257/2003

Given i Helsingfors den 19 mars 2003

Undervisningsministeriets förordning om maximitiden för studiestöd för högre högskoleexamina och grunderna för förlängning av maximitiden

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. samt 7 a § 3 mom. lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994), sådana de lyder i lag 49/1997:

1 §

Maximitiden för studiestöd är 65 månader i följande examina:

1) veterinärmedicine licentiatexamen,

2) medicine licentiatexamen,

3) högre högskoleexamen, om huvudämnet eller den ämnesgrupp till vilket huvudämnet hör är asiatiska och afrikanska språk och kulturer.

Maximitiden för studiestöd är 60 månader i följande examina:

1) arkitektexamen,

2) diplomingenjörsexamen,

3) magisterexamen i bildkonst,

4) landskapsarkitektexamen,

5) musikmagisterexamen,

6) psykologie magisterexamen.

2 §

Förlängning av maximitiden för studiestöd i fall som avses i 7 a § lagen om studiestöd (65/1994) söks hos studiestödsnämnden. Till ansökan skall fogas ett läkarintyg eller en annan tillräcklig utredning om att det finns förutsättningar för förlängning. I fråga om omfattningen av de återstående studierna skall lämnas in en utredning, som bekräftats av fakulteten, avdelningen eller den institution som ger undervisningen, och en studieplan. När det gäller ett pågående slutarbete skall studeranden visa ett utlåtande av handledaren om i vilket skede arbetet är och om den arbetsinsats som ytterligare krävs.

3 §

Studierna kan anses gå att slutföra under högst ett läsår, om studeranden presenterar en studieplan enligt vilken det är möjligt att avlägga examen under ett läsår samt en utredning om att omfattningen av de studier som återstår av examen är högst 40 studieveckor.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2003.

Genom denna förordning upphävs undervisningsministeriets beslut nr 3/011/1998 av den 26 mars 1998 om grunderna för förlängning av maximitiden för studiestöd för högre högskoleexamina.

En studerande enligt 1 § 2 mom. som före ikraftträdandet av denna förordning har beviljats studiestöd för 55 stödmånader beviljas på ansökan stöd för en längre tid än 55 månader.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 mars 2003

Kulturminister
Kaarina Dromberg

Konsultativ tjänsteman
Leena Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.