262/2003

Givet i Helsingfors den 3 april 2003

Reglemente för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli, föreskrivs med stöd av lagen den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Reglementets tillämpningsområde

I reglementet finns gemensamma bestämmelser om ministeriernas ansvarsområden och beslutanderätt och om delegering av beslutanderätt till tjänstemän, förbehållande av beslutanderätt, föredragning i ministerierna och ministeriernas föredragande samt om behörighetsvillkoren för tjänstemännen och om deras uppgifter.

2 kap.

Avgörande av ärenden i statsrådet

2 §
Behörighetsfördelningen mellan statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna

Grundlagen och lagen om statsrådet (175/2003) innehåller allmänna bestämmelser om behörighetsfördelningen mellan statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

3 §
Allmänna ärenden som skall avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande allmänna ärenden:

1) statsrådets meddelanden, redogörelser, berättelser och skrivelser till riksdagen,

2) riksdagens skrivelser om ärenden som inte hör till republikens presidents uppgifter eller behörighet,

3) statsrådets förordningar och statsrådets förslag till republikens presidents avgöranden,

4) arbetsfördelningen mellan ministrarna samt sådana övriga på statsrådet ankommande ärenden som gäller regeringens konstituerande åtgärder och arbete,

5) Finlands representation vid Europeiska rådets möten samt i rådet då det sammanträder i sin sammansättning med statsöverhuvuden eller regeringschefer,

6) utseende av kandidater till Europeiska gemenskapernas kommission, Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätt, Europeiska centralbankens direktion, Europeiska revisionsrätten, Regionkommittén, Ekonomiska och sociala kommittén och Europeiska atomenergigemenskapens vetenskapliga och tekniska kommitté samt förordnande av kandidater till och representanter i Europeiska investeringsbankens förvaltningsorgan samt utseende av medlemmarna och suppleanterna i Ekonomiska och finansiella kommittén samt bemyndigande att godkänna avtal när avtal om utnämningar behöver ingås enligt fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna,

7) tillsättning av en delegation för förhandlingar om fördrag och om andra internationella förpliktelser eller för internationella möten, när ärendet gäller flera än ett ministerium och beslutanderätten inte ankommer på republikens president,

8) förordnande av representanter till förvaltningsorganen i sådana organisationer som avses i internationella fördrag samt till dessa organisationers nationella beredningsorgan, om beslutanderätten inte ankommer på republikens president,

9) ikraftträdande eller verkställighet i fråga om ärenden som skall avgöras inom Europeiska unionen, om detta förutsätter beslut av statsrådet,

10) förslag till Europeiska gemenskapens regional- och strukturpolitiska program för Finland samt de årliga stabilitetsprogrammen,

11) princip- och planeringsbeslut som gäller styrning och organisering av statsrådets och de olika förvaltningsområdenas uppgifter och verksamhet,

12) allmänna föreskrifter om handläggningen och beredningen av ärenden inom statsförvaltningen,

13) lagstadgade riksomfattande planer samt de riksomfattande målen för områdesanvändningen,

14) landskapens antal, områden och namn, områdena för samkommuner som sköter en uppgift som kommuner enligt bestämmelserna skall sköta gemensamt samt räddningsområdena,

15) länens områden samt länsstyrelsernas namn och verksamhetsställen, områdena för statens regionförvaltning, nödcentralskretsarna och häradenas områden samt tingsrätternas domkretsar, om indelningen inte följer häradsindelningen,

16) förordnande till föredragande i statsrådet samt till föredragande för ärenden som gäller Ålands självstyrelse,

17) förordnande av de ledamöter och suppleanter i Ålandsdelegationen som skall väljas av statsrådet,

18) förordnande av ledamöter och ersättare i sametinget, beviljande av avsked på egen begäran samt konstaterande av att deras förtroendeuppdrag har upphört,

19) tillsättning av undersökningskommissioner vid storolyckor och beslut om åtgärder som föranleds av undersökningsrapporterna,

20) tillsättning av rådgivande organ av bestående natur som arbetar i samband med ett ministerium.

