276/2003

Given i Helsingfors den 4 april 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan av arealer i samband med djurbidrag, ansökan om stöd för jordbruksgrödor, kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket och avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 2003 samt avtalsperioderna för dessa avtal

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), 13 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) samt 64 § 3 mom. lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), sådant detta lagrum lyder i lag 44/2000:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller ansökan om arealstöd för jordbruks- och ensilagegrödor och därtill ansluten trädesersättning 2003 som helt finansieras av Europeiska gemenskapen.

Dessutom tillämpas denna förordning på ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket och avtal om miljöspecialstöd för jordbruket, nedan avtal om specialstöd, för 2003 samt avtalsperioderna gällande dessa avtal.

Denna förordning gäller också anmälan om arealer i samband med följande djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen:

1) den foderareal i samband med djurbidrag som föreskrivs i artiklarna 12 och 13 i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött,

2) den åkerareal som kan användas vid beräkning av djurtätheten enligt 11 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om de horisontala villkoren för areal- och djurbaserade direktstöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (154/2000).

2 §
Bestämmelser om administration och kontroll

Vid administrationen och kontrollen av stöd som avses i 1 § 1 och 2 mom. samt foderarealen i samband med de djurbidrag som avses i 1 § 3 mom. 1 punkten tillämpas vad som bestäms i 3, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 4, 5, 7, 9―12 och 14 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor (155/2000).

3 §
Stödansökan

Ansökan om sådana stöd som avses i 1 § 1 och 2 mom. samt anmälan om arealer enligt 1 § 3 mom., nedan stödansökan, skall lämnas in senast den 30 maj 2003. Nödvändiga bilagor skall lämnas in tillsammans med stödansökan. Den åkerareal som avses i 1 § 3 mom. 2 punkten skall dock anmälas senast innan stödet betalas ut.

Stödansökan skall uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blanketter nummer 101A, 101B, 102A och 102B för 2003 eller på datautskrifter enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för 2003. Stödansökan kan inte lämnas in utan basskiftesblankett nummer 102A, som fyllts i på förhand eller på annat sätt.

Om basskiften har delats efter 2002, sammanslagits eller varaktigt tagits ur bruk eller ur odling, om nya basskiften har bildats eller om det skett förändringar i besittningen av basskiften skall dessutom jord- och skogsbruksministeriets ändringsblankett för basskiften nummer 102C för år 2003 eller en datautskrift enligt formulär som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2003 lämnas in.

Utöver de blanketter som avses ovan i 2 och 3 mom. skall man vid ansökan om kompensationsbidrag i enlighet med programperioden 1995–1999 använda jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 157.

4 §
Anmälan om såningsarealer

En sådan anmälan om såningsarealer som gäller förändringar i odlingsarealerna skall lämnas in senast den 16 juni 2003. Om Europeiska gemenskapernas kommission av särskilda skäl beviljar undantag från den sista såningsdagen, skall anmälan om såningsarealer lämnas in senast på den sista såningsdag som kommissionen har fastställt genom undantagsförordning, i de områden som undantaget omfattar.

Anmälan om såningsarealer skall uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 117 för 2003 eller en datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för 2003.

5 §
Inlämnande av stödansökan och anmälan

Stödansökan och en sådan anmälan som avses i 4 § skall jämte bilagor lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om lägenheten inte har något driftscentrum, lämnas stödansökan in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där största delen av lägenhetens åkrar är belägna.

En stödansökan eller anmälan som har anlänt per post anses ha inlämnats i tid, om den postförsändelse som innehåller ansökan är poststämplad senast den sista ansökningsdagen och riktad till den behöriga landsbygdsnäringsmyndigheten.

6 §
En ny kompensationsbidrags- och miljöstödsförbindelse som ingås år 2003

En ny förbindelse om kompensationsbidrag kan ingås under ansökningstiden för arealbaserade stöd för år 2003. Förbindelsen ingås genom att vederbörande punkt på jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett nummer 101B för år 2003 fylls i.

En ny förbindelse som gäller bas- och tilläggsåtgärder i systemet för miljöstöd för jordbruket kan ingås under ansökningstiden för arealbaserade stöd för år 2003. Förbindelse ingås genom att jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 111 för år 2003 fylls i. Ifrågavarande blankett skall lämnas in tillsammans med den i 3 § avsedda stödansökan senast den 16 juni 2003.

