åtgärder angående produktion som avses i 26 §. Stöd som finansieras med medel som har anvisats för verkställande av programmet POMO+ beviljas dock enbart av nationella medel.

38 §
Startstöd för företag

Stöd för startande och utvidgande av landsbygdsföretags verksamhet enligt 3 § 1 mom. 4 punkten finansieringslagen samt av företag enligt 3 § 2 mom. och 10 § 3 mom. finansieringslagen kan beviljas enligt 49 § statsrådets förordning om utveckling av landsbygden.

Stöd kan beviljas endast i form av delfinansiering som bidrag för kostnader enligt 49 § 1 mom. statsrådets förordning om utveckling av landsbygden med iakttagande i tillämpliga delar av 34 § 2 mom. ovan. Stöd för kostnader enligt 49 § 3 mom. i nämnda förordning beviljas dock av nationella medel som bidrag. Dessutom beviljas stöd som finansieras med medel som har anvisats för verkställande av programmet POMO+ enbart av nationella medel.

5 kap.

Markförvärv

39 §
Stödobjekt

För markförvärv kan beviljas stöd endast i anslutning till lån. Stöd kan beviljas för

1) förvärv av tillskottsåker och skogstillskottsområde,

2) anskaffning av en gårdsbruksenhet eller en del därav,

3) anskaffning av en produktionsbyggnad jämte grund,

4) anskaffning av en andel i samfälld skog,

5) betalning av inlösningsandel för en gårdsbruksenhet eller en del av den när gårdsbruksenheten på grund av avvittring och arvsskifte förblir i sökandens uteslutande besittning,

6) betalning av utjämning för en gårdsbruksenhet som på grund av avvittring förblir i sökandens uteslutande besittning,

7) betalning av utfyllnad av laglott för en gårdsbruksenhet eller en del av den som testamenterats till sökanden, om hela gårdsbruksenheten förblir i sökandens besittning.

Stöd beviljas inte till den del som det område som skall förvärvas jämte eventuella byggnader är avsett till andra ändamål än gårdsbruk. Om området och de byggnader som är belägna på det huvudsakligen är avsedda att användas för annan verksamhet än gårdsbruk, beviljas inte stöd till någon del. I 1 mom. 3 punkten avsett stöd som hänför sig till markköpslån får inte beviljas för anskaffning av en sådan produktionsbyggnad som ligger på arrendejord. Om stöd som hänför sig till lån som beviljas för ändamålet i fråga föreskrivs i 5 § 2 mom.

Stöd kan beviljas för förvärv av tillskottsjord endast om den köpeskilling som berättigar till stöd är minst 8 400 euro.

Stöd för markförvärv beviljas inte av medel som har anvisats för verkställande av det regionala utvecklingsprogrammet för landsbygden, gemenskapsinitiativprogrammen LEADER+ och INTERREG III och programmet POMO+.

40 §
Godtagbara kostnader för markförvärv

Till stödberättigat vederlag räknas

1) ett lån som sökanden enligt överlåtelsehandlingen har förbundit sig att betala eller ansvara för och som har beviljats med stöd av finansieringslagen, lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/ 1994), landsbygdsnäringslagen (1295/1990), lagen om gårdsbruksenheter (188/1977) eller annan i 59 § 1 och 2 mom. landsbygdsnäringslagen nämnd lagstiftning, eller motsvarande statens försäljningsprisfordran som har uppstått med stöd av ovan nämnda lagstiftning eller lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966);

2) en annan kredit som gäller den lägenhet som förvärvas och som sökanden enligt överlåtelsehandlingen har förbundit sig att betala eller ansvara för;

3) den köpeskilling eller del av den som skall betalas till säljaren eller till personer som säljaren anger.

Sådana i 1 mom. 1 punkten avsedda lån och försäljningsprisfordringar som med stöd av 18 § statsrådets förordning om vissa lån som beviljas för utveckling av landsbygden (808/2000) inte kan överföras på sökandens ansvar skall betalas senast då det lån som avses i detta kapitel lyfts. Då ett lån som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten lyfts skall företes verifikat enligt vad därom bestäms särskilt i ovan nämnda förordning av statsrådet.