4 §
Ekonomiska ärenden som skall avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande ekonomiska ärenden:

1) de statsekonomiska ramarna och därtill anslutna ställningstaganden samt allmänna föreskrifter om tillämpning av statsbudgeten,

2) befrielse från återbetalning av lån som grundar sig på riksdagens samtycke och ombildande av lån till understöd, beviljande av statsborgen och garantier som grundar sig på riksdagens samtycke samt avgivande av ansvarsförbindelser som kan jämställas med dem och avstående från regressrätt liksom även befrielse från borgensavgift,

3) fördelning av samhällspolitiskt betydande anslag eller principerna för fördelningen samt fördelning av anslag regionalt, om fördelningsgrunderna inte ingår i författningar eller föreskrifter eller i motiveringen till statsbudgeten och det inte är fråga om anslag som är avsedda för ämbetsverkens och inrättningarnas omkostnader,

4) fastställande av ett genomsnittligt eurobelopp för kommunernas allmänna statsandelar och fastställande av genomsnittliga enhetspriser som utgör grund för statsfinansieringen för undervisnings- och kulturverksamhet samt de kalkylerade kostnader och fjärrortskoefficienter som utgör grund för bestämmande av statsandelen för social- och hälsovården, finansieringsunderstöd enligt prövning till kommunerna samt föreskrifter som är avsedda för styrning av kommunalförvaltningen och föreskrifter om samarbete mellan kommuner, när kommunerna inte når avtal sinsemellan,

5) överlåtelse av statlig fastighetsförmögenhet och utarrendering av statlig jordegendom, överföring av beslutanderätten från ministerier till ämbetsverk och inrättningar i fråga om överlåtelse av statlig fastighetsförmögenhet inom de gränser som anges i lag samt överlåtelse av statlig lös egendom och fattande av beslut om användningen av egendom som tillfallit staten genom arv inom de gränser som bestäms genom förordning,

6) fördelning av Penningautomatföreningens avkastning,

7) samhällspolitiskt eller ekonomiskt betydande tillstånd och koncessioner.

5 §
Tjänstemannaärenden som skall avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande ärenden som gäller tjänstemän:

1) upplösning och uppsägning av tjänsteförhållande av något skäl som beror av tjänstemannen när det är fråga om tjänstemän som utnämns av statsrådets allmänna sammanträde, samt ställande av en av statsrådets allmänna sammanträde utnämnd tjänsteman till statsrådets disposition och förlängning av tiden för detta,

2) dispens för en tjänst beträffande vilken republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde är utnämnande instans,

3) beviljande av tjänstledighet för längre tid än två år för de tjänstemän som utnämns av republikens president eller vid statsrådets allmänna sammanträde, om det inte är fråga om tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till enligt lag, förordning eller tjänstekollektivavtal, samt utnämnande till tjänsteförhållande för viss tid som överstiger ett år, när republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde är utnämnande instans beträffande motsvarande tjänst,

4) beviljande av rätt för de tjänstemän som utnämns av republikens president eller vid statsrådets allmänna sammanträde att kvarstå i tjänsten efter uppnådd avgångsålder,

5) uppsägning av avtal om anställningsvillkoren för tjänstemän som avses i 26 § statstjänstemannalagen (750/1994) samt grunderna för justering av avtal,

6) godkännande av statens tjänstekollektivavtal, om avtalet enligt lag förutsätter statsrådets godkännande för att träda i kraft, bestämmande av anställningsvillkor på annat sätt än vad som överenskommits i statens tjänstekollektivavtal samt justering av maximibeloppen för plikt som döms för brott mot tjänstekollektivavtal,

7) överföring av en tjänst till ett annat ministerium i samband med ändring av ministeriernas ansvarsområden samt överföring av ett anslag som i budgeten anvisats för ministeriums verksamhet för att användas av ett annat ministerium.

