289/2003

Given i Helsingfors den 10 april 2003

Statsrådets förordning om temporär ändring av 48 § förordningen om registrering av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

fogas temporärt till 48 § förordningen den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/1995), sådant detta lagrum lyder i förordning 1242/1999, ett nytt 5 mom. som följer:

48 §
Förflyttningstillstånd

5. Om tullverket har beviljat ett i 9 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av bilskattelagen (266/2003) avsett tillstånd att använda ett fordon i trafik utan att skatt betalas, kan tullverket med avvikelse från 3 mom. ge förflyttningstillstånd för högst tre månader efter importen, vilket utan hinder av de begränsningar som avses i 1 mom. ger rätt att använda fordonet i trafik under 2003. Om giltighetstiden för det tillstånd som avses i nämnda 9 mom. upphör på grund av att villkoren för tillståndet inte uppfylls, upphör samtidigt rätten att med stöd av förflyttningstillståndet använda fordonet i trafik. Om det vid registreringsbesiktningen av fordonet konstateras att fordonet kan medföra omedelbar fara för trafiksäkerheten eller betydande olägenhet för miljön, får fordonet inte med stöd av förflyttningstillståndet användas i trafik. När ett sådant förflyttningstillstånd som avses i detta moment beviljas införs inte i registret de uppgifter om körrutten som avses i 4 a § 2 mom. g-punkten.


Denna förordning träder i kraft den 14 april 2003 och gäller till och med den 31 december 2003.

Helsingfors den 10 april 2003

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.