280/2003

Given i Helsingfors den 3 april 2003

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om vissa lån som beviljas för utveckling av landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 21 september 2000 om vissa lån som beviljas för utveckling av landsbygden (808/2000) 7 § 2 och 3 mom., 8 § 1 och 3 mom., 10 § 1 mom., 19 § 1 och 3 mom. samt 33 § 4 mom. som följer:

7 §
Lyftande av markköpslån

Lånets första rat skall lyftas inom ett år och den sista raten inom två år från det att stödet beviljats. Lånemedlen skall omedelbart användas till betalning av den i köpebrevet överenskomna köpeskillingen för vilken lån kan beviljas och de krediter som låntagaren åtagit sig att betala eller svara för. Lånet får dock betalas till låntagaren, om den lånefinansierade köpeskillingen har betalts innan lånet lyfts. Om endast en del av den lånefinansierade köpeskillingen har betalts, får lånet betalas till låntagaren till den del som den betalda delen av den lånefinansierade köpeskillingen överstiger det belopp som motsvarar skillnaden mellan den lånefinansierade köpeskillingen och lånet. Om inte något annat följer av 18 § 1 mom., är en förutsättning för lyftande av lånet dock att de lån och de av statens försäljningsprisfordringar vilka från tidigare belastar den lägenhet eller den del av lägenheten som utgör föremål för stöd och vilka beviljats med stöd av finansieringslagen, lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) och lagstiftning som nämns i 69 § 1–3 mom. finansieringslagen samt statens försäljningsprisfordringar jämte räntor som avses i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966) genast betalas tillbaka i en rat.

En förutsättning för lyftande av det markköpslån som betalas till låntagaren är att låntagaren för fogande till lånehandlingarna ger kreditinstitutet ett betalningsverifikat på att den köpeskilling för vilken lån kan beviljas har betalts in på säljarens konto eller en av säljaren angiven persons konto, eller ett bankverifikat på betalning av lånet. Motsvarande verifikat skall fogas till lånehandlingarna om nämnda rater av köpeskillingen betalas med det lån som skall lyftas. Senast när den andra låneraten lyfts skall till lånehandlingarna fogas verifikat om erläggande av hela köpeskillingen.

8 §
Lyftande av lån för byggande och utförande av arbete

Ett investeringslån som beviljats för byggande och annat utförande av arbete samt ett bostadslån får lyftas i högst fem rater. Lånet eller dess första rat skall lyftas inom två år efter det att stödbeslutet meddelades.


Lånets första och sista rat skall vardera utgöra minst 20 procent av lånebeloppet. Lånet får lyftas på en gång först efter det att byggnaden färdigställts. När lånet lyfts i rater får den andel som motsvarar det lånebelopp som har lyfts av hela lånet inte överstiga byggnadens byggskede. Den sista raten får dock inte lyftas förrän byggnaden färdigställts helt.


10 §
Tillstånd att lyfta lån

Om stöd som hänför sig till lån har beviljats delfinansierat, skall låntagaren för att kunna lyfta lån som avses i 8 och 9 § visa för kreditinstitutet ett beslut av arbetskrafts- och näringscentralen om att förutsättningarna för lyftande av lån finns. När tillstånd att lyfta lån söks hos arbetskrafts- och näringscentralen skall verifikat över beloppet av de faktiska och godtagbara byggnads- och anskaffningskostnaderna samt de utredningar som föreskrivs genom en i 64 § 3 mom. finansieringslagen avsedd förordning av jord- och skogsbruksministeriet. På verifikat som skall bifogas ansökan om tillstånd att lyfta lån tillämpas vad som bestäms om verifikat vid ansökan om betalning av bidrag som har beviljats för byggande eller anskaffning av lösöre. Tillstånd att lyfta lån skall sökas senast en månad innan tidsfristen för lyftande av den rat som avses i ansökan utgår. Ansökan om tillstånd att lyfta lån skall behandlas inom två veckor från det att den anhängiggjordes.


19 §
Överföring av ett lån från ett kreditinstitut till ett annat

Ett lån kan överföras från ett kreditinstitut till ett annat, om överföringen och dessutom de skuldebrevsarrangemang mellan staten och kreditinstitutet som krävs vid statliga lån genomförs på det sätt som föreskrivs genom en i 64 § 3 mom. finansieringslagen avsedd förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Ett lån där den återstående lånetiden är kortare än ett år eller där det belopp som inte förfallit är mindre än 1 700 euro får dock inte överföras.


En ansökan som gäller överföring av ett lån från ett kreditinstitut till ett annat tillställs det kreditinstitut till vilket lånet överförs. Det kreditinstitut där lånet finns skall godkänna överföringen. Före låneöverföringen skall en representant för jord- och skogsbruksministeriet granska ansökan vid det centrala finansiella institutet för det kreditinstitut till vilket lånet avses bli överfört.


33 §
Övervakning

Vid övervakningen skall man utgående från ett på förhand gjort urval granska ett tillräckligt antal lån för att kunna avgöra om skötseln av lånen varit ändamålsenlig. Vid övervakningen skall man granska åtminstone lånehandlingarna, lånelyften och betalningarna av lånet samt de ändringar som gjorts i lånet under stödtiden. I fråga om lån där delfinansierat stöd ingår skall granskningen ske så att man utgående från den kan verifiera de omständigheter som avses i artikel 11 i kommissionens förordning (EG) nr 438/2001 om genomförandebestämmelser till rådets förordning (EG) nr 1260/1999 beträffande förvaltnings- och kontrollsystemen för stöd som beviljas inom ramen för strukturfonderna uppfylls beträffande det kreditinstitut som förmedlar stödet.


Denna förordning träder i kraft den 15 april 2003.

På de ansökningar som är anhängiga när förordningen träder i kraft och som gäller lån tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Om ett stödbeslut som gäller ett lån fattas efter ikraftträdandet av förordningen, tillämpas på lånet dock 7 § 2 och 3 mom., 8 § 1 och 3 mom. samt 10 § 1 mom. i denna förordning.

Helsingfors den 3 april 2003

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.