6 §
Ärenden som enligt lag eller förordning skall avgöras av statsrådet

Utöver vad som föreskrivs i 3-5 § skall följande ärenden, som enligt lag eller förordning skall avgöras av statsrådet, handläggas och avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde:

1) tjänsteutnämningar samt förflyttning till en tjänst och förordnade till en uppgift,

2) förordnande av medlemmar i direktionerna för centralförvaltningens ämbetsverk och inrättningar,

3) förordnade av medlemmar och sakkunniga i nämnder, råd och andra därmed jämförbara organ som har andra än beredningsuppgifter,

4) ärenden som gäller statens affärsverk och statliga bolag samt utövande av statens delägarrätt i andra bolag,

5) ärenden som gäller fonder utanför statsbudgeten,

6) ärenden som gäller statliga val,

7) beslut som hänför sig till förfarandet vid återinförande av kontrollerna vid de inre gränserna,

8) ärenden som gäller Finlands Bank, Statens säkerhetsfond, försäkringsbolagen och Folkpensionsanstalten,

9) ärenden som gäller avgifter och avgiftsgrunder,

10) tillstånd som gäller expropriation och inlösning,

11) ärenden som gäller kärnenergi, med undantag för sådana godkännanden som avses i 45 § 1 mom. 3 punkten kärnenergilagen (990/1987),

12) ärenden som gäller ändring i kommunindelningen,

13) ärenden som gäller underställning.

7 §
Övriga ärenden som skall avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde

Utöver de ärenden som nämns i 3–6 § skall följande övriga ärenden handläggas och avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde:

1) ärenden som enligt lagen om statsrådet eller någon annan lag skall avgöras av vid statsrådets allmänna sammanträde samt överföring av ett ärende till allmänt sammanträde,

2) förlängning av sekretesstiden för handlingar,

3) samhällspolitiskt eller ekonomiskt betydande regerings- och förvaltningsärenden som inte föreskrivs höra till någon annan myndighets befogenhet.

8 §
Ärenden som gäller samarbete och meningsskiljaktigheter mellan myndigheterna och som skall avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde

Vid statsrådets allmänna sammanträde avgörs följande ärenden som gäller samarbete mellan myndigheter:

1) frågan om vilket ministerium som skall behandla ett ärende samt vid behov beslut om att ett ärende skall beredas gemensamt vid två eller flera ministerier,

2) ärenden i vilka statsrådets finansutskott inte förordar det avgörande som ett ministerium föreslagit och ministern inte avstår från det,

3) andra till två eller flera ministeriers ansvarsområde hörande ärenden i vilka ministerierna inte når enighet sinsemellan.

9 §
Ärenden som skall avgöras i ministerierna

Ärenden som ankommer på statsrådet och ministerierna och som enligt 3–8 § inte skall handläggas och avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde avgörs i ett ministerium enligt vad som föreskrivs i 12 § lagen om statsrådet.

3 kap.

Ministerierna och deras ansvarsområden

10 §
Behörigt ministerium

Ärendena fördelar sig på ministeriernas ansvarsområden så som föreskrivs i detta kapitel. Ett ärende behandlas av det ministerium till vars ansvarsområde ärendet huvudsakligen hör (behörigt ministerium).

Fördrag och andra internationella förpliktelser fördelar sig på ministerierna enligt vad som föreskrivs i 8 § lagen om statsrådet, och ärenden som avgörs inom Europeiska unionen fördelar sig enligt 9 § i nämnda lag.

Ministerierna skall vid behov samarbeta under ledning av det behöriga ministeriet. Permanenta samarbetsorgan är kanslichefsmötet och beredskapschefsmötet.

11 §
Ärenden som ankommer på alla ministerier

Ministerierna skall behandla till det egna ansvarsområdet hörande ärenden som gäller verksamhets- och ekonomiplanering, resultatstyrning, lagberedning, informationssamhället, förvaltning, datasystem, forskning, utveckling och övervakning, internationella och ägarfrågor gällande sådan statlig egendom son är i det egna ansvarsområdets besittning samt andra sådana ärenden som skall anses höra till skötseln av de uppgifter som hör till det egna ansvarsområdet.

