266/2003

Given i Helsingfors den 4 april 2003

Lag om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i bilskattelagen av den 29 december 1994 (1482/1994) 16 och 25 a §, dessa lagrum sådana de lyder, 16 § i lag 925/2001 och 25 a § i lag 413/1997, samt

ändras 3 § 1 mom., 5 § 1 mom., 6―11 §, 13 § 1 mom., 15 §, 21 § 3 mom., 28 § 1 mom., 37 § 2 mom., 48 § 2 mom., 67 § 1 mom. och 86 § 1 mom.,

av dessa lagrum 3 § 1 mom. och 10 § sådana de lyder i lag 1160/1998, 6 och 11 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag 925/2001, 7 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1160/1998, 8 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 413/1997 och i lag 1097/2002, 9 § och 67 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag 413/1997 samt 28 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 925/2001, samt

fogas till lagen nya 6 a, 10 a, 11 a―11 g och 51 a § som följer:

3 §

Ett fordon som tidigare har beskattats skall beskattas på nytt såsom ett fordon som tas i bruk eller registreras första gången, om det används sedan 50 procent eller mera av komponenterna i fordonet har bytts ut. Om karosseriet byts ut på ett fordon med självbärande karosseri, skall fordonet dock alltid beskattas på nytt. Genom förordning av kommunikationsministeriet bestäms hur den ovan avsedda procentuella andelen skall beräknas, med beaktande av komponenternas betydelse för fordonet som helhet och komponenternas andelar i snitt av fordonspriset samt allmänna fordonstekniska synpunkter.


5 §

Den som är skyldig att betala bilskatt är även skyldig att betala mervärdesskatt av bilskatten till det belopp som anges i mervädesskattelagen (1501/1993). Om fordonet har tagits i bruk första gången före mervärdeskattelagens ikraftträdande, uppbärs mervärdesskatt enligt tidpunkten för ibruktagandet av fordonet, som följer:

Tidpunkt Skattesats
före 1.1.1967 11,20
1967―1976 12,40
1977―31.5.1983 16,28
1.6.1983―31.5.1989 19,05
1.6.1989―30.11.1989 19,76
1.12.1989―31.12.1990 20,48
1.1.1991―30.9.1991 21,21
efter 30.9.1991 22,00

6 §

Skatten på fordon som beskattas som nya fordon eller som begagnade fordon tillverkade efter 2002 är i fråga om

1) en personbil och andra bilar som avses i 10 a § 1 mom. 28 procent av bilens beskattningsvärde med avdrag av 650 euro, om fordonet drivs med någon annan drivkraft än dieselolja, eller 28 procent med avdrag av 450 euro, om fordonet drivs med dieselolja,

2) en motorcykel och andra skattepliktiga fordon i kategori L, enligt motorns slagvolym eller drivkraft och utgående från fordonets beskattningsvärde, som följer:

Slagvolym Skattesats
högst 130 cm3 8
131―255 cm3 10
256―355 cm3 13
356―505 cm3 16
506―755 cm3 18
756 cm3 eller mera 20
eldrivet fordon i kategori L 10

När 1 mom. 1 punkten tillämpas minskas det belopp som skall dras av från skatten på en bil som beskattas som begagnad, enligt bilens ålder med 0,8 procent per månad av restvärdet som beräknats till slutet av den föregående månaden.

6 a §

Den enligt beskattningsvärdet beräknade skatten på en före 2003 tillverkad personbil som beskattas som begagnad och på sådana andra bilar, motorcyklar och andra skattepliktiga fordon i kategori L som avses i 10 a § 1 mom. är den andel skatt som ingick i likadana fordons allmänna värde i detaljhandeln när de var nya. Skattens andel beräknas utifrån de allmänna skattegrunderna i den bilskattelag som gällde när fordonen var nya. Skattens andel kan beräknas utifrån andelarna skatt i det allmänna värdet i detaljhandeln på fler än en fordonsmodell, med beaktande av beskattningsuppgifterna och prissättningen beträffande samma bilmärke.