41 §
Maximala kostnader för markförvärv

Stöd kan beviljas endast för sådant markförvärv där priset på åker eller skogsmark som används för gårdsbruksändamål inte överstiger gängse pris på orten. Härvid skall beaktas var det markområde som är föremål för anskaffningen är beläget, storleken, markens beskaffenhet, dikningen, avståndet från driftscentrum och andra med dessa jämförbara omständigheter som inverkar på den produktiva nyttan av området, samt vid förvärv av byggd mark byggnadernas läge, storlek och skick. Sökanden skall förete en aktuell skogsplan över den skogsmark som skall förvärvas eller en annan tillförlitlig uppskattning av markens och trädbeståndets värde för skogsbruksändamål.

Om ett område eller en fastighet anskaffas för något annat ändamål än gårdsbruksändamål skall det gängse priset för området och de eventuella byggnader som finns där bedömas med tanke på det ändamål för vilket de anskaffas.

42 §
Det maximipris för jordbruksmark för vilket lån kan beviljas

Oberoende av att det vederlag som betalas för jordbruksmark uppfyller förutsättningarna enligt 40 och 41 § räknas som anskaffningspris för vilket lån kan beviljas inte den del av anskaffningspriset som överstiger följande maximipriser:

Arbetskraft- och näringscentral Maximipris för vilket lånkan beviljas, euro/ha
Södra Österbotten, Birkaland, Österbotten, Satakunta, Nyland och Egentliga Finland 6 000
Tavastland, Sydöstra Finland och Norra Österbotten 5 000
Södra Savolax, Mellersta Finland och Norra Savolax 3 500
Norra Karelen, Kajanaland och Lappland 2 500

Om ett område som ingår i samma köp är beläget på två eller flera arbetskrafts- och näringscentralers område avgörs det maximipris för vilket lån kan beviljas på grundval av den arbetskrafts- och näringscentral på vars område huvuddelen av det område som skall förvärvas är beläget.

Lån får inte beviljas till den del anskaffningspriset överstiger den köpeskilling för vilken lån kan beviljas.

6 kap.

Startstöd för unga odlare

43 §
Startstödets belopp

Bidragsandelen av startstödet för unga odlare kan uppgå till högst 22 000 euro. Ränteförmån i form av startstöd som hänför sig till statligt lån kan beviljas till ett belopp av högst 22 000 euro.

För anskaffning av lösöre kan beviljas statslån till högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna.

44 §
Godtagbara kostnader som föranleds av starten

Vad som i 41 § föreskrivs om godtagbara kostnader för markförvärv gäller också den andel av startstödet som beviljas i form av stöd i samband med ränta på lån till den del lånet beviljas för markförvärv.

Godtagbara kostnader för anskaffning av lösöre på grund av etablering är

1) godtagbara anskaffningskostnader för produktionsdjur som skaffats i samband med förvärvet av gårdsbruksenheten eller under det år som följer på etableringen,

2) anskaffningskostnader för maskiner och redskap som skaffats i samband med förvärvet av gårdsbruksenheten eller under det år som följer på etableringen och som behövs i gårdsbruksenhetens produktion som den unga odlaren börjar driva.

7 kap.

Förbättrande av boendemiljön

45 §
Bevarande av den traditionella miljön

I syfte att bevara den traditionella miljön kan stöd beviljas för reparation och förbättring av bland annat väder- och vattenkvarnar, sommarladugårdar, bodar, loft och andra traditionella magasinsbyggnader, landskapsmässigt värdefulla lador, slanstängsel samt båthus. Stöd kan även beviljas för investeringar som behövs för vård av det traditionella landskapet under det första året efter det att vården har börjat. I dessa investeringar kan ingå kostnader för uppförande av stängsel samt anskaffning av högst tre får som kan beta i den traditionella miljön. Stöd beviljas inte om för åtgärden har beviljats annat stöd eller om vidtagandet av åtgärden är en förutsättning för erhållande av något annat stöd, exempelvis miljöstöd för jordbruket.

