250/2003

Given i Helsingfors den 27 mars 2003

Statsrådets förordning om ändring av studentexamensförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i studentexamensförordningen av den 21 november 1994 (1000/1994) 7 § 2 mom., 11 § 4 mom., 13 § 1 mom., 16 § 2 mom. samt 20 och 21 §,

av dessa lagrum 7 § 2 mom. och 13 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 1192/1998 samt 20 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning, som följer:

7 §

Deltagande i examen förutsätter att den studerande innan han eller hon deltar i ett prov som ingår i examen har studerat de obligatoriska kurserna enligt det beslut om timfördelning som avses i 10 § gymnasielagen (629/1998) i det ämne som provet gäller. Den studerande kan delta i ett prov i ett realämne i vilket obligatoriska kurser saknas, efter att ha studerat två gymnasiekurser i detta ämne. Den studerande kan delta i provet i ett sådant främmande språk i vilket det inte finns obligatoriska kurser, efter att ha studerat tre gymnasiekurser.


11 §

Provet i ett realämne ordnas så som nämnden bestämmer i religion, livsåskådningskunskap, psykologi, filosofi, historia, samhällslära, fysik, kemi, biologi, geografi och hälsokunskap. Proven i realämnena skall innehålla ämnesövergripande uppgifter.

13 §

Provuppgifterna i studentexamen utarbetas i de läroämnen som nämns i 18 § 1 mom. gymnasielagen och i 11 § i denna förordning enligt lärokurserna för de kurser som med stöd av 10 § 1 mom. gymnasielagen anges som obligatoriska kurser enligt timfördelningen i gymnasieundervisningen och som kurser i form av fördjupade studier.


16 §

Ett godkänt prov får tas om en gång.


20 §

Studentexamensbetyg utfärdas för en examinand som har blivit godkänd i de obligatoriska proven i studentexamen och som får gymnasiets avgångsbetyg eller ett betyg över avlagd yrkesinriktad examen samt för en examinand som har deltagit i examen med stöd av 8 § 1 mom. och blivit godkänd i de obligatoriska proven i examen.

I studentexamensbetyget antecknas vitsorden i de godkända proven. Om examinanden har tagit om ett prov innan examensbetyget har daterats enligt 4 mom., antecknas i betyget det bättre av de erhållna vitsorden. Vid behov beaktas då studentexamensnämndens bestämmelser om bedömning av proven.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 1 mom. om godkända obligatoriska prov och utan hinder av 2 mom. utfärdas examensbetyg och i detta antecknas vitsordet i ett underkänt obligatoriskt prov, om den underkända prestationen enligt de grunder som nämnden har fastställt inte hindrar att examensbetyg utfärdas och examinanden inte skriftligen har förbjudit att en underkänd prestation antecknas i betyget.

Studentexamensbetyget dateras enligt det examenstillfälle, före vars utgång examinanden har blivit godkänd i de obligatoriska proven i examen eller enligt det examenstillfälle, före vars utgång det enligt de grunder som avses i 3 mom. konstateras att en underkänd prestation inte hindrar att betyg utfärdas.

21 §

För en examinand som inte har deltagit i examen med stöd av 8 § 1 mom. och som inte enligt rektorns anmälan inom den tid som studentexamensnämnden bestämt ges gymnasiets avgångsbetyg eller ett betyg över avlagd yrkesinriktad examen, utfärdas ett betyg över avlagda godkända prov om

1) examinanden har blivit godkänd i studentexamens obligatoriska prov i de examenstillfällen som avses i 16 §, eller

2) de grunder som avses i 20 § 3 mom. kan tillämpas på de prov som examinanden avlagt i de examenstillfällen som avses i 16 §.

Betyg över avlagda godkända prov utfärdas även för en examinand som i de examenstillfällen som avses i 16 § har blivit godkänd endast i en del av de obligatoriska proven och som inte ges examensbetyg enligt de grunder som avses i 20 § 3 mom.

För den som har blivit godkänd i ett eller flera enskilda prov i studentexamen utfärdas betyg över de godkända proven.

En examinand som avlägger examen ges på begäran ett utdrag ur studentexamensregistret, av vilket examinandens prestationer framgår.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003. Förordningens 7 § 2 mom., 11 § 4 mom. och 16 § 2 mom. tillämpas dock först från den 1 januari 2006.

Om inte något annat följer av bestämmelserna om examenstillfällen i 16 § kan en examinand som har blivit godkänd i realprovet före den 1 januari 2006 som omtagning av det avlägga ett prov i ett realämne och en examinand som valt realprovet som obligatoriskt och blivit underkänd i det före den 1 januari 2006 kan som omtagning av det underkända provet avlägga ett prov i ett realämne som obligatoriskt. Utan hinder av 16 § 2 mom. kan en examinand som blivit godkänd i realprovet före den 1 januari 2006 och efter det nämnda datumet blivit godkänd i ett prov i ett realämne inte ta om provet i detta realämne.

Om en examinand innan studentexamensbetyget dateras har tagit om realprovet eller blivit godkänd både i realprovet och i ett prov i ett realämne, antecknas i examensbetyget det bästa av vitsorden i dessa prov. Vid behov beaktas då studentexamensnämndens bestämmelser om bedömning av proven. Om den bästa prestationen inte kan konstateras utifrån bedömningen, antecknas i examensbetyget vitsordet i det senaste provet.

Över ett godkänt realprov och ett godkänt prov i ett realämne utfärdas ett särskilt betyg, om vitsorden inte antecknas i studentexamensbetyget.

Helsingfors den 27 mars 2003

Undervisningsminister
Maija Rask

Överdirektör
Arvo Jäppinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.