264/2003

Given i Helsingfors den 3 april 2003

Statsrådets förordning om ändring av 39 § 1 mom. 2 punkten och 40 § körkortsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/1990) 39 § 1 mom. 2 punkten och 40 §, sådana de lyder i förordning 570/2002, som följer:

39 §
Förutsättningarna för beviljande av tillstånd att hålla bilskola

Tillstånd att hålla bilskola beviljas en sökande som


2) under en tid av tio år före beviljandet av tillståndet i minst fyra år har varit heltidsanställd trafiklärare vid en bilskola eller vid en yrkesläroanstalt i förarundervisning av klass C och, när det i skolan ges förarundervisning av klass CE, D eller DE, är behörig att ge körundervisning för dessa klasser och har erfarenhet av körundervisning åtminstone med fordon av klass C.


40 §
Bilskolornas undervisningspersonal

Varje bilskola skall ha en föreståndare som ansvarar för undervisningen och som styr och utvecklar den undervisning som ges i skolan, ansvarar för undervisningens innehåll och skötseln av undervisningsverksamheten i enlighet med bestämmelser och tillståndsvillkor samt även i övrigt faktiskt utför sitt uppdrag. Skolan skall också ha tillräcklig undervisningspersonal med hänsyn till skolans elevantal.

Den för bilskolans undervisning ansvariga föreståndaren skall uppfylla kraven i 39 § 1 mom. 1–3 punkten och ha körrätt för de fordonsklasser för vilka körrätt förvärvas genom förarundervisning i bilskolan. Den lärare som ger körundervisning skall ha trafiklärartillstånd, körrätt som motsvarar klassen för det fordon som används i undervisningen och, om fordon i klass CE, D eller DE används i undervisningen, minst två års erfarenhet som heltidsanställd förare av fordon i klass CE eller D, eller skall ha avlagt en yrkesexamen för fordonskombinationsförare eller busschaufförer vilken överensstämmer med utbildningsstyrelsens bestämmelser. Övriga lärare skall ha trafiklärartillstånd eller sådan utbildning på undervisningsområdet som den som håller förarexamen och övervakar bilskolan enligt anvisningar av Fordonsförvaltningscentralen har godkänt samt praktisk erfarenhet. Lärarnas kompetens skall innan undervisningen inleds godkännas av den som håller förarexamen.

Är det på grund av dödsfall, plötslig allvarlig sjukdom, olycksfall eller någon annan därmed jämförbar oförutsedd händelse nödvändigt att byta den föreståndare som ansvarar för undervisningen i bilskolan, kan en person som inte uppfyller villkoret i 39 § 1 mom. 3 punkten godkännas som ansvarig föreståndare för högst ett år, om någon som uppfyller kraven inte genast kan föreslås för detta uppdrag. Den myndighet som beviljat tillståndet skall utan dröjsmål underrättas om händelsen och om den tillfälliga föreståndaren.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

Ett tillstånd att hålla bilskola som gäller när denna förordning träder i kraft och som ger rätt till förarundervisning för klass CE, D eller DE får förnyas utan hinder av att den sökande inte uppfyller kravet i 39 § 1 mom. 2 punkten gällande behörigheten för lärare som ger körundervisning för dessa klasser, under förutsättning att han eller hon då uppfyller de krav som gäller när denna förordning träder i kraft.

En föreståndare som vid ikraftträdandet av denna förordning i bilskolans undervisningsverksamhet ansvarar för förarundervisningen för klasserna CE, D eller DE är fortfarande behörig för denna uppgift utan hinder av kravet i 39 § 1 mom. 2 punkten och 40 § 2 mom. gällande behörigheten för lärare som ger körundervisning, om han eller hon uppfyller de krav som gäller när denna förordning träder i kraft.

En lärare som vid ikraftträdandet av denna förordning är behörig att ge förarundervisning för klasserna CE, D eller DE är utan hinder av kravet i 40 § 2 mom. gällande körlärare fortfarande behörig att ge körundervisning för dessa klasser, om han eller hon uppfyller de krav som gäller när denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 3 april 2003

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Äldre regeringssekreterare
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.