Tullstyrelsen fastställer skattens andel i en tabell som den publicerar. Andelen i tabellen tillämpas vid beskattning som blir anhängig 14 dagar efter publiceringen av tabellen. Andelen enligt tabellen kan dock tillämpas från och med den dag tabellen publiceras, om skattens andel är mindre än den andel som beräknas enligt 3 mom.

Om skattens andel inte anges i tabellen eller om det förflutit en kortare tid än 14 dagar sedan tabellen publicerades, är skattens andel

1) för en personbil och andra bilar som avses i 10 a § 1 mom. 29 procent av bilens beskattningsvärde, om fordonet drivs med någon annan drivkraft än dieselolja, och 30 procent, om fordonet drivs med dieselolja,

2) för en motorcykel och andra skattepliktiga fordon i kategori L, enligt motorns slagvolym eller drivkraft och utgående från fordonets beskattningsvärde, som följer:

Slagvolym Skattesats
högst 130 cm3 9
131―255 cm3 12
256―355 cm3 15
356―505 cm3 19
506―755 cm3 21
756 cm3 eller mera 23
eldrivet fordon i kategori L 12

Om skattebeloppet enligt 3 mom. är större än den skatt som ingår i restvärdet på ett motsvarande fordon på marknaden, uppbärs inte det belopp som överstiger skatten.

7 §

Skatten på en paketbil som beskattas som ny och på andra fordon som avses i 10 a § 2 mom. är 85 procent av beskattningsvärdet enligt 11 § med avdrag av 770 euro, om inte något annat följer av 5 kap.

8 §

Skatten på en paketbil som beskattas som begagnad och på andra fordon som avses i 10 a § 2 mom. är lika stor som skatten på motsvarande nya fordon minskad enligt det fordons ålder som skall beskattas med 0,8 procent per månad av det restvärde som beräknats till slutet av den föregående månaden.

På beskattningsvärdet uppbärs dock högst den andel skatt som ingick i de allmänna värdena i detaljhandeln på likadana fordon när de var nya och beskattades enligt de allmänna bilskattegrunderna. Skattens andel beräknas enligt förfarandet i 6 a § så att skatten enligt 6 a § 3 mom. för paketbilar med nedsatt skattesats, servicebilar och fordon i kategori M1 med en egenmassa av 4 500―5 999 kilogram är 16 procent av fordonets beskattningsvärde och för andra paketbilar än sådana som har nedsatt skattesats 30 procent av fordonets beskattningsvärde.

I fråga om villkoren för nedsatt skatt på paketbilar tillämpas 23 och 24 § oberoende av när fordonet är tillverkat.

9 §

Om ett fordon beskattas på nytt med stöd av 3 §, verkställs den nya beskattningen enligt de grunder som skulle ha tillämpats på ett nytt fordon av samma slag vid den tidpunkt då skattskyldigheten uppkom.

Om skatt bärs upp enligt 46―48 § tillämpas de bestämmelser som tillämpades vid den tidigare beskattningen.

10 §

Ett fordon anses vara begagnat om det har varit registrerat och i användning.

Ett fordon som inte enligt 1 mom. skall anses vara begagnat anses vara nytt vid tillämpningen av denna lag.

4 kap.

Beskattningsvärde

10 a §

Beskattningsvärdet för en personbil (M1) med en egenmassa under 4 500 kilogram, en buss (M2) med en egenmassa under 1 875 kilogram samt en motorcykel (L3e och L4e) och andra skattepliktiga fordon i kategori L är lika med deras allmänna värde i detaljhandeln enligt 11 b och 11 c § (beskattning baserad på det allmänna värdet i detaljhandeln). Andra fordonsgruppers allmänna värde i detaljhandeln bestäms enligt samma grunder när 8 § 2 mom. tillämpas.

