282/2003

Given i Helsingfors den 3 april 2003

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om påvisande av att förpackningar och tankar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning den 29 mars 2001 (302/2001) 3 § 4 mom., 9 och 10 §, samt bilaga 1 och 2 som följer:

3 §
Påvisande av förpackningars och tankars överensstämmelse med kraven

Bestämmelser om rätten att i Finland använda utomlands godkända förpackningar och tankar ingår i lagen om transport av farliga ämnen, statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg (194/2002), statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (195/2002), förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (666/1998) och förordningen om lufttransport av farliga ämnen (210/1997).

9 §
Uppgifter av TFÄ-besiktningsorgan och organ för periodiska TFÄ-besiktningar

Med undantag av de uppgifter som har samband med förpackningar och tankar avsedda för transport av gaser som hör till klass 2, ämnen som hör till FN-numren 1051, 1052 och 1790 samt radioaktiva ämnen, skall ett TFÄ-besiktningsorgan enligt vad som godkänns i beslutet om erkännande av organet företa

1) godkännanden av förpackningar,

2) godkännanden av tankar,

3) periodiska besiktningar av förpackningar och tankar,

4) sådana andra än i 3 punkten avsedda besiktningar av förpackningar och tankar som bestämmelserna förutsätter samt andra uppgifter som krävs för att påvisa överensstämmelse med kraven,

5) i bilagorna till ADR-överenskommelsen avsedda godkännanden och besiktningar av förpackningar och tankar samt övriga uppgifter som krävs för att påvisa överensstämmelse med kraven,

6) i bilagan till RID-bestämmelserna avsedda godkännanden och besiktningar av förpackningar och tankar samt övriga uppgifter som krävs för att påvisa överensstämmelse med kraven,

7) i IMDG-koden avsedda godkännanden och besiktningar av förpackningar och tankar samt övriga uppgifter som krävs för att påvisa överensstämmelse med kraven,

8) i ICAO-TI avsedda godkännanden och besiktningar av förpackningar och tankar samt övriga uppgifter som krävs för att påvisa överensstämmelse med kraven.

Med undantag av de uppgifter som har samband med förpackningar avsedda för transport av gaser som hör till klass 2, ämnen som hör till FN-numren 1051, 1052 och 1790 samt radioaktiva ämnen, kan ett organ för periodiska TFÄ-besiktningar utföra sådana periodiska besiktningar och andra besiktningar av förpackningar som bestämmelserna förutsätter, enligt vad som godkänns i beslutet om erkännande av organet.

10 §
Anmälda organs uppgifter

Enligt vad som godkänns i beslutet om erkännande av ett anmält organ, företar organet

1) bedömningar av transportabla tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven samt bedömningar och godkännanden av de kvalitetssystem som hör till denna verksamhet samt tillsyn i samband med detta,

2) förnyade bedömningar av transportabla tryckbärande anordningar,

3) förnyade bedömningar av att typen av serietillverkade kärl som hör till transportabla tryckbärande anordningar samt av ventiler och andra tillbehör stämmer överens med kraven,

4) periodiska besiktningar av transportabla tryckbärande anordningar,

5) sådana andra än i 4 punkten avsedda besiktningar av transportabla tryckbärande anordningar som bestämmelserna förutsätter,

6) bedömningar och godkännanden av kvalitetssystemet i samband med periodiska besiktningar av transportabla tryckbärande anordningar samt tillsyn i samband med detta,

7) godkännanden och besiktningar av andra gaskärl och tryckbärande tankar än transportable tryckbärande anordningar avsedda för transport av gaser som hör till klass 2 samt ämnen som hör till FN-numren 1051, 1052 och 1790, samt godkännanden av kvalitetssystemet hos tillverkaren av dessa kärl och tankar med undantag av erkännande av besiktningsorganet.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

Besiktningsorgans rättigheter som gäller då denna förordning träder i kraft gäller som sådana.

Helsingfors den 3 april 2003

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Trafikråd
Seija Miettinen

Bilaga 1

FÖRUTSÄTTNINGAR SOM GÄLLER BÅDE ANMÄLDA OCH GODKÄNDA ORGAN

1. Ett anmält eller godkänt organ som är en del av en organisation som bedriver även annan verksamhet än sådan som ankommer på besiktningsorgan skall vara identifierbart inom denna organisation.