Ministerierna behandlar ärenden som gäller de ämbetsverk, inrättningar, affärsverk, fonder utanför budgeten, samfund och andra organ som hör till deras ansvarsområden. Likaså skall ministerierna behandla ärenden som gäller andra organ med uppgifter som hör till deras ansvarsområde samt styra länsstyrelserna i ärenden som hör till deras ansvarsområde.

12 §
Statsrådets kanslis ansvarsområde

Till statsrådets kanslis ansvarsområde hör:

1) biträdande av statsministern vid den allmänna ledningen av statsrådet samt vid samordningen av regeringens och riksdagens arbete,

2) samordning av beredningen och behandlingen av ärenden som avgörs inom Europeiska unionen samt horisontella och institutionella frågor som är centrala för utvecklingen av unionen,

3) statsrådets information och samordningen av statsförvaltningens information,

4) tillhandahållande av de allmänna verksamhetsbetingelserna och den allmänna servicen för statsrådet.

13 §
Utrikesministeriets ansvarsområde

Till utrikesministeriets ansvarsområde hör:

1) utrikes- och säkerhetspolitiken, utrikespolitiskt betydelsefulla internationella ärenden samt de internationella relationerna i allmänhet,

2) biträdande vid samordningen av fördrag och andra internationella förpliktelser,

3) handelspolitiken och de handelsekonomiska relationerna,

4) biståndspolitik och utvecklingssamarbetet,

5) tillvaratagande av finländska intressen och rättigheter samt konsulära tjänster och motsvarande myndighetstjänster utomlands,

6) internationella rättskipnings- och undersökningsorgan,

7) företrädande av Finland i Europeiska gemenskapernas domstolar och i överträdelseförfarandet gällande Finland i dess egenskap av medlem i Europeiska unionen,

8) Finlands utrikesrepresentation,

9) främmande staters och internationella organisationers representation i Finland.

14 §
Justitieministeriets ansvarsområde

Till justitieministeriets ansvarsområde hör:

1) lagberedning inom statsförfattningsrättens, den allmänna förvaltningsrättens, privaträttens samt straff- och processrättens område,

2) utvecklandet av statsrådets lagberedning samt EU-rättslig rådgivning,

3) domstolsväsendet, åklagarväsendet, utsökningsväsendet, rättshjälpsverksamheten och övrig rättsvård,

4) kriminalpolitik, brottsbekämpning och brottspåföljder,

5) val, folkomröstningar och partierna,

6) landskapet Ålands självstyrelse och samernas kulturella autonomi.

15 §
Inrikesministeriets ansvarsområde

Till inrikesministeriets ansvarsområde hör:

1) utveckling av regionerna,

2) allmän utveckling av regionförvaltningen och statens lokalförvaltning samt områdesindelningar och samordning av dem,

3) härads-, register- och länsförvaltningen,

4) den elektroniska kommunikationen och dataadministrationen mellan staten och kommunerna,

5) kommunindelningen, kommunalförvaltning och kommunal ekonomi samt förhållandet mellan staten och kommunerna,

6) allmän ordning och säkerhet, polisförvaltningen och den privata säkerhetsbranschen,

7) utlänningspolitik och utlänningsförvaltning samt finskt medborgarskap,

8) räddningsväsendet,

9) gränssäkerhet och sjöräddningstjänst.

16 §
Försvarsministeriets ansvarsområde

Till försvarsministeriets ansvarsområde hör:

1) försvarspolitik,

2) landets militära försvar,

3) samordningen av totalförsvaret,

4) militär krishantering och fredsbevarande verksamhet.

