252/2003

Given i Helsingfors den 27 mars 2003

Statsrådets förordning om ändring av 3 § yrkessjukdomsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i 3 § yrkessjukdomsförordningen av den 29 december 1988 (1347/1988) 22, 23, 28, 30 och 33 punkten i avsnittet kemiska faktorer samt 1 och 3 punkten i avsnittet biologiska faktorer som följer:

3 §

De sjukdomar samt fysikaliska, kemiska och biologiska faktorer som nämns i 2 § är:


Kemiska faktorer


22. Alifatiska, aromatiska och alicykliska kolväten

Typiska sjukdomsformer

Akuta och kroniska förgiftningar som huvudsakligen angriper det centrala och det perifera nervsystemet; hudförändringar (kontakteksem); av bensen framkallade leukemier.

23.Halogenderivat av kolväten

Typiska sjukdomsformer

Akuta och kroniska förgiftningar som främst angriper nervsystemet; hudförändringar (kontakteksem); av freoner framkallade hjärtarytmier och retningssymtom i andningsorganen; leverskador framkallade av freonersättande halogenderivat av kolväten vilka utgör HCFC-ämnen det vill säga hydroklorfluorkolväten och av vinylklorid framkallat leverhemangiosarkom.


28.Fenol och dess homologer samt halogen- och nitroderivat av dem

Typiska sjukdomsformer

Akuta förgiftningar, till vilka hör symtom från andningsorganen, levern, njurarna och centrala nervsystemet; kronisk förgiftning, till vilken hör symtom från centrala nervsystemet och matsmältningsorganen; hudförändringar (kontakteksem, färgförändringar i huden); hemolytisk anemi; methemoglobinemi, leverkancer och klorakne framkallade av polyklorerade bifenyler.


30.Kancermedicin

Alkylerande ämnen (cyklofosfamid, klorambucil, melfalan, semustin, karmustin, lomustin) och antimetaboliter (azatioprin).

Typiska sjukdomsformer

Leukemier, lymfohematopoetisk kancer och kancer i urinblåsan.


33.Mineraldamm

Typiska sjukdomsformer

Av kvarts- och asbestdamm framkallade lungsjukdomar (pneumokonioser); av asbest framkallad lungkancer och mesoteliom; av kvartsdamm framkallad lungkancer; sviter av dammlungesjukdomar i andnings- och blodomloppsorganen.


Biologiska faktorer

1. Bakterier samt sporer och andra biologiskt aktiva ämnen som frigörs från mögel

Typiska sjukdomsformer

Tröskdammlunga, av mögel framkallad astma och snuva, luftfuktarfeber och av organiskt damm framkallad akut toxisk alveolit (ODTS).


3.Virus, bakterier, svampar, protozoer och bilharziamaskar

Typiska sjukdomsformer

B-hepatit, C-hepatit, mjölkerskeknutar, svinros, kastsjuka, mjältbrand, listerios, hudmykoser, toxoplasmos, malaria, bilharzia.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003.

Helsingfors den 27 mars 2003

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Regeringssekreterare
Jaakko Hannula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.