Om det är fråga om ett eller högst tre landsbygdsföretags gemensamma anskaffning beviljas stöd med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs om gårdsbruksenheters investeringar. Om investeringen inte gäller egendom som återinsätts i produktionen, om investeringen förbättrar trivseln i bygemenskapen eller området och om utöver landsbygdsföretagen andra instanser deltar i genomförandet av investeringen, tillämpas på investeringarna vad som särskilt bestäms i förordning av jord- och skogsbruksministeriet om godtagbara kostnader för projekt för utveckling av landsbygden, vilken utfärdas med stöd av 7 § finansieringslagen.

46 §
Grundlig reparation av byggnader

Stöd kan beviljas för grundlig reparation av arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

47 §
Förbättrande av boendemiljön

Stöd kan i syfte att förbättra boendemiljön på gårdsbruksenheterna beviljas för åtgärder med hjälp av vilka byggnadernas och områdets miljömässiga kvalitet förbättras genom reparationer och ändringsarbeten. Ändringarna kan omfatta mindre utvidgnings- och rivningsarbeten på byggnader och konstruktioner, om arbetena är nödvändiga med tanke på helhetsintrycket av byggnadskomplexet och området. Stöd kan också beviljas för att byggnadsdelar, konstruktioner och andra delar av gården återställs i ursprungligt skick eller annars i ett sådant skick som är lämpligt med tanke på områdets historia, om det är motiverat av kulturhistoriska skäl.

Föremål för stödberättigade åtgärder kan vara byggnaders väggbeklädnadsmaterial och andra byggnadsdelar som inverkar på fasadens utseende, tak, dörrar och fönster jämte yttre målning, staket, portar, skyddstak och övriga konstruktioner. Föremål för stödberättigade åtgärder kan vara även kör- och gångvägar på gården inklusive eventuella diken samt iståndsättning av olika slag av anläggningar med planteringar. Stöd kan dock inte beviljas för trädgårdsland för nyttoväxter eller fruktträd och bärbuskar som hör dit.

48 §
Minimibeloppet av investeringar som berättigar till stöd

För förbättrande av sådan boendemiljö som inte hänför sig till något annat bostadsbyggnadsprojekt eller någon annan investering på gårdsbruksenheten kan beviljas stöd endast om investeringen uppgår till minst 5 000 euro.

8 kap.

Boendestöd

49 §
Bostadsbyggande

Stöd enligt 22 § 1 mom. finansieringslagen kan beviljas för förbättrande av bostadsförhållandena på gårdsbruksenheterna.

50 §
Maximal köpeskilling för anskaffning av bostadsfastigheter

För anskaffning av en bostadsfastighet kan beviljas stöd endast om köpeskillingen för hela den anskaffade fastigheten är högst 76 000 euro inom Nylands arbetskrafts- och näringscentrals område och 59 000 euro i övriga delar av landet.

Stöd kan beviljas för anskaffning av en viss kvotdel av bostadsfastigheten endast om köpeskillingen inte överskrider det belopp av den maximala köpeskillingen för hela bostadsfastigheten som motsvarar kvotdelen.

Vad som i 41 § föreskrivs om godtagbart anskaffningspris gäller även anskaffning av bostadsfastigheter.

Om den som ansöker om ett stöd redan äger en bostad anses dock som godtagbart anskaffningspris högst det överlåtelsepris som erhållits för bostaden i fråga eller, om bostaden inte ännu har överlåtits, skillnaden mellan dess värde och anskaffningspriset för den bostadsfastighet som skall förvärvas, så att överlåtelsepriset för bostaden eller dess värde minskas med de krediter som hänför sig till bostaden.

51 §
Maximibeloppet av lån

Lån för anskaffning av en bostadsfastighet kan beviljas till ett belopp av högst 17 000 euro. Maximibeloppet är bundet till fastigheten. Det har ingen inverkan på lånets maximibelopp huruvida bostadsfastigheten skaffas i en eller flera delar.