2. Besiktningsorganet och dess personal får inte delta i verksamhet som kan äventyra deras oberoende och tillförlitlighet beträffande uppgifterna som besiktningsorgan. I synnerhet får besiktningsorganets personal inte stå under affärsmässigt, finansiellt eller annat inflytande som kan påverka dess bedömning, särskilt inte från personer eller organisationer som står utanför besiktningsorganet men som berörs av resultaten av de besiktningar som utförs. Opartiskheten hos besiktningsorganets personal skall säkerställas.

3. Besiktningsorganet skall ha tillgång till den personal samt de utrymmen och redskap som är nödvändiga för att på ett fullgott sätt utföra tekniska och administrativa uppgifter i samband med verksamheten som besiktningsorgan. Organet skall också ha tillgång till den utrustning som behövs för utförande av särskilda besiktningar.

4. Den personal vid besiktningsorganet som ansvarar för besiktningsorgansuppgifterna skall ha lämpliga kvalifikationer, god teknisk och yrkesmässig utbildning, tillfredsställande kännedom om kraven på de besiktningar som skall utföras samt tillräcklig erfarenhet av sådan verksamhet. I syfte att säkerställa en hög säkerhetsnivå skall besiktningsorganet kunna utnyttja sitt kunnande i säkerhetsfrågor som gäller gaskärl och tankar avsedda för transport av gaser som hör till klass 2 samt ämnen som hör till FN-numren 1051, 1052 och 1790. Personalen skall ha kompetens för att, på grundval av undersökningsresultaten, yrkesmässigt bedöma hur anordningarna uppfyller de allmänna kraven samt upprätta rapporter över denna överensstämmelse. Personalen skall också ha behövlig kompetens för att upprätta intyg, handlingar och rapporter för att visa att besiktning har utförts.

5. Personalen skall ha tillräckliga kunskaper om den teknik som används vid tillverkning av sådana gaskärl och tankar, inbegripet tillbehör, som är avsedda för transport av gaser som hör till klass 2 samt ämnen som hör till FN-numren 1051, 1052 och 1790 i fråga om vilka den ansvarar för besiktningsorgansuppgifterna, samt om det sätt på vilket anordningar som är föremål för besiktning används eller är avsedda att användas och om de fel som kan uppstå vid användning eller drift.

6. Besiktningsorganet skall kunna säkerställa att information som erhålls i samband med besiktningsorgansuppgifterna behandlas konfidentiellt. Äganderätten skall skyddas.

7. Besiktningsorganet skall ha ändamålsenlig ansvarsförsäkring såvida inte ansvaret bärs av staten eller av den organisation som besiktningsorganet är en del av.

Bilaga 2

FÖRUTSÄTTNINGAR SOM GÄLLER ANMÄLDA ORGAN

1. Ett anmält organ skall vara oberoende av den part saken gäller och skall tillhandahålla besiktningsorganstjänster för utomstående. Det anmälda organet och den personal som utför besiktningar får inte vara konstruktör, tillverkare, leverantör, köpare, ägare, innehavare, användare eller ansvarig för underhåll av sådana gaskärl och tankar, inbegripet tillbehör, som är avsedda för transport av gaser som hör till klass 2 eller ämnen som hör till FN-numren 1051, 1052 eller 1790, som organet har i uppdrag att besikta, eller vara ombud för någon av dessa parter. Organet får inte vara direkt inblandat i konstruktion, tillverkning, saluföring eller underhåll av sådana gaskärl eller tankar, inbegripet tillbehör, som är avsedda för transport av gaser som hör till klass 2 eller ämnen som hör till FN-numren 1051, 1052 eller 1790, och får inte heller företräda en tredje part som utövar denna verksamhet. Denna princip utesluter inte möjligheten till utbyte av teknisk information mellan tillverkare av gaskärl och tryckbärande tankar anordningar och organet.

2. Samtliga berörda parter skall ha tillgång till ett anmält organs tjänster. Det får inte förekomma orimliga finansiella eller andra villkor. Organets verksamhet skall bedrivas under ickediskriminerande former.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.