17 §
Finansministeriets ansvarsområde

Till finansministeriets ansvarsområde hör:

1) den ekonomiska politiken och finanspolitiken,

2) statsfinanserna, statsbudgeten och skötseln av statsfinanserna, statens medel och egendom samt de allmänna grunderna för avgiftspolitiken och avgifterna,

3) skattepolitik, beskattning och allmän tullpolitik,

4) statens upplåning, statsskulden samt statens borgensförbindelser och statsgarantier,

5) finansmarknadens verksamhet,

6) de internationella finansinstituten och organisationerna,

7) statsförvaltningens arbetsgivar-, personal- och arbetsmarknadspolitik, personalens rättsliga ställning, pensioner och övriga anställningsvillkor,

8) statens allmänna statistikväsende,

9) systemen för styrning av förvaltningen, organiseringen av förvaltningen samt verksamhetslinjerna för utvecklande av förvaltningen,

10) de allmänna grunderna för statens informationsförvaltning, databehandling och datasäkerhet samt den elektroniska kommunikationen inom förvaltningen och statsrådets gemensamma informationsförvaltning.

18 §
Undervisningsministeriets ansvarsområde

Till undervisningsministeriets ansvarsområde hör:

1) utbildning och vetenskap,

2) konst, kultur, idrott och ungdomsarbete,

3) arkivväsendet, museiväsendet och det allmänna biblioteksväsendet,

4) den evangelisk-lutherska kyrkan, det ortodoxa kyrkosamfundet samt övriga religionssamfund,

5) studiestöd,

6) upphovsrätt.

19 §
Jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde

Till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde hör:

1) jordbruk,

2) utveckling av landsbygden,

3) skogsbruk,

4) fiskeri-, vilt-, renhushållning,

5) säkerhet och kvalitet i fråga om livsmedlen och produktionsförnödenheterna inom jordbruket, djurens hälsa och välfärd samt växthälsa,

6) lantmäteri och samanvändningen av geografisk information,

7) vattenhushållningen.

20 §
Kommunikationsministeriet

Till kommunikationsministeriets ansvarsområde hör:

1) väg- och järnvägstrafik, civil luftfart och sjötrafik,

2) trafikleder, hamnar och flygplatser,

3) havsforskning och atmosfärundersökningar samt vädertjänst,

4) elektronisk kommunikation, postverksamhet och stödande av pressen,

5) kommunikationsservicens datasäkerhet.

21 §
Handels- och industriministeriets ansvarsområde

Till handels- och industriministeriets ansvarsområde hör:

1) näringspolitiken,

2) energipolitiken,

3) teknologipolitiken och teknisk säkerhet,

4) marknadens funktion och främjande av konkurrens,

5) konsumentpolitik och livsmedelsärenden,

6) import- och exportpolitiken, tillträde till marknaden och företagens internationalisering,

7) statsbolagens allmänna ägarpolitik.

22 §
Social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde

Till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde hör:

1) främjande av hälsa och social välfärd samt förebyggande av sjukdomar och sociala problem,

2) socialservice och hälsovårdsservice,

3) läkemedelsförsörjning,

4) hälsoskydd och övervakning av strålskador och kemikalier samt genteknologisk kontroll,

5) utkomstskydd,

6) verksamheten på försäkringsmarknaden,

7) arbetarskydd,

8) jämställdhet mellan kvinnor och män.

23 §
Arbetsministeriets ansvarsområde

Till arbetsministeriets ansvarsområde hör:

1) sysselsättning och arbetslöshet och offentlig arbetskraftsservice,

2) arbetsmiljöfrågor, kollektivavtal och medling i arbetstvister,

3) invandring och flyktingfrågor samt återvandring,

4) förebyggande av rasism och främjande av goda etniska relationer,

5) civiltjänst.

24 §
Miljöministeriets ansvarsområde

Till miljöministeriets ansvarsområde hör:

1) miljövård och bekämpning av miljöskador,

2) områdesanvändning,

3) naturvård,

4) byggande,

5) boende.

4 kap.

