288/2003

Given i Helsingfors den 10 april 2003

Statsrådets förordning om säkerhets- och försvarskommittén

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet, föreskrivs:

1 §
Säkerhets- och försvarskommittén

Vid försvarsministeriet finns säkerhets- och försvarskommittén. Kommittén bistår försvarsministeriet samt utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet i ärenden som gäller totalförsvaret.

2 §
Kommitténs uppgifter

Kommittén har till uppgift att

1) ge akt på förändringar i Finlands säkerhets- och försvarspolitiska ställning samt bedöma hur förändringarna påverkar arrangemangen inom totalförsvaret,

2) ge akt på de olika förvaltningsområdenas verksamhet för att upprätthålla och utveckla arrangemangen inom totalförsvaret, samt

3) samordna de olika förvaltningsområdenas beredning av ärenden som hör till totalförsvaret.

Kommittén kan ge utlåtanden och ta initiativ i ärenden som gäller totalförsvaret och i frågor som gäller samordningen av dessa ärenden.

3 §
Sammansättning

Ordförande för kommittén är kanslichefen vid försvarsministeriet och vice ordförande statssekreteraren vid statsrådets kansli samt övriga medlemmar kanslichefen vid republikens presidents kansli, utrikesministeriet, inrikesministeriet, finansministeriet, kommunikationsministeriet och handels- och industriministeriet samt chefen för huvudstaben och huvudstabens operationschef samt chefen för gränsbevakningsväsendet.

Statsrådet kan dessutom kalla andra personer som medlemmar av kommittén för en mandattid på högst fyra år åt gången.

Kommittén har ett sekretariat som finns vid försvarsministeriet.

4 §
Organisering av verksamheten

Kommittén sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för ordföranden på kallelse av viceordföranden. Kommittén är beslutför när minst hälften av medlemmarna är närvarande.

Kommittén upprättar en ordningsstadga för sin verksamhet.

Till kommitténs ordförande, viceordförande, medlemmar eller sekreterare betalas inte arvode.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 14 april 2003.

Helsingfors den 10 april 2003

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Äldre regeringssekreterare
Matti Piispanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.