Beskattningsvärdet för en ny paketbil (N1), en servicebil med en egenmassa av minst 1 875 kilogram och ett fordon i kategori M1 med en egenmassa av 4 500―5 999 kilogram samt för andra fordon än sådana som avses i 1 mom. är lika med anskaffningsvärdet enligt 11 § för den skattskyldige (beskattning baserad på anskaffningsvärdet). Om en begagnad paketbil eller något annat begagnat fordon beskattas enligt 8 § 1 mom., bestäms beskattningsvärdet för ett motsvarande nytt fordon dock enligt 11 a §.

Om ett fordon som tidigare beskattats här i landet skall beskattas på nytt, eller om mer skatt skall bäras upp på det, baseras beskattningen på anskaffningsvärdet eller på det allmänna värdet i detaljhandeln i enlighet med hur fordonet första gången har beskattats i Finland. Ett fordon som skall beskattas på nytt med stöd av 3 § beskattas dock på det sätt som föreskrivs i 9 § 1 mom.

11 §

Anskaffningsvärdet på ett importerat fordon är

1) för ett fordon som importerats såsom icke-gemenskapsvara enligt Europeiska gemenskapens tullkodex (Europeiska gemenskapernas råds förordning (EEG) nr 2913/92), det tullvärde som avses i tullkodexen och i Europeiska gemenskapernas råds förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för tullkodexen, samt

2) för ett fordon som importerats såsom gemenskapsvara, ett värde som bestäms med iakttagande i tillämpliga delar av 1 punkten.

I anskaffningsvärdet inräknas alla kostnader som fordonet direkt eller indirekt har orsakat den skattskyldige före beskattningen då det levererats till Finland eller till den skattskyldiges första lager i Finland, samt den tull som eventuellt skall betalas för fordonet.

I anskaffningsvärdet inräknas inte värdet av sedvanlig iståndsättning av fordonet i försäljningssyfte eller värdet av sådan utrustning för högst 80 euro som fordonet i samband därmed försätts med. Registreringsavgift för fordonet och avgift för registreringsskyltar räknas inte heller in i anskaffningsvärdet.

Om denna lag innehåller sådana bestämmelser om bestämmandet av beskattningsvärdet för ett motsvarande nytt fordon som sammanhänger med bestämmandet av anskaffningsvärdet för ett fordon och som avviker från bestämmelserna i tullkodexen eller i dess tillämpningsförordning, tillämpas bestämmelserna i denna lag.

Vad som föreskrivs i denna paragraf tillämpas också på beskattningsvärdet för ett i 10 a § 2 mom. avsett fordon som tillverkats här i landet.

11 a §

När 8 § 1 mom. tillämpas är beskattningsvärdet för en motsvarande ny paketbil och andra motsvarande nya fordon i fråga om en i 23 § 1 mom. avsedd paketbil med nedsatt skattesats, servicebilar med en egenmassa av minst 1 875 kilogram och fordon i kategori M1 med en egenmassa av 4 500―5 999 kilogram 46 procent och i fråga om andra fordon 33 procent av ett motsvarande nytt fordons allmänna värde i detaljhandeln.

11 b §

Med ett fordons allmänna värde i detaljhandeln avses det pris som ett likadant fordon allmänt betingar om det säljs som skattepliktigt på marknaden i Finland till en köpare som är konsument, vid en tidpunkt då fordonet anmäls eller borde ha anmälts till beskattning. Om något värde baserat på allmänna försäljningspriser inte finns att tillgå, bestäms det allmänna värdet i detaljhandeln utifrån det pris som likadana fordon allmänt saluförs till, minskat med ett belopp motsvarande sedvanliga prisnedsättningar.

Allt det som fordonets köpare direkt eller indirekt betalar som vederlag för fordonet till säljaren eller till tredje part anses ingå i fordonets allmänna värde i detaljhandeln. Benämningen på en post som inräknas i värdet, betalningstidpunkten eller andra motsvarande omständigheter har ingen betydelse för om posten skall räknas in i värdet eller inte. Sedvanliga finansieringskostnader och sedvanliga kostnader upp till högst 600 euro för leverans av fordonet till kunden räknas dock inte in i fordonets värde.