Statsrådets ministerutskott och beredning av ärenden

25 §
Utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet

Statsministern är ordförande för utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet och övriga ledamöter är utrikesministern, försvarsministern och tre andra ministrar som statsrådet förordnar. Vid behov förordnar statsrådet ytterligare en minister till utskottet. När en minister har förordnats för behandling av ärenden som hör till utrikesministeriets ansvarsområde är också denna minister ledamot i utskottet.

Också någon annan minister kan delta i behandlingen av ett ärende som har samband med frågor som hör till ministerns ansvarsområde.

I utrikes- och säkerhetspolitiska utskottet skall förberedelsevis behandlas viktiga ärenden som gäller utrikes- och säkerhetspolitiken och viktiga ärenden av annat slag vilka gäller Finlands relationer till främmande makter samt viktiga ärenden som gäller totalförsvaret. Utskottet behandlar också frågor som gäller samordningen av ärenden som hör till dess uppgiftsområde.

26 §
EU-ministerutskottet

Statsministern är ordförande för utskottet för ärenden som gäller Europeiska unionen (EU-ministerutskottet) och övriga ledamöter är utrikesministern, justitieministern, den minister som har förordnats att behandla utrikeshandelsärenden, handels- och industriministern, finansministern och jord- och skogsbruksministern samt tre andra ministrar av vilka två förordnas av statsrådet och den tredje är den minister till vars ansvarsområde det ärende som behandlas hör. Vid behov förordnar statsrådet ytterligare en minister till ledamot i utskottet. Också någon annan minister kan delta i behandlingen av ett ärende.

Utskottet skall förberedelsevis behandla de ärenden som avgörs inom Europeiska unionen och som statsministern bestämmer att skall behandlas i utskottet eller som den minister till vars ansvarsområde det ärende som behandlas hör, tar upp till behandling i utskottet eller som det annars anses befogat att behandla i utskottet.

Ordföranden för Ålands landskapsstyrelse har rätt att bli hörd i EU-ministerutskottet när ärendet hör till landskapet Ålands behörighet eller annars är särskilt viktigt för landskapet.

27 §
Finansutskottet

Statsministern är ordförande för finansutskottet och övriga ledamöter är finansministern och två andra ministrar, av vilka den ena förordnas av statsrådet och den andra är den minister till vars ansvarsområde det ärende som skall behandlas hör. Vid behov förordnar statsrådet ytterligare högst två ministrar till ledamöter i utskottet. När en minister har förordnats för behandling av ärenden som hör till finansministeriets ansvarsområde är också denna minister ledamot i utskottet.

Finansutskottet är beslutfört med tre ledamöter. En av de närvarande ledamöterna skall vara minister i finansministeriet.

Statsrådet bestämmer vilka ärenden som på grund av sin ekonomiska eller övriga betydelse skall behandlas i statsrådets finansutskott innan de avgörs.

28 §
Finanspolitiska ministerutskottet

Statsministern är ordförande för finanspolitiska ministerutskottet och ledamöter är finansministern, en av statsrådet förordnad minister som förordnats behandla ärenden som hör till finansministeriets ansvarsområde, handels- och industriministern, arbetsministern och högst fyra andra av statsrådet förordnade ministrar.

Finanspolitiska ministerutskottet skall förberedelsevis behandla ärenden som gäller:

1) den samhällsekonomiska utvecklingen samt allmänna finanspolitiska åtgärder;

2) huvudriktlinjerna för den offentliga ekonomins utveckling;

3) andra finanspolitiska åtgärder i den omfattning som statsministern bestämmer.

29 §
Statsrådets kanslis utlåtande

Statsrådets kanslis utlåtande skall inhämtas när bestämmelser om ett ministeriums uppgifter ändras i statsrådets förordning om ministeriet.

30 §
Laggranskningen

Ett förslag till lag eller förordning skall sändas till justitieministeriet för granskning, om inte något annat oundvikligen följer av att ärendet är brådskande. Ett förslag till förordning behöver dock inte sändas för granskning, om ärendet är av ringa allmän betydelse.

