278/2003

Given i Helsingfors den 4 april 2003

Lag om Trafikskyddet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Trafikskyddet och dess syfte

Trafikskyddet, på finska Liikenneturva, är en offentligrättslig förening som är riksomfattande centralorganisation för trafiksäkerhetsarbetet.

Trafikskyddets syfte är att främja trafiksäkerheten genom information, upplysning och utbildning.

2 §
Rättshandlingsförmåga

I fråga om Trafikskyddets behörighet att förvärva rättigheter och ingå förbindelser samt att kära och svara gäller vad som i 6 § 1 mom. föreningslagen (503/1989) föreskrivs om registrerade föreningar.

3 §
Trafikskyddets uppgifter

Trafikskyddet skall

1) bedriva informations-, upplysnings- och utbildningsverksamhet som rör trafiksäkerheten,

2) bedriva forskning som tjänar Trafikskyddets verksamhet,

3) handleda och samordna medlemsorganisationernas trafiksäkerhetsarbete, samt

4) ta initiativ och även i övrigt främja trafiksäkerheten.

4 §
Medlemskap i Trafikskyddet

Till medlemmar i Trafikskyddet kan antas sådana riksomfattande föreningar och andra sammanslutningar vilkas verksamhetsområde eller uppgifter omfattar eller har nära samband med främjande av trafiksäkerheten.

5 §
Trafikskyddets organ

Trafikskyddets organ är centralorganisationens möte och styrelsen. Trafikskyddet har en verkställande direktör. Om andra organ bestäms genom förordning av statsrådet.

Centralorganisationens medlemmar utgör centralorganisationens möte.

Styrelsen består av en ordförande och elva andra medlemmar. Statsrådet förordnar ordföranden och fyra medlemmar, vilka företräder kommunikationsministeriet, undervisningsministeriet, inrikesministeriet och social- och hälsovårdsministeriet. Centralorganisationens möte väljer sju medlemmar bland vilka olika vägtrafikantgrupper skall vara representerade. För varje medlem förordnas eller väljs en personlig suppleant. Ordföranden och de övriga medlemmarna förordnas eller väljs för två kalenderår i sänder. Varje kalenderår är dock hälften av medlemmarna i tur att avgå. Styrelsen väljer inom sig två vice ordförande.

Om en medlem eller suppleant i styrelsen som företräder ett ministerium avgår eller avlider under mandatperioden, förordnar kommunikationsministeriet efter att ha hört vederbörande ministerium en ny medlem eller suppleant i hans eller hennes ställe för den återstående mandatperioden.

6 §
Organens uppgifter

Vid centralorganisationens möte

1) fattas beslut om fastställande av bokslutet och om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören,

2) fattas beslut om eventuell medlemsavgift och dess belopp för det följande verksamhetsåret,

3) väljs de medlemmar i styrelsen vilka enligt 5 § 3 mom. skall väljas av centralorganisationens möte,

4) väljs den revisor och suppleant för honom eller henne som enligt 12 § 2 mom. skall väljas av centralorganisationens möte, och

5) bestäms arvodena för styrelsens ordförande och medlemmar samt revisorerna för det följande verksamhetsåret.

På styrelsen ankommer att

1) fastställa verksamhetsplanen och budgeten för det följande året,

2) besluta om att anta medlemmar i och utesluta medlemmar ur Trafikskyddet,

3) anställa och avskeda verkställande direktören och bestämma hans eller hennes löneförmån samt att förordna en ställföreträdare för verkställande direktören,

4) fastställa en arbetsordning för Trafikskyddet, och

5) även i övrigt utöva Trafikskyddets högsta beslutanderätt i ärenden, i vilka beslutanderätten inte enligt 1 mom. ankommer på centralorganisationens möte.

På verkställande direktören ankommer att

1) ordna skötseln av Trafikskyddets ekonomi och tillgångar,

2) bereda de ärenden som skall behandlas i styrelsen,

3) verkställa styrelsens beslut, och

4) leda Trafikskyddets verksamhet i enlighet med arbetsordningen och utföra de övriga uppgifter i anslutning till den verkställande makten som inte ankommer på styrelsen.