Om det i ett enskilt fall konstateras ett sådant uppenbart misstag och i ansökan sådana motstridiga uppgifter som avses i artikel 12 i kommissionens förordning (EG) nr 2419/2001 om detaljerade tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3508/92 om ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen, kan blankett nummer 111 och en förbindelse om kompensationsbidrag på så sätt som avses i 1 mom. godkännas, även om de lämnats in efter den 16 juni 2003.

Om odlaren ingår en ny förbindelse om bas- och tilläggsåtgärder i systemet för miljöstöd för jordbruket och odlaren före utsatt dag har uppfyllt de förpliktelser som ingår i den förbindelse som upphör, till exempel avläggande av kursdagar, behöver dessa inte avläggas på nytt.

7 §
Förlängning av förbindelse om kompensationsbidrag och miljöstöd

För en odlare som har ingått förbindelse om kompensationsbidrag eller miljöstöd år 2000 eller 2001, som själv eller vars make som uppfyller ålderskravet har fyllt 65 år under år 2002 och som ansöker om ifrågavarande stöd med stödansökningsblanketten för år 2003 senast den 24 juni 2003, anses avtalet inte ha förfallit vid föregående årsskifte, utan avtalet fortsätter att vara i kraft. Om stöd söks efter den 30 maj, orsakar förseningen särskilt föreskrivna påföljder för det stöd som betalas för år 2003.

8 §
Ansökan om att uppta nya områden i förbindelsen om kompensationsbidrag och miljöstöd

Odlaren skall senast den 16 juni 2003 anmäla de åkerbasskiften som ansöks om att upptas som stödberättigande för kompensationsbidrag och miljöstöd år 2003. En förutsättning är att området utgör odlingsbar åker den 1 juni 2003. Vid anmälan av basskiften skall användas den blankett som avses i 3 § 3 mom.

9 §
Förlängning av avtal om specialstöd

För en odlare som har ingått avtal om specialstöd år 2000 eller 2001, som själv eller vars make som uppfyller ålderskravet har fyllt 65 år under år 2002 och som ansöker om utbetalning av ifrågavarande specialstöd med stödansökningsblanketten för år 2003 senast den 24 juni 2003, anses avtalet om specialstöd inte ha förfallit vid föregående årsskifte, utan avtalet fortsätter att vara i kraft. Om utbetalning av specialstöd söks efter den 30 maj 2003, orsakar förseningen särskilt föreskrivna påföljder för det specialstöd som betalas för år 2003. I fråga om avtal gällande effektiverad användning av stallgödsel är motsvarande datum 31 oktober 2003 och 25 november 2003.

10 §
Ansökningstiden för avtal om specialstöd

Ansökan om avtal om specialstöd och ansökan om tilläggsområden till det avtal som avses i 5 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av anslagen för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket vid ansökan 2003 (174/2003) skall inlämnas senast den 30 maj 2003 till landsbygdsavdelningen vid den arbetskrafts- och näringscentral, inom vars verksamhetsområde gårdens driftscentrum är beläget. Om gården inte har något driftscentrum skall ansökan inlämnas till den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde det område eller merparten av det område som är föremål för ansökan är beläget. Ansökan om avtal om specialstöd skall uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blankett för avtalet i fråga eller med datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för år 2003.

11 §
Avtalsperioderna för de avtal om specialstöd som ingås under 2003

Avtalsperioden för avtal om specialstöd om ekologisk odling, uppfödning av lantraser och odling av ursprungssorter inleds den 1 juni 2003. Avtalsperioden för avtal om anläggning och skötsel av skyddszon, anläggning och skötsel av våtmark och sedimenteringsbassäng, effektiverad användning av stallgödsel, skötsel av vårdbiotoper, främjande av naturens mångfald samt utvecklande och vård av landskapet inleds den 1 juni 2003 eller den 1 oktober 2003. Avtalsperioden för avtal om specialstöd om åkerodling på grundvattenområden, avtal om reglerbar dränering, reglerbar underbevattning och återanvändning av avrinningsvatten samt avtal om effektiverad kalkning och kalkfilterdikning av åkrarna inleds den 1 oktober 2003.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 9 april 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 1254/1999; EGT nr L 160, 26.6.1999, s. 21
Rådets förordning (EG) nr 1455/2001; EGT nr L 198, 21.7.2001, s. 58
Rådets förordning (EG) nr 1512/2001; EGT nr L 201, 26.7.2001, s. 1
Kommissionens förordning (EG) nr 2345/2001; EGT nr L 315, 1.12.2001, s. 29

Helsingfors den 4 april 2003

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Juha Palonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.