31 §
Finansministeriets utlåtande

Finansministeriets utlåtande skall inhämtas när ett ärende som bereds i något annat ministerium har en avsevärd samhällsekonomisk eller statsfinansiell betydelse.

Finansministeriets utlåtande skall inhämtas också när det är nödvändigt att utanför budgetbehandlingen till finansutskottet föra ett ärende som gäller upptagande av anslag i budgetpropositionen eller ändring av användningsgrunderna för ett anslag som redan finns i budgeten.

Innan ett ärende av avsevärd samhällsekonomisk eller statsfinansiell betydelse föredras för beslutsfattande eller för förberedande behandling i finansutskottet eller finanspolitiska ministerutskottet skall ministeriet i fråga ge finansministeriet de uppgifter som behövs för bedömningen av de samhällsekonomiska och statsfinansiella omständigheterna. Ministeriet skall vid behov rådgöra i ärendet med finansministeriet.

32 §
Föredragningstillstånd från ett annat ministerium

När ett ärende som behandlas i ett ministerium hör till ett annat ministeriums ansvarsområde skall föredragningstillstånd begäras från det behöriga ministeriet.

5 kap.

Behandling av ärenden i statsrådet och ministerierna

33 §
Uppskjutande av behandlingen

En statsrådsmedlem kan få behandlingen av ett ärende vid det allmänna sammanträdet uppskjuten till följande sammanträde för att kunna sätta sig in i ärendet.

Varje statsrådsmedlem får i samma ärende utnyttja rätten enligt 1 mom. endast en gång och endast då han eller hon för första gången deltar i behandlingen av ärendet.

Behandlingen av ett ärende får skjutas upp högst tre gånger.

34 §
Föredragande vid statsrådet

I lagen om statsrådet föreskrivs om föredragande vid statsrådet. Statsrådet kan dessutom till föredragande förordna ministerietjänstemän som har avlagt högskoleexamen och kan anses lämpliga för uppgiften.

35 §
Föredragande i ministerierna

I ministerierna föredras ärendena av de ministerietjänstemän som är föredragande vid statsrådet och av de tjänstemän som enligt lag eller förordning skall sköta sådana uppgifter samt av de övriga ministerietjänstemän som ministeriet har förordnat till uppgiften.

36 §
Delegering av beslutanderätt till tjänstemän

I lagen om statsrådet föreskrivs om ministrarnas beslutanderätt.

Till ministeriernas föredragande tjänstemän kan delegeras ärenden som inte är samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefulla och som gäller:

1) fördelning av anslag, beviljande av tillstånd och understöd samt annat därmed jämförbart beslutsfattande,

2) uppställande av resultatmål, ministeriernas verksamhetsanslag och personalförvaltning samt övriga interna förvaltnings- och ordningsärenden,

3) ministeriernas utlåtanden,

4) anvisningar och föreskrifter för förvaltningsområden.

37 §
Förbehållande av beslutanderätt

Statssekreteraren, en statssekreterare såsom kanslichef, en kanslichef samt en understatssekreterare och en avdelningschef kan förbehålla sig beslutanderätten i ärenden som annars skulle ankomma på en underlydande.

38 §
Avgörande utan föredragning

Ett ärende avgörs i ett ministerium på föredragning av en tjänsteman, om ärendet inte enbart gäller registrerings- eller diarieföringsåtgärder. Med undantag för anställningsärenden behövs emellertid ingen föredragning i ärenden som gäller ministeriets interna personal- eller ekonomiförvaltning.

39 §
Protokoll

Över presidentföredragningarna, statsrådets allmänna sammanträden samt statsrådets utskott förs protokoll.

Statsrådets protokoll granskas och bestyrks av föredraganden varefter det tillställs ministern för justering. Protokollsutdrag bestyrks av protokollföraren.

Utskottsprotokollen bestyrks av utskottets sekreterare.

40 §
Justitiekanslerns granskning

Protokollen över presidentföredragningarna och statsrådets allmänna sammanträden skall för varje månad tillställas justitiekanslern för granskning inom de två följande månaderna.