Bestämmelser om vilka övriga uppgifter som ankommer på centralorganisationens möte och styrelsen, om de uppgifter som ankommer på övriga organ som avses i 5 § 1 mom. samt om organens verksamhet utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Finansiering av verksamheten

För finansieringen av Trafikskyddets verksamhet kan användas intäkter av den avgift för främjande av trafiksäkerheten som nämns i 18 a § 1 mom. trafikförsäkringslagen (279/1959).

För finansieringen av Trafikskyddets verksamhet kan även användas övriga medel som anvisats för detta ändamål samt inkomster från eventuella medlemsavgifter och avgifter för prestationer.

8 §
Tillämpning av allmänna förvaltningsrättsliga principer

Vid skötseln av Trafikskyddets offentliga förvaltningsuppgifter skall i tillämpliga delar iakttas lagen om förvaltningsförfarande (598/1982), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och språklagen (148/1922).

Medlemmarna i Trafikskyddets styrelse och de anställda vid Trafikskyddet sköter under tjänsteansvar de offentliga förvaltningsuppgifter som enligt denna lag ankommer på Trafikskyddet.

Besvär över beslut av Trafikskyddet genom vilket ett ärende som gäller rätt att få uppgifter ur en handling har avgjorts får anföras hos den förvaltningsdomstol som är behörig enligt 12 § förvaltningsprocesslagen (586/1996).

9 §
Avgifter

När det gäller de allmänna grunderna för avgiftsbelagda prestationer i anslutning till Trafikskyddets offentliga förvaltningsuppgifter och avgifternas storlek skall i tillämpliga delar iakttas 4―6 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Med iakttagande i tillämpliga delar av 8 § 2 och 3 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten kan genom förordning av kommunikationsministeriet föreskrivas om de avgifter som tas ut för prestationerna.

10 §
Övervakning av verksamheten

Kommunikationsministeriet styr och övervakar Trafikskyddets verksamhet och fastställer årligen en dispositionsplan för Trafikskyddets medel. Trafikskyddet skall för tillsynen tillställa ministeriet behövliga handlingar på det sätt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

Kommunikationsministeriet för en förteckning över de personer som har rätt att teckna Trafikskyddets namn samt ger uppgifter och utdrag ur förteckningen.

11 §
Tillämpning av bestämmelserna i föreningslagen

För centralorganisationen och dess medlemmar gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i 6 § 2 mom., 9, 11―15, 20, 24, 26, 31―34 § och 35 § 1 och 2 mom., 36, 37 samt 39 § föreningslagen. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om de frågor som enligt föreningslagen skall nämnas i föreningens stadgar.

12 §
Bokföring och revision

På Trafikskyddets bokföring och revision tillämpas bokföringslagen (1336/1997).

För granskning av Trafikskyddets förvaltning och räkenskaper skall Trafikskyddet ha två revisorer, som är antingen av Centralhandelskammaren godkända revisorer (CGR) eller revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR). Av revisorerna väljs en av centralorganisationens möte och en förordnas av kommunikationsministeriet. För båda revisorerna väljs eller förordnas också en suppleant. På revisionen av Trafikskyddet tillämpas dessutom revisionslagen (936/1994).

13 §
Skadeståndsskyldighet

Utöver det som föreskrivs i föreningslagen skall en medlem av Trafikskyddets styrelse och en anställd vid Trafikskyddet ersätta skada som har åsamkats Trafikskyddet, dess medlemmar eller andra genom överträdelse av denna lag eller av bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den. På ersättning för sådan skada tillämpas i övrigt bestämmelserna i föreningslagen. I fråga om skadeståndsskyldighet för den som står i anställningsförhållande till Trafikskyddet gäller vad som föreskrivs särskilt.

14 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Genom denna lag upphävs förordningen den 13 november 1987 om Trafikskyddet (843/1987) jämte ändringar.

Mandatperioden för de medlemmar och suppleanter som enligt nämnda förordning valts eller förordnats till förvaltningsrådet fortsätter efter denna lags ikraftträdande i styrelsen till mandatperiodens slut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 211/2002
TrUB 22/2002
RSv 238/2002

Helsingfors den 4 april 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.