11 c §

Ett fordons allmänna värde i detaljhandeln i Finland bestäms utifrån tillgängliga utredningar om de faktorer som inverkar på bestämningen av värdet i detaljhandeln samt om fordonets värde och de fordonsspecifika egenskaper som inverkar på värdet, såsom märke, modell, typ, drivkraft och utrustning. Därtill kan fordonets ålder, antalet körkilometer och fordonets skick samt andra individuella egenskaper beaktas.

Det allmänna värdet i detaljhandeln i Finland kan vid behov bestämmas på grundval av tillgänglig information såväl från den inhemska bilmarknaden som från bilmarknaden i andra länder.

Det allmänna värdet i detaljhandeln kan inte bestämmas enbart utifrån priser mellan säljare och köpare som har intressegemenskap eller priser som tillämpas under exceptionella förhållanden på marknaden.

11 d §

Fordon kan anses likadana om de är likadana till märket, modellen och utrustningen. Om i olika länder till typen fastställda fordon skall jämföras med varandra, skall inte bara de dokumenterade uppgifterna utan också fordonen i verkligheten vara tekniskt likadana. Små skillnader hindrar dock inte att fordonen betraktas som likadana, om detta inte kan anses ha betydelse med tanke på fordonets värde eller konsumenternas behov i fråga om fordonet.

11 e §

Som ett motsvarande nytt fordon anses ett fordon med samma drivkraft, märke, karosserityp och modell som det fordon som skall beskattas. Dessutom skall fordonen till sina tekniska egenskaper, såsom motor, växellåda, transmission och utrustning, motsvara varandra. Små skillnader hindrar dock inte att fordonen betraktas som motsvarande.

Om ett motsvarande nytt fordon inte kan påvisas, väljs närmast motsvarande nya fordon som får avvika bland annat till modellnamn och tekniska egenskaper till följd av ålder och teknisk utveckling i fråga om det fordon som skall beskattas.

11 f §

För beskattningen beräknas ett fordons ålder i månader i första hand från den första registreringen. Om denna tidpunkt inte är känd, beräknas fordonets ålder från utgången av tillverkningsmånaden. Om inte heller denna tidpunkt är känd, bestäms fordonets ålder från utgången av det år under vilket fordonet sannolikt första gången registrerades, togs i bruk eller tillverkades. Fordonets ålder beräknas fram till den tidpunkt då skattedeklaration har avgetts eller borde ha avgetts.

Om fordonet är tillverkat av delar av ett eller flera fordon som tidigare använts i trafik, anses som fordonets tillverkningstidpunkt den tidpunkt då minst 50 procent av de ursprungliga delarna i fordonet skall anses ha bytts ut.

11 g §

Importören eller tillverkaren av en ny fordonsmodell som kommer ut på marknaden och vilka säljer modellen affärsmässigt skall, innan de avger en skattedeklaration, till tullmyndigheten uppge det pris till vilket fordonsmodellen allmänt utbjuds till försäljning i Finland samt lämna de övriga uppgifter som tullmyndigheten bestämmer. Modellens pris uppges enligt den handelsposition enligt vilken fordonet specificeras och allmänt marknadsförs. Priset bör gälla vid den tidpunkt då den nya modellen första gången anmäls till beskattning.

Tullmyndigheten fastställer beskattningsvärdena på nya fordon utifrån anmälningarna och för statistik över dem.

Den skattskyldige skall i skattedeklarationen för varje nytt fordon uppge priset i Finland på det fordon som skall beskattas. På grundvalen av dessa uppgifter fastställer tullmyndigheten ändringar i statistiken över beskattningsvärdena. Ändringarna träder i kraft fem dagar efter det att de har publicerats.

13 §

I beskattningsvärdet för ett fordon som avses i 10 a § 2 mom. inräknas inte värdet av ändringsarbete och utrustning som skett före den första registreringen av fordonet och som beror på att en paket- eller lastbil ändras till personbil eller utrustas till servicebil eller på att ett paketbilsunderrede utrustas med lastkorg eller lastflak, om det kan påvisas att fordonets tillverkare har överlåtit fordonet utan detta ändringsarbete eller utan denna utrustning.