41 §
Expedition

En expedition över ett beslut vid statsrådets allmänna sammanträdet eller ett skriftligt meddelande angående beslutet undertecknas av den minister till vars ansvarsområde ärendet hör och kontrasigneras av föredraganden.

En expedition eller ett skriftligt meddelande i ett ärende som har avgjorts av en minister eller tjänsteman skall undertecknas av den som avgjort ärendet och kontrasigneras av föredraganden. Om en tjänsteman har avgjort ett ärende utan föredragning skall han eller hon ensam underteckna expeditionen.

Den som har kontrasignerat expeditionen eller meddelandet ansvarar för att handlingen stämmer överens med beslutet.

6 kap.

Bestämmelser som gäller ministeriernas tjänstemän

42 §
Befogenhet att utnämna tjänstemän

Statsrådet utnämner följande ministerietjänstemän: statssekreteraren, understatssekreterarna, avdelningscheferna, överdirektörerna och de övriga direktörerna, de biträdande avdelningscheferna, byråcheferna, regeringsråden, lagstiftningsråden finansråden, budgetråden och de övriga råden, de konsultativa tjänstemännen och regeringssekreterarna.

Särskilda bestämmelser gäller om utnämning till tjänster inom utrikesförvaltningen.

43 §
Behörighetsvillkor för tjänstemän

Behörighetsvillkor är:

1) för statssekreteraren högre högskoleexamen eller på annat sätt förvärvad kompetens samt sådan erfarenhet som uppgiften förutsätter,

2) för statssekreterare såsom kanslichef, kanslichefer, understatssekreterare, avdelningschefer och för tjänstemän i motsvarande tjänsteställning högre högskoleexamen och förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

3) för biträdande avdelningschefer, byråchefer och för andra tjänstemän som är enhetschefer högre högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

4) för regeringsråd och regeringssekreterare juris kandidatexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde.

Beträffande tilläggskrav föreskrivs i statsrådets förordning om ministeriet i fråga.

I fråga om behörighetsvillkoren för andra tjänstemän än de som nämns i 1 mom. och för tjänster inom utrikesförvaltningen föreskrivs särskilt.

44 §
Statssekreterarens uppgifter

Statssekreteraren, som har utnämnts för statsministerns mandatperiod, skall som statsministerns närmaste medhjälpare:

1) främja och följa genomförandet av regeringsprogrammet,

2) biträda statsministern med att leda beredningen av ärenden,

3) ombesörja samarbetet med ministerierna,

4) handlägga de ärenden som statsministern tilldelar statssekreteraren.

45 §
Kanslichefernas uppgifter

Kanslichefen skall leda och övervaka ministeriets verksamhet samt i detta syfte:

1) svara för ministeriets funktioner och se till att dess uppgifter sköts effektivt,

2) ansvara för kvaliteten på beredningen av lagstiftningen i ministeriet,

3) svara för beredningen av målsättningarna inom ministeriets förvaltningsområde och för uppföljningen av dem,

4) svara för att organisationen inom ministeriets förvaltningsområde upprätthålls och utvecklas,

5) leda och utveckla ministeriets personalförvaltning och övriga interna förvaltning,

6) svara för samordningen av tjänstemannaberedningen inom ministeriet.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

46 §
Publicering av öppet brev

Republikens presidents öppna brev om utnämning av statsrådsmedlemmar publiceras i Finlands författningssamling.

47 §
Registratur och arkiv

Ministerierna skall ta emot, registrera och arkivera inkomna brev och övriga handlingar på det sätt som föreskrivs i arkivlagen (831/1994) och i offentlighetslagstiftningen. På begäran skall bestyrkta kopior ges av ministeriets handlingar.

48 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2003.

Genom denna förordning upphävs reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/1995) jämte ändringar.

Helsingfors den 3 april 2003

Statsminister
Paavo Lipponen

Regeringsråd
Seija Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.