9 kap.

Vissa begränsningar av rätten till stöd

52 §
Europeiska gemenskapens bestämmelser om kostnader som berättigar till stöd

Då ovan i 4–26, 28–32, 35 och 39–44 § avsett nationellt stöd beviljas iakttas vad som bestäms om förutsättningarna för beviljande av stöd i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbrukssektorn (2000/C 28/02). I fråga om ett nationellt eller från EUGFJ delfinansierat i 36 § avsett stöd gäller på motsvarande sätt vad som bestäms i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd för små och medelstora företag (96/C 213/04).

När det är fråga om verksamhet som hänför sig till annan produktion än jordbruk och stödet beviljas enligt villkoren för av försumbart stöd, skall stödets belopp under de tre år som föregått beviljandet av stödet, inklusive det stöd som beviljats enligt regeln för försumbart stöd uppgå till högst 100 000 euro. Vid beviljande av stöd iakttas vad som bestäms i kommissionens meddelande om försumbart stöd (96/C 68/03) (de minimis-stöd) eller i kommissionens förordning som ersätter meddelandet.

53 §
Mellanskillnad

Då en maskin eller ett redskap anskaffas så att en del av köpeskillingen kvittas genom att en använd maskin eller ett använt redskap ges som vederlag, anses som stödberättigad kostnad endast skillnaden mellan priset på den maskin eller det redskap som anskaffats och på den maskin eller det redskap som överlåtits.

54 §
Kostnader som inte omfattas av stödet

Stöd beviljas inte för följande kostnader eller kostnadsandelar:

1) kostnader som annars skulle godkännas som en andel av mervärdesskatten, om inte den som ansöker om stödet företer en godtagbar utredning av skattemyndigheten över att det inte är möjligt att erhålla återbäring av mervärdesskatt för kostnader som hänför sig till ifrågavarande verksamhet,

2) kostnader som föranleds av traktering när företaget idkat PR-verksamhet,

3) andra kostnader för verksamheten som föranleds av företagets sedvanliga affärsverksamhet,

4) projekt som direkt hänför sig till export eller import.

55 §
Andelen av eget arbete vid byggnads- och annat arbete

Då ett investeringsstöd som beviljats som delfinansierat betalas och övervakas anses som värde av stödtagarens eget arbete 8,50 euro i timmen i sedvanligt arbete och 13,50 euro i timmen om stödtagaren har utbildning eller långvarig arbetserfarenhet i den bransch som arbetet gäller. Som värde av arbete som utförts med traktor eller en maskin som kan jämföras med en traktor anses 25 euro i timmen och som värde av arbete som utförts med grävmaskin eller motsvarande maskin 34 euro i timmen. Andelen eget arbete beaktas om en bokföring över antalet arbetstimmar förevisas.

56 §
Användning av egna produktionsinsatser

Då eget virke används beaktas som virkets råvirkespris det rotpris som allmänt tillämpas i området. Virkets värde kan vid betalning och övervakning av stöd beaktas endast om en utomstående, tillräckligt yrkesskicklig person har gett ett intyg över virkets mängd och värde. Om stödtagaren själv har bearbetat råvirke från egen skog genom sågning eller hyvling, är virkets värde anskaffningspriset för motsvarande virke som på gängse villkor allmänt finns att få i området. Över mängden och värdet av sågat och hyvlat virke skall finnas ett intyg som motsvarar intyget över mängden och värdet av råvirket.

Som värde av andra material och förnödenheter som erhållits från den egna lägenheten anses det försäljningspris som överlåtaren skulle ha fått vid försäljning av dem. I fråga om mängden och värdet av råvaror och produkter som överlåtits krävs ett intyg från en utomstående person enligt 1 mom.

10 kap.