15 §

När beskattningsvärdet för ett fordon fastställs anses till fordonet höra åtminstone den funktionsdugliga utrustning som, enligt vad som särskilt föreskrivits, krävs för att fordonet skall kunna godkännas för trafik, samt sådan annan utrustning som enligt typgodkännandet eller enligt utredning publicerad i det land där fordonet är tillverkat hör till dess standardutrustning, och i bil dessutom värmeaggregat. Beskattningsvärdet sänks inte om denna utrustning saknas eller är i olag.

Om fordonet har sådana avsevärda brister att det på grund av dem uppenbarligen inte skulle kunna godkännas för trafik, eller om fordonet på grund av bristerna inte kan identifieras på ett tillfredsställande sätt för bestämmande av beskattningsvärdet, kan beskattningen verkställas först då bristerna har avhjälpts.

21 §

Fria från skatt är fordon i kategorierna L1, L2, L1e, L2e och L6e.

28 §

För en bil som vid första registreringen i Finland registreras för beställningstrafik enligt 2 § 5 punkten lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991) och som fordonets ägare i huvudsak använder i sådan trafik nedsätts bilskatten med högst 9 600 euro. Skattenedsättningen minskas dock med en trettiosjättedel för varje hel eller påbörjad kalendermånad som fordonet har varit i bruk annorstädes än i Finland innan det registrerades för ovannämnt bruk.


37 §

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om bilskattedeklarationen, om dess innehåll samt om undantag från deklarationsskyldigheten.

48 §

Den skatt som skall debiteras för en bil för vilken skatten har nedsatts med stöd av 28 eller 51 § eller för en ambulans minskas med en trettiosjättedel för varje hel månad som fordonet har varit registrerat. Från skatten för en räddningsbil, invalidtaxi, veterinärbil eller likbil som avses i 21 § 1 mom. avdras en fyrtioåttondedel för varje hel månad som bilen har varit registrerad. Om vid skattenedsättning med stöd av 28 § också registrering annorstädes än i Finland har beaktats i skattenedsättningens belopp, tillgodoräknas denna tid på motsvarande sätt vid tillämpningen av detta moment.


51 a §

Maximibeloppen av de i 51 § avsedda skatteåterbäringarna förhöjs med det belopp genom vilket utrustning som efter fordonets tillverkning har monterats speciellt med anledning av invaliditeten har inverkat på den bilskatt som grundar sig på det allmänna värdet i detaljhandeln och på mervärdeskatten som uppbärs med stöd av 5 §.

67 §

Är saken av synnerlig vikt för sökanden kan Tullstyrelsen eller Fordonsförvaltningscentralen på ansökan meddela förhandsavgörande om hur denna lag skall tillämpas vid beskattningen av sökandens fordon. Förhandsavgörande ges dock inte i fråga om beskattningsvärdet.


86 §

Uppgifter och handlingar som lämnats eller företetts för bilbeskattningen skall hållas hemliga. De får inte i protokoll eller beslut redovisas i större utsträckning än vad som är nödvändigt. Uppgifterna får användas för skattemyndighetens statistiska utredningar enligt denna lag vilkas sammandrag är offentliga. Beslut om beskattningen av fordon som beskattats på grundvalen av det allmänna värdet i detaljhandeln är offentliga, med undantag för handlingar som hänför sig till de ärenden som avses i 50 och 51 § samt uppgifter om personbeteckning och en fysisk persons adress. Information om offentliga handlingar i en myndighets personregister får lämnas ut i form av en kopia, en utskrift eller i elektronisk form utan hinder av 16 § 3 mom. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Uppgifter hos skattemyndigheten om ett begagnat fordons värde är offentliga endast om de använts vid beskattningen av fordonet. En parts rätt att få uppgifter bestäms enligt 11 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.Denna lag träder i kraft den 15 maj 2003.

