281/2003

Given i Helsingfors den 3 april 2003

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

upphävs i förordningen den 23 december 1998 om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (1112/1998) 14 §,

ändras 4, 5 och 20 §, av dessa lagrum 4 och 5 § sådana de lyder i förordning 275/2002, samt

fogas till 22 § ett nytt 3 mom. som följer:

4 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) fordon alla färdiga eller halvfärdiga motordrivna fordon som har minst fyra hjul och är avsedda för vägtrafik och vilkas största konstruktiva hastighet överskrider 25 km/h samt släpvagnar, med undantag av jordbruks- och skogsbrukstraktorer, terrängfordon och motorredskap jämte släpvagnar,

2) transportenhet ett dragfordon eller en kombination av dragfordon och släpvagn,

3) ministerium kommunikationsministeriet,

4) mottagare av körtillståndsprov en serviceproducent med vilken Fordonsförvaltningscentralen har ingått avtal enligt lagen om förarexamensverksamhet (535/1998) om mottagande av förarexamina, tillsynen över förarundervisningen och om beviljande av körtillstånd.

Då Fordonsförvaltningscentralen tar emot körtillståndsprov, övervakar utbildningen för körtillstånd eller beviljar körtillstånd gäller för den i tillämpliga delar vad som i denna förordning bestäms om mottagare av körtillståndsprov.

5 §
Krav på körtillstånd

Förare av fordon som transporterar sådana farliga ämnen på väg som avses i 3 § 1 punkten lagen om transport av farliga ämnen skall ha ett körtillstånd enligt följande:

1) ADR-körtillstånd (grundkörtillstånd), som beviljas på basis av en grundkurs och ett godkänt prov som motsvarar den, vid transport av

a) andra farliga ämnen än explosiva ämnen och föremål och radioaktiva ämnen i större mängder per transportenhet än de mängder som avses i punkt 1.1.3.6.3 (begränsade kvantiteter) i bilaga A till kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg (277/2002) då fordonets största tillåtna totalmassa överstiger 3,5 ton,

b) explosiva varor i större mängder per transportenhet än de begränsade kvantiteterna, oberoende av fordonets största tillåtna totalmassa,

c) radioaktiva ämnen, som närmare definieras genom förordning som nämns i a underpunkt, i större mängder per transportenhet än de begränsade kvantiteterna, oberoende av fordonets största tillåtna totalmassa, eller

d) farliga ämnen i en tank vid andra transporter än dem som avses i punkt 2 då transportmängden överstiger de totala mängder som avses med begränsade kvantiteter och då fordonets största tillåtna totalmassa överstiger 3,5 ton,

2) ADR-körtillstånd (körtillstånd för tanktransporter) som beviljas på basis av en grundkurs och tankkurs samt ett godkänt prov som motsvarar dem, vid transport av

a) farliga ämnen i ett fordon, vars fasta eller avmonterbara tank har en volym som överskrider 1 m3,

b) farliga ämnen i ett batterifordon, vars tankar har en totalvolym som överskrider 1 m3, eller

c) farliga ämnen i en tankcontainer, en MEG-container eller en UN-tank med en individuell volym över 3 m3.

Med avvikelse från 1 mom. behövs körtillstånd dock inte för sådana mindre transporter som anges närmare genom förordning som nämns i 1 mom. 1 punkten a underpunkt.

20 §
Körtillståndets modell

ADR-körtillståndet är orange till färgen och det skrivs på finska, svenska och engelska. Körtillståndet skall överensstämma med punkt 8.2.2.8.3 i bilaga B till förordning som nämns i 5 § 1 mom. 1 punkten a underpunkt.

22 §
Undantag i fråga om räddnings- och polisuppgifter

En polisman, en tullman och en gränsbevakningsman får i samband med trafikövervakningsuppgifter utan behörigt körtillstånd flytta ett fordon som transporterar farliga ämnen, om det för skyddande av människor, miljö eller egendom är nödvändigt att flytta fordonet. Säkerheten i samband med flyttandet skall tryggas.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

Helsingfors den 3 april 2003

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Trafikråd
Seija Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.