Formen och maximibeloppet av stöd för investeringar och jordförvärv

57 §
Stödformer

För ovan i 2, 7 och 8 kap. avsedda ändamål beviljas stöd i form av bidrag, ränteförmån för statligt lån, räntestöd för räntestödslån eller statsborgen eller som en kombination av dessa, dock med beaktande av vad som föreskrivs i 59–62 §. Stöd för markförvärv beviljas alltid i form av stöd som hänför sig till lån.

Delfinansierat stöd beviljas i form av bidrag med undantag av byggnadsinvesteringar som avses i underpunkterna a–d i punkt 1 i 5 § 1 mom. och i 6 kap. avsett stöd som beviljas för låneandelen av stödet för unga odlare. Vid verkställande av det regionala utvecklingsprogrammet för landsbygden, gemenskapsinitiativprogrammen LEADER+ och INTERREG III samt programmet POMO+ får stöd inte beviljas för sådana ändamål för vilka enbart statslån eller räntestöd för räntestödslån kan beviljas. Vid verkställande av gemenskapsinitiativprogrammet INTERREG III kan stöd dock beviljas i form av bidrag för en gårdsbruksinvestering som avses i 5 § 3 mom. och för vilken annars enbart stöd som hänför sig till lån kan beviljas. Bidragets maximibelopp kan inte överstiga motsvarande maximibelopp av stöd som ingår i lån.

Stöd beviljas inte i form av stöd som hänför sig till statligt lån utan säkerhet.

58 §
Unga odlare

Unga odlare kan för i 2 kap. avsedda investeringar på gårdsbruksenheter beviljas högre stöd än övriga odlare så som föreskrivs i 59 §.

Som ung odlare betraktas en odlare som inte fyllt 40 år och har inlett driften på gårdsbruksenheten för mindre än fem år sedan. Om tidpunkten för etableringen föreskrivs i 36 § statsrådets förordning om utveckling av landsbygden.

59 §
Stödets maximibelopp

Stöd för i 2, 5, 7 och 8 kap. avsedda investeringar och markförvärv, med undantag av stöd som avses i 26 och 27 §, kan beviljas med iakttagande av de maximistödbelopp och stödformer som nämns bilaga 1. Om det för investeringen har beviljats eller beviljas statligt lån till det maximibelopp som anges i ovan nämnda bilaga, får statsborgen inte beviljas. Garantikrediten får tillsammans med det statliga lånet inte överskrida nämnda maximibelopp.

Endast bidrag kan beviljas för sådana investeringar på gårdsbruksenheter som finansieras via gemenskapsinitiativprogrammet INTERREG III. Stödet beviljas delfinansierat. Stöd kan beviljas bara för sådana investeringar på gårdsbruksenheter som enligt bilaga 1 annars beviljas enbart stöd i form av lån. Bidragets maximibelopp kan inte överstiga motsvarande maximibelopp av stöd som ingår i lån.

60 §
Stöd som beviljas i form av bidrag

Bidrag får inte beviljas om bidragsbeloppet blir mindre än 840 euro. För de investeringar om vilka det bestäms i 26–29 samt 31 och 33 § och i 37 § 1 mom. 2 punkten samt i 3 kap. kan dock beviljas bidrag som är mindre än vad som ovan anges, men bidragen får trots allt inte understiga 500 euro. I fråga om anskaffning av levande eller dött lösöre för fårskötsel eller anskaffning av avelsnötkreatur tillämpas inte ovan nämnda minimibelopp för bidraget i fråga.

Bidrag kan beviljas till ett belopp av högst 150 000 euro. Ovan nämnda maximibelopp för bidraget tillämpas inte på de investeringar som avses i 26–27 §.

Om den godtagbara totalkostnaden för investeringar som avses i 2 eller 7 kap. understiger 5 000 euro, får inte en sådan andel av ett stöd i form av lån som eventuellt hänför sig till stödformen för den aktuella investeringen beviljas.

