239/2003

Given i Helsingfors den 19 mars 2003

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finans- och försäkringskonglomerats koncernbokslut

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 31 januari 2002 om finans- och försäkringskonglomerats koncernbokslut (89/2002) 2 §, samt

ändras 6 § 1 och 2 mom. som följer:

6 §
Noter som motsvarar ett enskilt företags noter

När det gäller den kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster som ingår i koncernresultaträkningen samt kreditinstitutverksamhetens och investeringstjänsternas tillgångar och skulder i koncernbalansräkningen liksom även sådana förbindelser utanför balansräkningen som hänför sig till kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster skall i noterna till koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i tillämpliga delar anges de uppgifter om koncernen som avses i 14―24 § finansministeriets förordning om bokslut och koncernbokslut i kreditinstitut och värdepappersföretag (1259/2000). I specifikationen av ränteintäkterna skall särskilt upptas skillnaden mellan leasinghyror och planenliga avskrivningar på leasingobjekten (leasingnetto).

När det gäller de försäkringstekniska kalkyler i fråga om skade- och livförsäkringar som ingår i koncernresultaträkningen och andra försäkringskalkyler samt försäkringsverksamhetens tillgångar och skulder i koncernbalansräkningen liksom även sådana förbindelser utanför balansräkningen som hänför sig till försäkringsverksamheten skall i noterna till koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i tillämpliga delar anges de uppgifter om koncernen som avses i 8―10, 12, 13 och 15 § social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut (1340/2002).Denna förordning träder i kraft den 27 mars 2003.

Helsingfors den 19 mars 2003

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Försäkringsöverinspektör
Tom Strandström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.