Lagen tillämpas första gången på beskattning av fordon som skall beskattas som nya och där beskattningen anhängiggörs den 1 januari 2003 eller därefter, dock så att på fordon som skall beskattas för en i 40 § 2 mom. avsedd period tillämpas denna lag första gången på perioder som börjar den 1 januari 2003 eller därefter. Beskattningen av fordon som skall beskattas som nya rättas utan ansökan i överensstämmelse med denna lag efter det att den har trätt i kraft. En skattskyldig har dock rätt att på ansökan få beskattningen verkställd enligt den bilskattelag som var i kraft den 1 januari 2003 från den 1 januari 2003 till dagen för lagens ikraftträdande. Ansökan skall göras enligt fordonsmodell inom tre månader från det att lagen har trätt i kraft.

Beskattning av nya fordon som blivit anhängig före den 1 januari 2003 kan enligt 43 § återtas och fordonen på ansökan av den skattskyldige beskattas enligt denna lag, om fordonen inte har registrerats eller tagits i bruk före den 1 januari 2003. Skatten förhöjs i så fall inte enligt 43 §. Ansökan skall göras inom sex månader från det att lagen har trätt i kraft.

Vid beskattning av fordon som beskattas som begagnade tillämpas lagen vid beskattningar som verkställs den dag då lagen träder i kraft eller därefter. Beskattningen av fordon som importerats som begagnade kan dock på ansökan rättas i överensstämmelse med denna lag, om beskattningen har verkställts den 1 januari 1999 eller därefter. Ansökan om skatterättelse kan göras av den som i egenskap av skattskyldig har betalat skatt för fordonet.

Skatten rättas dock inte med stöd av ikraftträdelsebestämmelsen i denna lag, om skattebeloppet har nedsatts med stöd av 25, 28, 50 eller 51 § eller på annan motsvarande grund så att den nedsatta skatten inte är högre än vad som skulle uppbäras efter rättelse utan nedsättning.

Utan hinder av 6 a § verkställs beskattningen av ett fordon som tillverkats före 2003 och som importeras som begagnat enligt 6 §, om det i Finland i användning finns likadana begagnade fordon som tillverkats före 2003 och som har beskattats som nya enligt 6 § och 10 a § 1 mom. Om beskattningen av en viss fordonsmodell som ny på ansökan har verkställts på det sätt som föreskrivs i 2 mom. enligt den bilskattelag som var i kraft den 1 januari 2003, tillämpas dock 6 a § på beskattningen av ett fordon som importeras som begagnat, om fordonet har tillverkats vid samma tid som likadana nya fordon som har beskattats på ansökan.

Utan hinder av 10 § uppbärs skatt på ett fordon som skall beskattas under 2003 och som använts i trafik eller som varit registrerat högst sex månader som på motsvarande nya fordon.

Ärenden som är under behandling den 1 januari 2003 eller som anhängiggörs såsom rättelse eller ändringssökande efter detta datum och där frågan inte gäller skattebeloppet för begagnade fordon handläggs enligt de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft.

Ett fordon som en person importerat för eget bruk och för vilket han eller hon avgett bilskattedeklaration får 2003 med tillstånd av tullmyndigheten temporärt användas högst tre månader efter importen utan att skatt betalas. Tillstånd kan beviljas också på villkor att bilskattedeklaration avges inom fem dagar från det att tillstånd beviljats. Tillståndet upphör att gälla 10 dagar från skattebeslutet eller om äganderätten till fordonet överlåts eller om fordonets registreringsbesiktning inte inleds inom 10 dagar från importen. Om deklarationen eller beskattningen återtas enligt 43 §, tas hos den skattskyldige utöver en avgift för förhandsavgörande dessutom ut en avgift som är högst en tiondedel av den skatt som borde ha betalats för fordonet. I fråga om fordonets användning i trafik tillämpas vad som föreskrivs i fordonslagen (1090/2002) och med stöd av den.

RP 271/2002
FiUB 46/2002
RSv 304/2002

Helsingfors den 4 april 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.