61 §
Stöd som beviljas i form av räntestödslån

Utan hinder av vad som bestäms i 57 och 60 § kan då stöd beviljas för investeringar för förbättring av arbetsmiljön enligt 5 § 1 mom. 23 punkten, för markförvärv enligt 39 eller 50 §, för förbättring av boendemiljön enligt 46 eller 47 §, för bostadsbyggande enligt 49 § eller för anskaffning av bostadsfastigheter enligt 50 § som stödform tillämpas endast räntestöd som hänför sig till räntestödslån.

62 §
Investeringsstödets maximibelopp utanför det egentliga jordbruket

Stöd för i 26 § avsedda investeringar samt för investeringar beträffande småskalig förädling och marknadsföring av skogsbruksprodukter på gårdsbruksenheter kan beviljas:

1) inom mål 1-området till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna för investeringen,

2) i kommuner på den glest bebyggda och den egentliga landsbygden som ligger utanför mål 1-området och som nämns i bilaga 2 till högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna för investeringen,

3) i andra kommuner som ligger utanför mål 1-området och som nämns i bilaga 2 än kommuner på den glest bebyggda och den egentliga landsbygden till högst 25 procent av de godtagbara kostnaderna.

Stöd för i 27 § avsedda investeringar kan beviljas.

1) i kommuner inom stödområde I vilka hör till Östra Finlands mål 1-område till högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna,

2) i kommuner inom stödområde II vilka hör till Norra Finlands mål 1-område till högst 34 procent av de godtagbara kostnaderna,

3) i kommuner på den glest bebyggda och den egentliga landsbygden som ligger utanför mål 1-området och som nämns i bilaga 2 till högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna för investeringen,

4) i andra kommuner som ligger utanför mål 1-området och som nämns i bilaga 2 än kommuner på den glest bebyggda eller den egentliga landsbygden till högst 25 procent av de godtagbara kostnaderna.

63 §
Investeringsstödets maximibelopp utanför gårdsbruksenheterna

Investeringsstöd kan beviljas för i 3 kap. avsedda investeringar i de kommuner som räknas upp i bilaga 2 som följer:

1) i kommuner inom stödområde I vilka hör till Östra Finlands mål 1-område till högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna,

2) i kommuner inom stödområde II vilka hör till Norra Finlands mål 1-område till högst 34 procent av de godtagbara kostnaderna,

3) i kommuner på den glest bebyggda och den egentliga landsbygden vilka hör till stödområden II och III utanför mål 1-området till högst 25 procent av de godtagbara kostnaderna,

4) i andra än i 3 punkten avsedda kommuner som hör till stödområde II och III utanför mål 1-området till högst 20 procent av de godtagbara kostnaderna,

5) i andra kommuner än sådana som hör till stödområde II och III utanför mål 1-området till högst 15 procent av de godtagbara kostnaderna,

6) för investeringsprojekt som främjar användningen av trä som energikälla på de områden som avses i 4 och 5 punkten till högst 25 procent av de godtagbara kostnaderna.

I följande städer beviljas inte stöd för investeringar som genomförs på övriga planområden än generalplaneområden: Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Kervo, Lahtis, Lojo, Reso, S:t Karins, Kouvola, Kuusankoski, Tammerfors, Träskända, Vanda och Åbo.

64 §
Stödområdesindelning

Vid beviljande av stöd enligt denna förordning avgörs stödnivån utifrån den regionindelning som framgår av bilaga 2 och som för kommunernas del var i kraft den 31 december 2000.

11 kap.

Särskilda bestämmelser

65 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2003.

Denna förordning tillämpas på stödansökningar som gäller i 1 § avsedda åtgärder och som anhängiggjorts den 15 april 2003 eller därefter, dock senast den 31 december 2003.

I 1 § 1 mom. avsedda bevillningsfullmakter och medel får dessutom användas för sådana ansökningar som anhängiggjorts tidigast den 10 april 2000 och senast den 14 april 2003 med tillämpning av de författningar som var i kraft då ansökan anhängiggjordes.

Denna föroordnigs 36 § 5 mom. Tillämpas dock på stödansökningar som är anhängiga när förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 april 2003

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Hannu Porkola

Bilagor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.